Javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu otvorenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“

Rok: 3. studenoga 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“ koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (OPKK), u sklopu Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Specifičnog cilja 1: Povećana sposobnost sektora za istraživanja, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanja potreba gospodarstva, u sklopu Investicijskoga prioriteta 1a: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I & I) s ciljem razvijanja uspješnosti IRI-a te promoviranja centara za kompetencije, posebice onih od europskoga interesa i Tematskoga cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkoga razvoja i inovacija.

Cilj ovoga poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u RH.

U ovome pozivu partnerstvo je obvezno.

Prijavitelj, da bi bio prihvatljiv, mora biti znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u te mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera koji moraju biti znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u.

Vanjski procjenitelji ocjenjivat će kvalitetu projektnih prijedloga na temelju prijavnih obrazaca i životopisa članova istraživačkoga tima prijavitelja i partnera. Prilikom ocjene kvalitete, vanjski procjenitelji će ocjenjivati vrijednost za novac koju projekt nudi, financijsku održivost projekta, provedbene kapacitete, dizajn i zrelost projekta, opseg i snagu partnerstva, povezanost s drugim projektima relevantnim za predmetni sektor, horizontalna pitanja i doprinos projektnoga prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenome teritoriju. Sukladno navedenome, od potencijalnih vanjskih procjenitelja tražit će se sljedeće:

Potrebne kvalifikacije i kriteriji za odabir vanjskih procjenitelja:

  • najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenome diplomskome sveučilišnom studiju ili specijalističkome diplomskome stručnom studiju u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te u području biomedicine i zdravstva
  • odlično znanje hrvatskoga jezika.

Prednost će imati vanjski procjenitelji koji imaju iskustva u pripremi i/ili ocjenjivanju i/ili upravljanju i/ili provedbi i/ili praćenju projekata visokih učilišta ili javnih znanstvenih organizacija koji su financirani iz sredstava EU-a.

Od vanjskih procjenitelja se očekuje poznavanje:

  • Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (od 17. listopada 2014. godine, NN, br. 124/2014.); (poveznica: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije)
  • Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (od 30. ožujka 2016. godine, NN, br. 32/2016.), (u daljnjem tekstu: S3), (poveznica: Strategija pametne specijalizacije)
  • Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj (poveznica)
  • Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020. (NN, br. 153/2014.) (poveznica)
  • Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (poveznica: Operativni program „Konkurentnost i kohezija").

Ocjenjivanje procjenitelja

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema kriterijima navedenim u ovome pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva upoznati s Pozivom „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“.

Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja te zadržava pravo kontaktirati sve bivše i sadašnje poslodavce kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla kandidat je dužan unijeti i podatke o osobi koju Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je uza životopis dostaviti i potpisanu izjavu kojom potvrđuje istinitost podataka u životopisu. Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovoga poziva.

Prije početka postupka odabira projekata, vanjski procjenitelji koji ispunjavaju navedene kriterije bit će kontaktirani kako bi se provjerila njihova dostupnost u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih vanjskih procjenitelja ne može biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih projektnih prijedloga i/ili je u sukobu interesa, poziv će biti upućen sljedećem vanjskom procjenitelju.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa vanjski procjenitelji koji su bili angažirani na pripremi pojedinih projektnih prijedloga prijavljenih na Poziv „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“,  ili su članovi istraživačkoga tima prijavitelja ili partnera, ili su u poslovnome, privatnome ili emocionalnome odnosu s prijaviteljem ili partnerom, neće biti uzeti u razmatranje. O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih projektnih prijedloga vanjski procjenitelji unaprijed će se izjasniti. Također, svi odabrani vanjski procjenitelji potpisat će „Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa“ kojom potvrđuju da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na pristigle projektne prijedloge. Ministarstvo zadržava pravo na neangažiranje vanjskog procjenitelja ako naknadno utvrdi postojanje sukoba interesa.

Molimo sve zainteresirane da svoje životopise na hrvatskome jeziku (obrazac životopisa nalazi se u prilogu ovoga poziva) dostave do 3. studenoga 2017. godine na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr

s naznakom: Javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu otvorenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“.