Javni poziv za stručnjaka za državne potpore u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti"

Rok: 23. veljače 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje: Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu angažiranja stručnjaka za državne potpore koji će obavljati procjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga s odredbama o državnim potporama u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Točnije, od stručnjaka se očekuje davanje stručnog mišljenja na pitanja vezana za državne potpore koja se odnose na veličinu poduzetnika uključenih u zajednicu prijavitelja te utvrđivanje poduzetnika u teškoćama.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ (OPKK), u sklopu Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Specifičnoga cilja 1: Povećana sposobnost sektora za istraživanja, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanja potreba gospodarstva, u sklopu Investicijskoga prioritet 1a: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I & I) s ciljem razvijanja uspješnosti IRI-a te promoviranje centara za kompetencije, posebice onih od europskoga interesa i Tematskoga cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkoga razvoja i inovacija.

Ograničeni poziv „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ namijenjen je znanstvenim centrima izvrsnosti (dalje u tekstu: ZCI) koje je na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (dalje u tekstu: NVZVOTR) te na temelju postupaka (dva) vrednovanja, dana 10. studenoga 2014. godine i 6. studenoga 2015. godine, proglasio ministar nadležan za znanost (poveznica: https://www.zci.hr/hr/).

Sukladno odredbi članka 29. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ZCI je znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu u svojoj znanstvenoj disciplini.

Cilj ovoga poziva u sklopu OPKK „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ je ulaganje u vrhunska/granična (cutting-edge) znanstvena istraživanja ZCI-ja kojim će se osigurati dugoročno financiranje provođenja inovativnih istraživačkih projekata s ciljem povećanja znanstvene izvrsnosti i produktivnosti, podizanja ukupne kvalitete sektora istraživanja, povećanoga razvoja inovacija Republike Hrvatske, uključivanje hrvatskih istraživačkih institucija u Europski istraživački prostor, umrežavanje i vidljivost rezultata provedenih istraživanja.

Svrha rada ZCI-ja jest unapređenje kvalitete i hrvatske znanosti, poticanje sudjelovanja hrvatskih istraživača u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima. U sklopu projektnih prijedloga ZCI trebaju ponuditi dodanu znanstvenu kvalitetu koja je iznad individualnih znanstvenih rezultata jer ZCI na jednome mjestu okuplja interdisciplinarnu mrežu inovativnih znanstvenika i znanstvenih timova koji sustavno provode istraživanje na temama od iznimne važnosti za znanost i općenito za društvo. Misija ZCI-ja je da znanstvenim istraživanjima i njihovom primjenom pomiču granice istraživanja, razvoja i znanja općenito te da omoguće povećanje i/ili unapređenje međunarodne vidljivost i prepoznatljivosti hrvatske znanstvene zajednice. U konačnici, ZCI imaju potencijal da u suradnji s privatnim sektorom omoguće razvoj novih inovativnih tehnologija važnih za održivi gospodarski rast.

Kvalifikacije:

  • VSS iz prava ili ekonomije,
  • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a iz područja državnih potpora,
  • izvrsno znanje hrvatskoga jezika,
  • znanje rada na računalu.

Opće profesionalno iskustvo:

  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u području državnih potpora - dokazana primjena odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU-a iz područja državnih potpora.

Specifično profesionalno iskustvo:

  • radno iskustvo na analizama i pregledu nacionalnoga zakonodavstva vezanog uz državne potpore je prednost,
  • radno iskustvo s državnim tijelima (ministarstva i ostala državna tijela) u području državnih potpora je prednost.

Trajanje angažmana

Predviđeni angažman stručnjaka za državne potpore bit će tijekom ožujka i travnja 2017. godine.

Naknade

Naknada će se isplaćivati na temelju potpisanoga ugovora. Potpisivanjem ugovora, stručnjak za državne potpore obvezuje se da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanome roku.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućega sukoba interesa stručnjak koji je bio ili je angažiran na pripremi ili provedbi pojedinih projekata Ministarstva ili je u poslovnome, privatnome ili emocionalnome odnosu s nekim od korisnika projekata ili projektnim partnerima, neće biti angažiran. O mogućem sukobu interesa stručnjak će se unaprijed izjasniti na zahtjev Ministarstva.

Ocjenjivanje

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema uvjetima koji su navedeni u ovome pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva. Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnoga iskustva u području relevantnom za poziv.

Ministarstvo zadržava pravo kontaktirati sve bivše i sadašnje poslodavce kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla, kandidat je dužan unijeti i podatke o osobi koju Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je uza životopis podnijeti i potpisanu izjavu kojom potvrđuje istinitost podataka u životopisu.

Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovog poziva.

Molimo sve zainteresirane da nam svoje životopise na hrvatskome jeziku (obrazac životopisa nalazi se u prilogu ovoga poziva) dostave do 23. 2. 2017. na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za programe i projekte Europske unije
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

te na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr

s naznakom: „Javni poziv za stručnjaka za državne potpore u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti'