Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini

Rok: 5. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/22-06/00001
URBROJ: 533-03-22-0001
 
Zagreb, 1. srpnja 2022. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001 od 21. svibnja 2019. godine), objavljuje
 
JAVNI POZIV 
za financijsku potporu radu 
znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva 
 
Sukladno ovome Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2022. godini.
 
Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.
 
II. Korisnici financijske potpore 
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
 
III. Iznos financijske potpore i vrsta troška 
 
Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:
 
  • obavljanja osnovne djelatnosti
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.
IV. Način prijave 
 
(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. 
(3) Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2022. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku. 
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.
 
(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
 
a) preslika izvatka ili ispisa iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne starija od 90 dana od dana prijave na Javni poziv,
b) preslika važećeg statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama - obvezno samo ako statut nije priložen ili se razlikuje od statuta udruge priloženog u Registru udruga Republike Hrvatske,
c) potpisana izjava o ukupnome broju članova te broju članova u znanstvenom zvanju,
d) preslika financijskog izvješća neprofitnih organizacija primljenog u FINA-i u tekućoj godini za prethodnu,
e) sažeto izvješće o radu u prethodnoj godini te plan i program rada za tekuću godinu,
f) proračun rada udruge za godinu za koju se podnosi zahtjev,
g) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe udruge - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.
 
(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga Javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti: 
 
a) ili u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu radu 
znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2022. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.
 
(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
  • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka te
  • udruga koje nisu dostavile izvješće o utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu.
 
(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-udruge@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 5. rujna 2022. godine. Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u ponedjeljak 5. rujna 2022. godine, u 16.00 sati.
 
Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkoga zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi.
 
VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva 
 
U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:
 
a) značenje udruge
b) veličina udruge
c) opseg ukupne djelatnosti udruge
d) udio znanstvene djelatnosti u ukupnoj djelatnosti udruge.
 
VII. Natječajni postupak 
 
Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu.
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih udruga te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), o čemu će sve prijavljene udruge biti obaviještene elektroničkim putem.
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2022. godini, potpisuju s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.
 
VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno ugovoru o financijskoj potpori.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs