Odluka o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

KLASA: 016-01/21-01/00062
URBROJ: 533-07-21-0003
Zagreb, 23. travnja 2021.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-07-21-0003 od 11. veljače 2021.), provedenog Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (KLASA:016-01/21-01/00062, URBROJ:533-07-21-0001 od 22. veljače 2021. godine) te Zapisnika Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002) od 13. travnja 2021. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

 
I.

Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.) nakon provedenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna (slovima: tristotisućakuna).
 
II.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina i Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA:016-01/21-01/00015, URBROJ:533-09-21-0002 od 18. siječnja 2021.), sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama/ustanovama za provedbu posebnih programa kako slijedi:
 
Redni broj Prijavitelj Naziv programa Odobreni iznos u kunama
1. SAVEZ ROMA U RH "KALI SARA", Zagreb Svjetski Dan Roma 20.000,00
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen 20.000,00
Svjetski dan romskog jezika 20.000,00
2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar Okrugli stol za učitelje ukrajinskog jezika i kulture po modelu C 11.145,00
Međunarodni znanstveno-stručni seminar Ukrajinaca u Hrvatskoj u prigodi 120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca u Hrvatsku 15.000,00
3. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, Vukovar Studijsko putovanje - Jugozapadna Srbija 15.000,00
Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 13.060,00
4. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NIJEMACA U HRVATSKOJ, Osijek Izložba 25 godina njemačkih razreda u OŠ  "Sveta Ana" u Osijeku 10.000,00
5. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA SIRAČ Dan njemačkog jedinstva 10.000,00
Dan Republike Austrije 6.000,00
6. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA", Vukovar Festival lijepe riječi Vukovar 2021. 10.000,00
7. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu 7.000,00
Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških OŠ po modelu A u RH 12.000,00
8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO "IVAN FRANKO", Vukovar Tiskanje knjige "Koledaju djeca" 3.795,00
9. OŠ IVANA GUNDULIĆA, Zagreb Obilježavanje 25. godišnjice dvojezičnog hrvatsko-mađarskog razrednog odjela 4.000,00
10. SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA Chi vuol essere milionaro?
(SMSI Fiume edition)
5.000,00
11. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH, Rijeka Literarno stvaralaštvo za djecu pripadnike slovenske nacionalne manjine u RH 3.000,00
Didaktički materijal za nastavu slovenskog kao materinskog jezika u nižim razredima OŠ "Slovenščina na dlani" 8.000,00
12. SAVEZ RUSINA RH, Vukovar  Dan Rusina u RH 15.000,00
13. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ILINDEN, Rijeka Obilježavanje 30. jubileja MKD Ilinden 1991. - 2021. 10.000,00
Reizdavanje monografije u čast 30. jubileja MKD Ilinden 10.000,00
Dani makedonske kulture 10.000,00
14. SKD "PROSVJETA", Zagreb  Dječji list "Bijela pčela" 14.000,00
Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C 20.000,00
"Tragovima korijena" - putevima Hrvatske 10.000,00
Plakat Azbuke 11.000,00
Crtam, pišem, stvaram 7.000,00
Ukupno 300.000,00

III.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (NN, br. 135/20), Razdjel 080  – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 – Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 i 3661.
 
IV.

Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih programa. Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici nenamjenski koriste sredstva ili ih ne utroše ili se posebni program ne provede, bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine