(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 6. Nacionalne manjine


Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
Ustavni zakon
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
 

Narodne novine br.:
155/2002, 47/2010,
80/2010 i 93/2011
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 
Zakon Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 
Zakon Zakon o potvrđivanju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Narodne novine br.:
Međunarodni ugovori 14/1997
Zakon Zakon o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Narodne novine br.:
18/1997
Zakon Zakon o potvrđivanju ugovora između Hrvatske Republike i Talijanske Republike o pravima manjina Narodne novine br.:
15/1997
Zakon
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između
Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore
o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i
srpske i crnogorske manjine u RH
 
Narodne novine br.:
03/2005
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine Narodne novine br.:
76/2019 i 64/2021
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu
s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj (Model A)
 
Narodne novine br.:
93/19
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C) 
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik
za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost
za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine
br.: 81/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.:
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.:
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine Narodne novine, br.:
23/2021.
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine br.: 1
29/2019
Nacionalni plan Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. - 2027. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Program Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina