PRIMA inicijativa

Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)
koje zajednički provodi nekoliko država članica Europske unije i država južnog Mediterana
 

KONTEKST PRIMA INICIJATIVE

Klimatske promjene sve više izazivaju ozbiljne nestašice vode na mediteranskom području što znatno utječe na poljoprivredu, prehranu, zdravlje, sredstva za život, standard života i uopće na razinu blagostanja. Stoga je održivo upravljanje sustavima prehrane i opskrbe vodom na mediteranskom području vrlo važno. Neodrživo upravljanje sustavima prehrane i opskrbe vodom na mediteranskom području proizlazi iz niza čimbenika, među ostalim političke nestabilnosti, klimatskih promjena i brzorastućeg stanovništva. Jedan od razloga takve situacije jest nepostojanje zajedničkih inovativnih rješenja prilagođenih situaciji u regiji koja bi se lako mogla primijeniti u cijeloj regiji. Ulaganja se također razlikuju i među zemljama. Uz to, suradnja u području istraživanja i inovacija između država članica Europske unije i zemalja južnog i istočnog Mediterana previše je fragmentirana (uglavnom je uređena bilateralnim sporazumima) da bi mogla imati veći učinak.
Uzimajući u obzir opisanu situaciju i migracije, zajednička programska inicijativa PRIMA, koju vode države sudionice iz Europske unije i južnog Mediterana, vrlo je važna.

PRIMA inicijativa slijedi pristup novog partnerstva za pojačanu financijsku suradnju s državama članicama i ostalim partnerima. Pokazuje kako se istraživačkom politikom može ostvariti uspješna koordinacija upotrebom nacionalnih proračuna i okupljanjem mediteranskih zemalja u svrhu rješavanja zajedničkih dugoročnih problema.

Strateški cilj programa je razviti zajednička inovativna rješenja za sustave prehrane i opskrbe vodom, koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. Ostvarenjem toga strateškog cilja sustavi prehrane i opskrbe vodom postat će djelotvorniji, isplativiji i održiviji. Na taj se način uz pomoć istraživanja i inovacija mogu riješiti veći problemi povezani s prehranom, zdravljem i društvenim blagostanjem te konačno i trendovi masovnih migracija.

INSTITUCIJSKA POZADINA

Proces koji je doveo do zajedničkog programa PRIMA započeo je Euro-mediteranskom konferencijom o znanosti, tehnologiji i inovacijama u Barceloni 2012. godine. Cilj je bio pojačati euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu.

PRIMA je uspostavljena na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Doprinos Europske unije za financiranje PRIMA inicijative bit će jednak doprinosu država članica, ali neće prelaziti iznos od 220 milijuna eura.

Vijeće EU-a u svojim zaključcima posebno je podržalo usmjerenost programa PRIMA-e na razvoj i provedbu inovativnih i integriranih rješenja za održivo upravljanje sustavima prehrane i opskrbe vodom na mediteranskome području jer se to smatra prioritetom kako bi se poboljšalo zdravlje, blagostanje i društveno-kulturni uvjeti stanovništva mediteranskoga područja te kako bi se potaknuo gospodarski rast.

Države članice Europske unije i treće zemlje mediteranskoga područja podnijele su u prosincu 2014. prijedlog Komisiji o sudjelovanju u zajedničkom programu PRIMA. Na temelju zaključaka Vijeća za konkurentnost i nakon što je prijedlog službeno predan, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije Carlos Moedas zatražio je od službi Komisije da pripreme procjenu učinka dostupnih političkih opcija, uključujući i inicijativu utemeljenu na pravnoj osnovi članka 185. UFEU-a.
 
UPRAVLJANJE INICIJATIVOM TE SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Od samog predlaganja inicijative PRIMA, Republika Hrvatska bila je jedna od država članica Europske unije koja je izražavala snažnu potporu njezinoj uspostavi, a tijekom travnja 2017. godine postala je jedna od država sudionica. Zajedničku programsku inicijativu PRIMA trenutno čini 19 partnerskih zemalja: Alžir, Cipar, Egipat, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Jordan, Libanon, Luksemburg, Malta, Maroko, Njemačka, Portugal, Slovenija, Španjolska, Tunis i Turska. Kako će se inicijativa razvijati, tako se očekuje sudjelovanje i drugih država. Države članice inicijative izabrale su kao predsjednika PRIMA Odbora povjerenika i predsjedavajućeg PRIMA Generalnom skupštinom prof. dr. sc. Angela Riccabonija, savjetnika talijanske ministrice za obrazovanje, visoko obrazovanje i istraživanje. Isto tako, u lipnju 2017. godine izabran je i direktor PRIMA Zaklade, dr. med. Octavi Quintana Trias.

DJELOKRUG INICIJATIVE PRIMA

Opći cilj inicijative PRIMA je izgraditi istraživačke i inovacijske kapacitete te razviti znanje i zajednička rješenja za upravljanje vodom i poljoprivredno-prehrambenim sustavima u mediteranskoj regiji. Također, namjera je s pomoću istraživanja i inovacija pokušati riješiti veće probleme povezane s prehranom, zdravljem i društvenim blagostanjem te probleme migracija. Kako bi se postigli ne samo znanstveni, već i gospodarski te socijalno-ekonomski utjecaji, inicijativa PRIMA namjerava podržati cijeli inovacijski lanac kako bi se osiguralo da se rezultati istraživanja iskoriste u svrhu gospodarskoga razvoja. Razvijanjem inovativnih rješenja i promoviranjem njihovih usvajanja planira se poboljšati učinkovitost i održivost proizvodnje hrane i opskrbe vodom u sklopu ojačane euro-mediteranske suradnje.

Za postizanje navedenih ciljeva, inicijativa PRIMA vodit će se sljedećim načelima:
 
  • unaprijediti postojeće znanje i inovacije za upravljanje vodom, sigurnost i kvalitetu hrane uz dugoročnu suradnju
  • osigurati usvajanje znanja uz inovativni potencijal rješenjima koja su krajnje korisna i društveno prihvatljiva.

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA FINANCIRANA U SKLOPU INICIJATIVE PRIMA

Utvrđeno je osam operativnih ciljeva inicijative PRIMA, a koji su sažeti u tri glavna stupa:
 
  • održivo upravljanje vodom u sušnim i djelomično sušnim područjima
  • održivi sustavi poljoprivrede u ograničenim uvjetima mediteranske regije
  • lanac vrijednosti mediteranske prehrane za regionalni i lokalni razvoj.

Teme istraživanja osmišljene su kako bi se osigurao dugoročni, gospodarski održiv sektor poljoprivrede i prehrambene industrije koja štiti prirodne resurse, a što je u skladu s ciljevima održivog razvoja te predstojećom Europskom strategijom održivog razvoja.
PRIMA bi u zemljama članicama koje inicijativu financijski podržavaju trebala podržati sve vrste istraživanja i inovacija, razvojne i inovacijske projekte, pilot-postrojenja, izgradnju kapaciteta, edukacije i mobilnost istraživača i dr.

Na sljedećoj poveznici nalazi se Program strateških istraživanja i inovacija inicijative PRIMA (PRIMA Strategic Research and innovation Agenda - SRIA), a više o samoj inicijativi PRIMA možete saznati na sljedećoj poveznici.