Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) osniva se kao potpora sustavu visokog obrazovanja, znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. 

U skladu s člankom 86. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22; u daljnjem tekstu: Zakon) Nacionalno vijeće obavlja sljedeće poslove:
 
 1. predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja
 2. prati razvoj znanstvenih i umjetničkih područja i polja
 3. daje mišljenje o aktima strateškog planiranja Republike Hrvatske koji se odnose na obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja
 4. raspravlja pitanja važna za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava, predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unaprjeđenje te poticanje tehnološkog razvoja
 5. predlaže ministru znanstvena i interdisciplinarna područja, polja i grane te umjetničko područje, polja i grane
 6. predlaže ministru broj matičnih odbora i njihovu nadležnost za pojedina polja
 7. imenuje članove matičnih odbora 
 8. na prijedlog matičnih odbora donosi Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije
 9. donosi minimalna etička načela
 10. predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave i gospodarskih subjekata u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja
 11. daje mišljenje o potrebi osnivanja novoga javnoga visokog učilišta, odnosno javnoga znanstvenog instituta
 12. predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju, napredovanje i poticanje izvrsnosti nastavnoga, znanstvenoga i umjetničkoga podmlatka
 13. razmatra i daje mišljenja o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja.

Dodatno, u skladu s člankom 15. Zakona ako predsjednik sveučilišnog vijeća ne bude izabran na drugome javnom pozivu, predsjednika sveučilišnog vijeća imenovat će Hrvatski sabor na prijedlog Nacionalnog vijeća iz reda pristupnika na prvi i drugi javni poziv za izbor predsjednika sveučilišnog vijeća.

Nacionalno vijeće podnosi Hrvatskome saboru izvješće o svojemu radu najmanje jednom godišnje.
Nacionalno vijeće donosi odluke na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda predsjednik Nacionalnog vijeća. 
Način rada Nacionalnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća koji donosi Nacionalno vijeće.
Administrativne i stručne poslove za Nacionalno vijeće obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sastav Nacionalnog vijeća 

U skladu s člankom 87. Zakona, Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te dvije osobe iz područja poduzetništva. Mandat članova Nacionalnog vijeća traje četiri godine.

Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru predlažu javni znanstveni instituti. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda redovitih profesora i redovitih profesora u trajnom izboru predlažu Rektorski zbor Republike Hrvatske, sveučilišta, fakulteti i umjetničke akademije.

Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda profesora stručnog studija i profesora stručnog studija u trajnom izboru predlaže Zbor veleučilišta Republike Hrvatske. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda poduzetnika predlažu reprezentativne udruge poslodavaca.
Predsjednika Nacionalnog vijeća članovi biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova na konstituirajućoj sjednici kojom predsjeda najstariji član. Mandat predsjednika Nacionalnog vijeća traje dvije godine.

Nacionalno vijeće na svoje sjednice poziva ministra te prema potrebi druge članove Vlade Republike Hrvatske koji mogu sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja. U radu Nacionalnog vijeća sudjeluje jedan predstavnik reprezentativnih sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja bez prava odlučivanja.

Izbor i imenovanje članova Nacionalnog vijeća

U skladu s člankom 88. Zakona, javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata postojećim članovima.

Član Nacionalnog vijeća ne može biti državni dužnosnik, čelnik tijela državne uprave, čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik visokog učilišta ili znanstvenog instituta niti osnivač ili čelnik osnivača visokog učilišta ili znanstvenog instituta. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva, s priloženim životopisom, objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članove Nacionalnog vijeća na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti znanstvenih područja i umjetničkog područja, imenuje Hrvatski sabor tako da svake dvije godine imenuje sedam, odnosno osam članova Nacionalnog vijeća.