(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 3. Srednjoškolski odgoj i obrazovanje


Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:  
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.: 
76/1993, 29/1997,
47/199935/2008, 127/2019 i 151/2022
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016,
64/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2021
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama
Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
 
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju
Narodne novine br.:
30/200925/2018 i
69/2022
 
Zakon Zakon o obrtu
Narodne novine br.: 
143/2013, 127/2019 i 41/2020
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
69/2022
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju
inozemnih stručnih kvalifikacija

Narodne novine br.: 
82/2015, 70/19, 47/20 i 123/2023
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.: 
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Narodne novine br.: 
73/1997
 
Zakon Zakon o knjižnicama i  knjižničnoj djelatnosti
Narodne novine br.:
17/2019, 98/2019 i 114/2022
 
Zakon
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu 
 
Narodne novine br.:
116/2018 i 85/2022
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Narodne novine br.: 
85/2006 i 151/2022
 
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 
24/2010
 
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU
Narodne novine br.: 
121/2017 i 30/2023
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji


Narodne novine br.: 
61/201116/2012,

98/2019 i 52/2021
 

Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.: 
123/2023
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 
Zakon Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Narodne novine br.: 
70/2015127/2017 i 33/2023
 
Zakon Zakon o strancima
Narodne novine br.: 
130/2011, 74/2013,
69/201746/2018, 133/2020,
114/2022 i 151/2022
 
Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja,
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja,
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravilnik
Pravilnik o udžbeničkom standardu te
članovima stručnih povjerenstva za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata
za upis u I. razred srednje škole

Narodne novine br.: 
49/201547/2017 i 
39/2022
 
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju učenika
s teškoćama u razvoju
 
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik
Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku - e-Matici
 
Narodne novine br.:
86/201576/2019 i  38/2020
Pravilnik
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
 

Narodne novine br.:
102/2018, 59/2019 i 22/2020
 
Pravilnik
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
 
Narodne novine br.:  
67/2014 i 63/2020
Pravilnik Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
Narodne novine br.:
90/1993
 
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
Narodne novine br.:
11/1994
 
Pravilnik
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
1/1996 i 80/1999
Pravilnik
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i
stručnih suradnika u osnovnom školstvu i
nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
88/2003
Pravilnik
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama
 
Narodne novine br.:
144/2011
Pravilnik
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 
Narodne novine br.: 
67/2014, 81/2015 i 53/2021
Pravilnik
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
 
Narodne novine br.:
96/2009
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada Narodne novine br.: 
118/2009
Pravilnik Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine br.: 
94/2010
Pravilnik
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima
koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
 
Narodne novine br.: 
2/2011
Pravilnik

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
te javnim ispravama u školskim ustanovama

Narodne novine br.:
47/2017, 41/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Narodne novine br.: 
53/2011 i 38/2020
 
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.: 
1/201341/2019, 127/2019, 55/2020, 53/2021, 126/2021 i 19/2023
 
Pravilnik
Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova
 
Narodne novine br.: 
23/2011
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.: 
112/2010 i 82/2019
Pravilnik
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te
o pravima, obvezama, praćenju,
vrednovanju i ocjenjivanju naučnika
 
Narodne novine br.: 
69/2004
Pravilnik Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Narodne novine br.: 
63/2014
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja
u knjižničarskoj struci

Narodne novine br.: 
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.: 
96/2021
 
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i
kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.: 
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i
provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.: 
89/2008

Pravilnik
 
Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju
nastave u strukovnim školama
 
Narodne novine br.:
140/2009 i 130/2020

Pravilnik
 

Pravilnik o izvođenju nastave
dijela nastavnih predmeta i sadržaja
utvrđenih nastavnim planom i programom
na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi
 
Narodne novine br.:  
116/2016
Pravilnik
Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta
za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji
koju je potrebno priložiti zahtjevu
za odobrenje privremenog boravka
u svrhu srednjoškolskog obrazovanja
kroz program razmjene učenika
 
Narodne novine br.:
99/2018
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Narodne novine br.:
70/2018
 
Protokol Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja - stranim državljanima
 Vlada RH 2013.
 

objavljeno
6. veljače 2020.

 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Narodne novine br.: 
63/2008 i 90/2010
 
Ostalo Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Narodne novine br.:
51/2018
 
Uredba Uredba o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama

Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14,
40/14, 51/14, 77/14,
83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015,
83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018,
57/2018

 
Odluka
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola,
učeničkih domova i programa obrazovanja
 
Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola
u učeničke domove
u školskoj godini 2024./2025.

 
Narodne novine br.: 68/2024

Odluka
 
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2023./2024.
Narodne novine br.:
55/2023
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019

Odluka
 

Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Odluka
Odluka o dodjeli sredstava
osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci
 
MZO,
objavljeno 25. 9. 2019.
Odluka Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti
u strukovnom obrazovanju

Narodne novine br.:
45/2018
 
Odluka
Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti
u strukovnom obrazovanju
 
MZO, 2018.
Odluke
Odluke o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija
prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar
prema dualnome modelu obrazovanja
 
Narodne novine br.:
71/2020

Odluka
 
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. Narodne novine br.:
65/2023
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika
u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
72/2020

Odluka
 
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
Narodne novine br.:
62/2019
 
Odluka
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala
za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
66/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe
 
Narodne novine br.:
66/2019

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
 
Narodne novine br.:
2/2022
Odluke
Odluke o donošenju kurikuluma
za nastavne predmete te međupredmetne teme
koji se primjenjuju od školske godine 2019./2020.
 

Narodne novine br.:
7/2019, 10/2019,
27/2019,
69/2019 i 81/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj
 
Narodne novine br.:
54/2021
objavljeno
5. rujna 2019.

Dopisi o svim zakonskim, podzakonskim aktima i kurikulumima te dopis o promjenama u e-dnevniku
 
MZO
Ostalo Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole
MZO, 2015
 
Ostalo Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante
Narodne novine br.: 
129/2009
 
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za
tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom
starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 
100/2012
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu
za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili
nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.: 
151/2011
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine br.:
81/2019
Odluka
Odluka o nastavnom planu i programu
mađarskog jezika za srednje škole s nastavom
na mađarskom jeziku i pismu
(model A)
 
Narodne novine br.: 
29/2010
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
93/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
(Model C)
 
Narodne novine br.:
114/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) 
 
Narodne novine, broj:
129/2019.
Odluka
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe
Kurikuluma zdravstvenog odgoja
u osnovnim i srednjim školama
 
Narodne novine br.: 
17/2013
Odluka
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja
za osnovne i srednje škole
 
Narodne novine br.: 
104/2014
Uredba Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
8/2017, 37/2017,
129/2017 i 18/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.
83/2020.