Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/23-01/00020, URBROJ: 533-04-23-0001) od 12. listopada 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 12.000 državnih stipendija studentima u redovitom statusu visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
 
Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studenti su se prijavljivali svojim AAI korisničkim identitetom te je u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) završenih 17.253 E-D1 prijava te 18 P prijava.
 
Kategorija stipendije Broj završenih prijava
E - D-1 17.253
P 18
Ukupno 17.271
 
Rang-liste
 
Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.:
 
Rang-lista studenata za D-1 kategoriju: LINK
 
  • 19 stipendija - studenti u redovitom statusu koji su djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona.
 
Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju: LINK
 
  • 11.280 stipendija - studenti u redovitom statusu slabijega socio-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 800 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 2.770,62 HRK / 367,72 EUR*.
 
Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju: LINK
 
  • 550 stipendija - studenti u redovitom statusu slabijega socio-ekonomskog statusa.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.200 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 917,68 HRK / 121,80 EUR*.
 
Rang-lista studenata za P kategoriju: LINK
 
  • 1 stipendija - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

P kategorija - eliminirane prijave: LINK
 
E kategorija - eliminirane prijave: LINK
 
 
Studenti uz pomoć web preglednika i tražilice prema imenu i prezimenu mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju. 
 
WEB PREGLEDNIK:
 
  • Rang-lista studenata s prebivalištem u RH
(http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StipendijeE2024RH)
  • Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH
(http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StipendijeE2024IzvanRH). 
 
Pozivaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2023./2024. da u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 19. prosinca 2023. godine do 14 sati) u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN računa i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja
 
Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija)
 
Studenti koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju u Sustavu državnih stipendija
(https://drzavnestipendije.mzo.hr/) klikom na gumb Info uz svoju prijavu imaju uvid u detaljan izračun bodova za E kategoriju i razlog neostvarivanja prava na stipendiju.
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, korištenjem AAI@EduHr korisničkog identiteta - opcija Prijava.
 
Postupak obrade prijava 
 
Određeni broj prijava u D-1, E i P kategoriji nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 114/2023.), kao i Natječaja (prijava je mogla biti neprihvaćena zbog jednog ili više razloga):
 
R. br.  Razlozi za neprihvaćanje Broj
01
nisu priložene/priznate potvrde o visini dohotka za članove obitelji s prebivalištem izvan RH - posebni uvjet
 
140
02
za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB
 
23
03
E-D1 kategorija student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tom studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta
 
70
04
student ima stečenu kvalifikaciju na razini studija na koju je upisan
 
3
05
student je u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija
 
144
06
student upisan na razlikovnu godinu
 
2
07
E kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100 % proračunske osnovice (3.326,00 HRK / 441,44 EUR) - podatak dobiven kontrolom visine dohotka prilikom zaprimanja dokumenata*
 
2.421
08
P kategorija - nije priložena/priznata preslika rješenja o utvrđenome tjelesnom oštećenju za studente s invaliditetom
 
3
09
P kategorija - nije priložena/priznata preslika rješenja o priznavanju prava na soc. uslugu smještaja za studente pod skrbništvom
 
1
10
P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o upisu na poslijediplomski studij
 
16
11
P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o nezaposlenosti
 
16
12
P kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 HRK / 441,44 EUR) - podatak dobiven kontrolom visine dohotka prilikom zaprimanja dokumenata
 
3
13
studenti jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina
 
145
14
uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu
 
875
 
 
* Napominjemo da se za D-1 kategoriju članci navedenoga zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 
 
Prigovori
 
Na rang-liste student može podnijeti prigovor Povjerenstvu isključivo u pisanom obliku u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom.
 
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
Adresa:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
s naznakom:
  
„Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024.“ 
 
Prigovori se podnose zaključno s danom 20. prosinca 2023. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.
 
Napominjemo kako će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s nadležnim institucijama provjeravati podatke dane u izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima te ako se utvrdi da ne odgovaraju stvarnom stanju, Ministarstvo će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima.

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK