Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2018./2019. na stranoj visokoškolskoj ustanovi

Rok: 2. siječnja 2018.

KLASA: 112-01/17-01/00152
URBROJ: 533-27-17-0004
Zagreb, 19. prosinca 2017.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2018./2019.
na stranoj visokoškolskoj ustanovi
:

1. Sveučilište Magallanes u Punta Arenasu, Republika Čile, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od najviše tri godine

Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

1.završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij španjolskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj,
2.dobro znanje španjolskog jezika;
3.najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

  1. životopis;
  2. presliku diplome uz priloženi ispis ocjena iz stručnih predmeta;
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
  4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je pristupnik radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje, radnu knjižicu
  5. potvrdu o znanju španjolskog jezika, osim za pristupnike kojima je španjolski jezik bio studijska grupa

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnika, pristupnik predložen za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoči izvornik isprava te ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta, te dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova lektora hrvatskog jezika i književnosti.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Pristupnici koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.

Pristupnici pristupaju pismenom testu i razgovoru s provjerom znanja španjolskog jezika.

Pismeni test provodit će se na temelju sljedeće literature:

  • Hrvatska - zemlja i ljudi. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Zagreb, 2013.
  • Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika. Šesto izdanje. „Školska knjiga - Zagreb, 2005.
  • Antun Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2004.
  • Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske. Četvrto izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2007.
  • Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.

Pristupniku koji je osoba s invaliditetom u postupku testiranja i razgovora osigurat će se odgovarajuća razumna prilagodba ako je pristupnik u prijavi na javni natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom.

Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu.

S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2018./2019. s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju.

Pristupnici koji uđu u najuži odabir dužni su pristupiti pripremama koje uključuju hospitiranje na Croaticumu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ogledno predavanje.

Prednost imaju pristupnici koji u inozemstvu mogu provesti najmanje dvije godine zaredom.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Pristupnici pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Donje Svetice 38,
10000 Zagreb.

Za ostale informacije obratite se putem e-maila na adresu visokoobrazovanje@mzo.hr ili na mrežne stranice Ministarstva www.mzo.hr

Pristupnici koji ne pristupe pismenom ispitu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak