Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 402-07/18-01/00014
URBROJ: 533-03-18-0002


Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH i 93/16 i 104/16), članka 108. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika (KLASA: 402-07/15-01/00004, URBROJ: 533-19-15-0001 od 25. ožujka 2015. godine), državni tajnik dr. sc. Tome Antičić po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU

o financijskoj potpori izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
u 2018. godini
I.

Za sufinanciranje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2018. godini  odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 11.926.354,00 kn (slovima: jedanaestmilijunadevetstodvadesetšesttisućatristopedesetčetiri kune) za 601 knjigu prijavljenu na Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2018. godini, prema popisu „Znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici odobreni u 2018. godini“ u privitku, koji je sastavni dio ove odluke.
II.

Financijska sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret financijskih sredstava planiranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3801 Ulaganje u znanstveno-istraživačku djelatnost, Aktivnost A622006 Izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, Stavka 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, Stavka 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i Stavka 3811 Tekuće donacije u novcu.
III.

Financijska sredstva odobrena su na temelju stručne i neovisne prosudbe Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i to za 601 zahtjev koji je evaluiran sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.
IV.

Odobrena financijska sredstva za sufinanciranje tiskanja knjiga iz točke I. ove odluke doznačit će se na žiroračune izdavača prema popisu u privitku.
V.

Izdavač je obvezan namjenski koristiti dodijeljena financijska sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnijeti dokaze o njihovu utrošku na propisanom elektroničkom obrascu zajedno s preslikom računa tiskare. U slučaju da izdavač nenamjenski koristi dodijeljena financijska sredstva za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika ili ih ne utroši u potpunosti, bit će dužan vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena financijska sredstva.
VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


DRŽAVNI TAJNIK
dr. sc. Tome Antičić

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija