(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 10. Udruge


Vrsta Naziv Objava
Zakon Zakon o udrugama
Narodne novine br.:
74/2014
 
Pravilnik
Pravilnik o pomoćnicima
u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
 
Narodne novine br.:
102/18, 59/2019,
22/2020 i 91/2023
Zakon Zakon o igrama na sreću
Narodne novine br.:
87/2009, 35/2013, 158/2013,
41/2014 i 143/2014

 
Uredba Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i
načinu raspodjele dijela prihoda
od igara na sreću

Narodne novine br.:
129/2017
 
Ostalo
Uredba o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 
Narodne novine br.:
26/2015