Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/20-01/00014, URBROJ: 533-04-20-0001 od 13. listopada 2020. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 10.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. studenti su se prijavljivali svojim AAI korisničkim identitetom te je u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) završenih 17.843 E-D1 prijava te 37 P prijava.


Kategorija stipendije
 
Broj završenih prijava

E - D-1
 
17.843

P
 
37

Ukupno
 
17.880

Rang-liste

Obavještavamo studente kako su tehničke pogreške u softveru otklonjene te su kreirane nove rang-liste. Napominjemo da se broj ostvarenih bodova studenata nije mijenjao već samo raspodjela po godinama studiranja, a u skladu sa stavkom 3. člankom 12. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine 83/18).

Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.:

Rang-lista studenata za D-1 kategoriju

  • 11 stipendija - redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_1 -- ObrazacD1.pdf)

Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju – 1. godina studija

  • 2.796 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti 1. godina studija s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 950 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1.252,00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_2 -- ObrazacE_RH_1_god.pdf)

Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju – više godine studija

  • 6.541 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti viših godina studija s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 600 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1.653, 00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_3 -- ObrazacE_RH_vise_god.pdf)

Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju – 1. godina studija

  • 130 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti 1. godina studija s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.100 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 452,00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_4 -- ObrazacE_IZVAN_RH_1_god.pdf)

Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju – više godine studija

  • 320 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti viših godina studija s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.800 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1.054,00 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_5 -- ObrazacE_IZVAN_RH_vise_god.pdf)

Rang-lista studenata za P kategoriju

  • 1 stipendija - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_6 -- ObrazacP_odobreno.pdf)

Nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_8 -- ObrazacP_eliminirano.pdf)

E kategorija – eliminirane prijave

Listu možete vidjeti ovdje: LINK (Lista_7 -- ObrazacE_eliminirano.pdf)

Obavještavamo studente da uz pomoć web preglednika i tražilice po imenu i prezimenu, odnosno OIB-u mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju.

WEB PREGLEDNIK:

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2020./2021. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 26. prosinca 2020. godine u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:

Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

Studenti koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) klikom na gumb Info uz svoju prijavu imaju uvid u detaljan izračun bodova za E kategoriju i razlog neostvarivanja prava na stipendiju.


U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.

Postupak obrade prijava

Određeni broj prijava u D-1, E i P kategoriji nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 83/18), kao i Natječaja (prijava je mogla biti neprihvaćena zbog jednog ili više razloga):
 


R. br.
 
Razlozi za neprihvaćanje prijave Broj
1. nisu priložene/priznate potvrde o visini dohotka za članove obitelji s prebivalištem izvan RH - posebni uvjet 58
2. za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB 7
3. E-D1 kategorija - student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tome studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta 35
4. student je u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija 142
5. E kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata* 4.284
6. P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o utvrđenome tjelesnom oštećenju za studente s invaliditetom 9
7. P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o priznavanju prava na soc. uslugu smještaja za studente pod skrbništvom 5
8. P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o upisu na poslijediplomski studij  33
9. P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o nezaposlenosti 35
10. P kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata 8
11. studenti jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina 113
12. uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu 49

* Napominjemo da se za D-1 kategoriju članci navedenoga zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.

Prigovori

Studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu najkasnije do 28. prosinca 2020. Prigovori na rezultate provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/20-01/00014, URBROJ: 533-04-20-0001 od 13. listopada 2020. godine), šalju se isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


s naznakom:

„Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.“.

Napominjemo kako će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s nadležnim institucijama provjeravati podatke dane u izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima te ako se utvrdi da ne odgovaraju stvarnom stanju, Ministarstvo će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima.