Održana početna konferencija projekta SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je 2. srpnja 2019. godine na Sveučilištu u Zadru početnu konferenciju projekta

Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - SIDERAL (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning).

Projekt SIDERAL osmišljen je kao potpora provedbi mjera Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja Republike Hrvatske 2019. - 2021. koje uključuju provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te razvoj smjernica za priznavanje prethodnog učenja kao alata koji visokim učilištima može koristiti u povećanju inkluzivnosti visokog obrazovanja.

Uvodnu konferenciju otvorile su Ana Tecilazić Goršić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja te Nedjeljka Balić-Nižić sa Sveučilišta u Zadru. Konferencija je organizirana kako bi se potaknula rasprava o europskim politikama unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te su u sklopu toga na konferenciji održana plenarna izlaganja i dvije paralelne sesije, o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja te priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju.

Kad je riječ o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, zaključeno je sljedeće:
 
  • Iako unapređenje socijalne dimenzije u pojedinim aspektima, kao što su stipendije, prilagodba infrastrukture i slično, zahtijeva znatna financijska ulaganja, velik je broj mjera koje se odnose na prilagodbe nastave, ispita, mrežnih stranica visokih učilišta i slično, koje ne zahtijevaju gotovo nikakve troškove te ih mogu poduzeti sama visoka učilišta, a znatno pridonose unaprjeđenju socijalne dimenzije.
  • Visoka učilišta su preko svojih predstavnika u Nacionalnoj skupini i na konferenciji informirana o predstojećim koracima i spremna su aktivno se uključiti u provedbu aktivnosti predviđene Nacionalnim planom za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.
  • Iz perspektive donositelja politika, važno je raditi na unaprjeđenju socijalne dimenzije u cijeloj obrazovnoj vertikali – iako je nužno provoditi unaprjeđenja u visokom obrazovanju, najisplativija ulaganja su ona u rane intervencije – po mogućnosti već na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Iskustvo kolegica iz Austrije pokazalo je da je podjednako važno osigurati političku potporu za provedbu strategije za unaprjeđivanje socijalne dimenzije, kao i predanost ključnih dionika u sklopu sustava visokog obrazovanja za unaprjeđivanje socijalne dimenzije. Važno je osigurati međusektorski pristup implementaciji mjera iz strategije.
  • Iskustvo visokog učilišta Upper Austria pokazalo je da je važno unaprijediti upravljanje visokim učilištem te uspostaviti 'diversity management' kako bi se osigurala učinkovita implementacija ciljeva strategije. To znači da je potrebno promijeniti paradigmu upravljanja visokim učilištem koja će jačanje različitosti sagledavati kao nužan preduvjet za unaprjeđivanje kvalitete cjelokupnoga rada visokog učilišta. To znači da se socijalna dimenzija treba sagledati kao razvojni mehanizam za unaprjeđivanje kvalitete učenja i poučavanja, istraživanja, ispitivanja i davanja povratnih informacija, povećavanje proaktivnosti nastavnika i studenata te unaprjeđivanje okoline za učenje. Time socijalna dimenzija obuhvaća širi razvojni spektar rada visokog učilišta od samog doprinosa društvenoj pravdi.

Kad je riječ priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju, zaključeno je sljedeće:
 
  • Priznavanje prethodnog učenja omogućeno je prelaskom na ishode učenja i učenje i poučavanje usmjereno na studente. Stoga uvođenje priznavanja prethodnog učenja, odnosno ishoda neformalnog i informalnog obrazovanja, kao neizravnu posljedicu ima unaprjeđenje načina na koji se pišu i vrednuju ishodi učenja, fleksibilizaciju studijskih programa i općenito unaprjeđenje fleksibilnosti i usmjerenosti na studente, a time i kvalitete studijskih programa.
  • Iako je na europskoj razini i na razini pojedinih država, pa tako i Republike Hrvatske, donesen cijeli niz uputa i smjernica, malen broj visokih učilišta ih zaista i provodi u praksi. Stoga je projekt SIDERAL, kao i povezani projekt u sklopu istog poziva na temu praktične provedbe priznavanja koji vode institucije iz Švedske, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner, prilika za pokusnu provedbu postupaka i donošenje odgovarajućih općih akata na razini visokih učilišta. Na tome će se raditi tijekom akademske godine 2019./20. te se pozivaju visoka učilišta koja žele sudjelovati da se jave Ministarstvu do početka navedene akademske godine.

Na konferenciji su kao govornici sudjelovali austrijski i švedski stručnjaci, predstavnici Europskoga studentskog zbora (ESU), Europskog udruženja sveučilišta (EUA) i hrvatskih visokih učilišta. Konferenciji je nazočilo oko 60 sudionika iz pet europskih zemalja. Konferenciju je moderirala Ana Jerković iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Partneri na projektu SIDERAL su austrijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja, Švedski institut za visoko obrazovanje i Europski studentski zbor.

Projektom se također sufinancira Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Europske skupine za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG Advisory Group on Social Dimension).

Projekt se sufinancira iz Erasmus+ programa Europske unije, Ključna aktivnost 3 - potpora provedbama reformi Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA).
 

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje