Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini

Rok: 31. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 402-07/21-12/00002
URBROJ: 533-03-21-0001

Zagreb, 5. srpnja 2021. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-21-0002 od 15. ožujka 2021. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2021. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Programom popularizacije znanosti ne smatraju se znanstveni ili znanstvenostručni skupovi (konferencije, kongresi, simpoziji, susreti, skupovi, savjetovanja i sl.) i škole te aktivnosti povezane s znanstveno-izdavačkom djelatnošću.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

  • oprema i potrošni materijal,
  • najam prostora i tehnička podrška,
  • hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

Prijavitelj u zahtjevu mora navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove programa popularizacije znanosti te ukupne iznose svih izvora financiranja u 2021. godini.

(3) Zahtjev za financijsku potporu programu popularizacije znanosti u 2021. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
b) preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
c) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini'“
Donje Svetice 38
 10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

  • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka te
  • organizatora koji nisu dostavili obvezno izvješće o provedenom programu popularizacije znanosti sufinanciranih u 2020. godini.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte np-popularizacija@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

VI. Postupak ocjenjivanja zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

a) kvaliteta i/ili inovativnost, kreativnost,
b) društveni doprinos i doprinos popularizaciji znanosti,
c) kompetentnost organizacijskog i provedbenog tima,
d) odnos troškova i koristi.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za programe popularizacije znanosti te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom odobrenih programa popularizacije znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2021. godini s Ministarstvom potpisuju ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs