Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09) utvrđuju se opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.

Svrha je Kodeksa svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Usvajanjem Kodeksa uspostavljeni su jasni standardi i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na:
  • dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja,
  • informiranje o učincima savjetovanja,
  • usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima,
  • unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija.

Unaprjeđenje zakonodavnog okvira za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ostvareno je donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13). Zakonom je predviđeno da su sva tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15) uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja", kroz odredbe članka 11. koji navodi da: "Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja."

Također, stavkom 4. istoga članka navodi se kako je, po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, tijelo javne vlasti dužno izraditi i objaviti na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću, odnosno internetskoj stranici, izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

Središnji državni internetski portal za savjetovanja s javnošću e-Savjetovanja omogućuje svim zainteresiranima pregled otvorenih javnih savjetovanja, kao i aktivno sudjelovanje u njima.

Stavkom 5. i 6. članka 11. ranije navedenog Zakona propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje.
 
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2024. godinu

29. veljače 2024.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22) ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2024. godinu.

Dokumenti:  
Plan savjetovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu

29. prosinca 2023.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu.

Dokumenti:
27. veljače 2023.
 
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup infprmacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), ministar znanosti i obrazovanja donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu.

Dokumenti:
 
Plan savjetovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

19. listopada 2022.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja  za 2022. godinu.

Dokumenti:  
31. siječnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), a sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja drugih propisa i akata (Narodne novine, broj: 140/09) objavljuje  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja  za 2022. godinu.

Dokumenti:  
Plan savjetovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2021. godinu

5. listopada 2021.

Temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi Izmjene i dopune Plana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja  za 2021. godinu:

Dokumenti:


17. veljače 2021.

Stavkom 5. i 6. članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje.

Dokumenti: