Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu

Rok: 27. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost
 
Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95, 104/97 i 142/98), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2022. GODINU
 
1. Nagrada za životno djelo 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.
 
2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:
     
  • značajno znanstveno dostignuće, 
  • znanstveno otkriće,
  • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.
 
Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja. 
 
Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području. 
 
Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti. 
 
3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 
 
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.
 
4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima 
 
Godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.
 
Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:
 
  • prirodne znanosti,
  • tehničke znanosti,
  • biomedicina i zdravstvo,
  • biotehničke znanosti,
  • društvene znanosti,
  • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.
 
Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.
 
Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada dodjeljuje.
 
Poticaj se podnosi na propisanim obrascima koji sadrže upute i priloge koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave. Obrasci se mogu preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: mzo.gov.hr.
 
Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Donje Svetice 38,
Zagreb.
 
Natječaj je otvoren od 28. prosinca 2022. godine do 27. veljače 2023. godine.
 
Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati. 
 
KLASA: 061-03/22-02/00017
URBROJ: 533-03-22-0001
Zagreb, 28. prosinca 2022.
 
Ukoliko se na natječaj prijavljuje jedan kandidat obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca.
1. Obrazac za prijavu DNZZ-2022 Z
2. Obrazac 2 - sastavni dio obrasca za prijavu DNZZ-2022 Z
 
Ukoliko se za istu nagradu prijavljuje zajednička kandidatura više kandidata obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca:
1. Obrazac zbirni za prijavu DNZZ-2022 Z
2. Obrazac 2. zajednička kandidatura - sastavni dio zbirnog obrasca za prijavu DNZZ-2022 Z