Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 154/22, od 28. prosinca 2022. godine

Rok za prijavu na Oglas je 5. siječnja 2023. godine.
Oglas je objavljen u Narodnim novinama, broj 154/22, od 28. prosinca 2022. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00361
URBROJ: 533-02-22-0003
Zagreb, 16. prosinca 2022.
 
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-01/22-01/1033, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-02) od 7. prosinca 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
OGLAS

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta:
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
1. radno mjesto III. vrste - vozač pratitelj (2.1.1.6.)
 • 2 izvršitelja
 
Stručni uvjeti:
 
 • završena srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju tehničke struke
 • položen vozački ispit B kategorije
 • jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima vozača
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove
2. radno mjesto IV. vrste - čistačica (2.1.2.8.)
 • 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
 • niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Namještenici se primaju u uz obvezan probni rad u trajanju tri mjeseca.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Kandidati koji se natječu za oba radna mjesta dostavljaju jednu prijavu sa svim traženim prilozima, u kojoj navode nazive radnih mjesta za koja se prijavljuju.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati  su dužni priložiti: 
 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (za radno mjesto broj 1. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj strukovnoj školi u četverogodišnjem trajanju tehničke struke, a za radno mjesto broj 2. preslika svjedodžbe osmog razreda). Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu, dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj.
 • za radno mjesto broj 1. presliku vozačke dozvole s položenim vozačkim ispitom B kategorije
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • za radno mjesto broj 1. potvrdu poslodavca da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na poslovima vozača.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat predočiti će izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) s Komisijom. Za kandidate prijavljene na radno mjesto pod brojem 1. vršit će se i provjera sposobnosti upravljanja motornim vozilom (vožnja osobnog automobila s članovima Komisije).
 
Kandidat koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) s Komisijom, odnosno provjeri sposobnosti upravljanja motornim vozilom, više se neće smatrati kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s Komisijom bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
U slučaju ako niti jedan kandidat ne postigne zadovoljavajuće rezultate na intervjuu odnosno provjeri sposobnosti upravljanja motornim vozilom te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministar znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka oglasa. Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa objavljuje se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs