Javni poziv za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)

Rok: 8. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00324
URBROJ: 533-07-23-0076
Zagreb, 1. ožujka 2023.
 
Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14.), u sklopu Općeg cilja 2. Provesti cjelovitu kurikularnu reformu, Posebnog cilja 2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume, Mjere 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u redovitome strukovnom i umjetničkom obrazovanju, ministar znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavni predmet 
Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), 
Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) 
i Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)
 
I.
 
Ovim javnim pozivom biraju se članovi radnih skupina za izradu nacrta prijedloga kurikuluma nastavnih predmeta na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model C):
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Albanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C),
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Poljskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) i
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma Ukrajinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).
 
II.
 
Prijavitelji za članove radnih skupina moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
1) najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički i diplomski stručni studij odgovarajuće struke uza završeno pedagoško, psihološko, didaktičko i metodičko obrazovanje ili studij kojim se prema ranijim propisima stjecala visoka stručna sprema,
2) najmanje petogodišnje iskustvo u području odgoja i obrazovanja i/ili znanosti stečeno radom u nastavi i/ili radom u odgojno-obrazovnim ustanovama i/ili u istraživanjima u odgoju i obrazovanju i/ili sudjelovanjem u razvojnim projektima usmjerenima na unapređivanje odgojno-obrazovnog i/ili znanstvenog sustava,
3) znanje jezika i pisma nacionalne manjine sukladno članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 51/00. i 56/00.), 
4) temeljito poznavanje sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, 
5) poznavanje relevantnih dokumenta obrazovne politike Republike Hrvatske,
6) poznavanje metodike nastavnog predmeta,
7) poznavanje literature i dokumenata relevantnih uz navedenu materiju,
8) visoki stupanj razvijenosti komunikacijskih vještina, organiziranosti i profesionalnosti,
9) izrazita sposobnost rada u timu i pridržavanje zadanih vremenskih rokova i
10) osnovne digitalne kompetencije, uključujući korištenje Microsoft Office alata i korištenje alata za sinkronu online komunikaciju (npr. ZOOM i MS Teams).
 
III.
 
Uz prijavu kandidati prilažu:
 
  • životopis (poželjno u Europass formatu),
  • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv osobe koja se prijavljuje/imenuje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave poziva),
  • presliku diplome i presliku dokumentacije kojom dokazuju radno iskustvo,
  • motivacijsko pismo u kojem objašnjavaju razloge za prijavu i viđenje osobnog doprinosa    kurikularnoj reformi (do 2000 znakova bez razmaka) i
  • pisane preporuke vijeća nacionalne manjine ili predstavnika nacionalne manjine ili udruge nacionalne manjine.
 
IV.
 
Prijave se podnose na sljedeće načine:
 
  • poštanskim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, za RS: Prijava kandidata za članove radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma (naglasiti posebno za koji predmetni kurikulum se prijavljuje), na ruke gosp. Nandora Čape, prof., ravnatelja Uprave, 
  • elektroničkom poštom na adresu: nacionalne-manjine@mzo.hr.
 
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
 
Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.
 
Prijave se zaprimaju do 8. ožujka 2023. godine.
 
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni poziv.
 
O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka roka za prijavu.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
V.
 
Temeljna zadaća radnih skupina je izrada nacrta prijedloga kurikuluma nastavnih predmeta za osnovnu školu i srednju školu prema Koordiniranome metodološkom pristupu izrade kurikularnih dokumenata te njihova dorada prema provedenom savjetovanju.
 
Svaka radna skupina može se sastojati od najmanje tri (3) člana te najviše sedam (7) članova čiji je rad procijenjen na rok od osam (8) mjeseci računajući od mjeseca u kojem je održan prvi sastanak radne skupine iz točke I. ove Odluke.
 
Zadaća radne skupine završava nakon što ministar znanosti i obrazovanja donese odluku o donošenju kurikuluma.
 
Članove radne skupine imenuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje.
 
Ako se na pozivu ne izabere dovoljan broj članova, ministar može imenovati dodatne članove. 
 
Od prijavitelja/članova radne skupine očekuje se profesionalno izvršavanje obveza.
 
Članovi radne skupine (izabrani i imenovani) biraju između sebe voditelja i to većinom glasova ukupnoga broja članova.
 
VI.
 
Ministar će u svaku radnu skupinu uz izabrane članove dodatno imenovati po jednog predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanje na radnome mjestu višeg savjetnika (na prijedlog ravnateljice AZOO-a).
 
Ravnateljica AZOO-a predložit će jednog od predstavnika Agencije koji će koordinirati radnim skupinama.
 
VII.
 
Članovi  radnih skupina primit će odgovarajuću financijsku naknadu.
 
Iznos i kriterije utvrđivanja financijske naknade iz stavka 1. ove točke, sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-02-19-0001 od 19. listopada 2017. i izmjena od 1. veljače 2019. godine) određuje posebnom odlukom ministar znanosti i obrazovanja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs