Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024.

Predmetnom Odlukom financirat će se provedba izvannastavnih aktivnosti (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2)  u osnovnim školama odabranima u sklopu Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja »Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-02/23-08/01132
URBROJ: 533-05-23-0002
Zagreb, 20. prosinca 2023.
 
Na te temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20. i 21/23.) te članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i na temelju Odluke o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (KLASA: 602-02/23-09/00181; URBROJ: 533-05-23-0005 od 22. svibnja 2023. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2)
eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024.
 
I.
 
U Odluci o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. (KLASA: 602-02/23-08/01132; URBROJ: 533-06-23-0001 od 22. studenoga 2023. godine), članak I. mijenja se i glasi:
 
„Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o financiranju  provedbe Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“  u ukupnom iznosu od 2.493.605,00 EUR (slovima: dvamilijunačetiristodevedesettritisućešestopet eura). 
 
Predmetnom Odlukom financirat će se provedba izvannastavnih aktivnosti (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) u osnovnim školama odabranima u sklopu Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja »Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«. Popis ustanova na koje se primjenjuje ova Odluka naveden je u Tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.“
 
II.
 
Članak VII. Zahtjev za dodjelu sredstava mijenja se i glasi:
 
„Zahtjev za dodjelu sredstava škole podnose u dva (2) navrata tijekom realizacije aktivnosti Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. na obrascu Zahtjeva za dodjelu sredstava koji je sastavni dio ove Odluke (privitak 1) . 
 
Prvi Zahtjev za dodjelu sredstava škole podnose u roku od 5 radnih dana po objavi ove Odluke o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) i njime se potražuju sredstva za: 
 
  • realizaciju svih B1 aktivnosti u 1. i 2. polugodištu školske godine 2023./2024.
  • realizaciju B2 programa u 1. polugodištu školske godine 2023./2024., uključujući izdatke koje su škole imale prije donošenja ove Odluke. 
 
Drugi Zahtjev za dodjelu sredstava škole podnose u roku od 10 radnih dana od početka 2. polugodišta školske godine 2023./2024. i njime potražuju sredstva za realizaciju aktivnosti B2 programa u 2. polugodištu školske godine 2023./2024. 
 
Prvi radni list Zahtjeva za dodjelu sredstava mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren službenim pečatom škole.
 
Skenirani prvi radni list Zahtjeva (PDF format) i tablica Zahtjeva (excel format) dostavljaju se elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte cdsb1b2@mzo.hr i pisarnica@mzo.hr 
 
Odobrena sredstva u Zahtjevima za dodjelu sredstava dostavit će se na račune škola zajedno s obavijesti o iznosu odobrenih sredstava. Obavijest o iznosu odobrenih sredstava dostavit će se putem elektroničke pošte.“
 
III.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje