Dokumenti, zakonski i podzakonski akti

(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju


Narodne novine br.:
10/1997, 107/2007,
94/201398/201957/2022  i
101/2023
 

Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/1999,  35/2008
127/19 i 151/22
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/201664/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine, br.:
47/09, 110/2021 
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama
Narodne novine, br.:
115/16 i 114/2022
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Narodne novine, br.:
82/201570/19, 47/20 i 123/23
 
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Narodne novine br.:
73/1997
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Narodne novine br.:
61/201116/2012
98/19 i 52/21
 
Zakon Obiteljski zakon
Narodne novine br.:
103/2015, 98/19 i 156/23
 
Zakon Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta
Narodne novine br.:
96/2003 i 33/2005
 
Zakon Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Narodne novine br.:
67/2008, 48/2010, 74/2011,
80/2013, 158/2013, 92/2014,
64/2015, 108/201770/201942/20, 85/22 i 114/22
 
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje  
Narodne novine br.:
85/2006 i 151/22
 
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.:
61/1991149/2009 i 123/23
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 

Kurikulum
 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Narodne novine, br.:
05/2015
Pravilnik Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
Narodne novine br.:
107/2014
 
Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Narodne novine br.:
133/1997 i 84/2021
 
Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
133/1997
 
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
 
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima
Narodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
 
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima
Narodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
 
Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  
Narodne novine br.:
141/2022
 
Pravilnik Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
83/2001
 
Pravilnik Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
114/2002 i 63/2019
 
Pravilnik Pravilnik o sigurnosti igračaka
Narodne novine br.:
83/2014, 38/2015, 35/2017, 50/2018 i 60/2019, 48/21 i 140/2022
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
Narodne novine br.:
100/2008 i 20/2009 
 
Pravilnik           
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
rujan 2023.
 

Ostalo


Ažurirana procjena kvantitativnih potreba za obrazovanjem i zapošljavanjem odgojitelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 
MZO

objavljeno
6. veljače 2020.
 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
156/2022
 
Ostalo Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Narodne novine br.:
63/08 i 90/2010
 
Ostalo Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju
Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
 
Ostalo Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
Narodne novine br.:
105/2002, 55/2006 i 121/2007
 
Ostalo Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000.

 
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000

 
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000

 
Ostalo Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.,
broj 2., Zagreb 17.4.2000.

 
Ostalo Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju
Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
 
Ostalo Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba)
Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
 

 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 2. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
 

Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/201898/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/201664/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2023
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022.
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/201570/2019, 47/2020 i 123/23
Zakon Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
 
Narodne novine br.:
116/2018
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.:
79/2007, 88/2010 i 143/2013
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/2011, 74/2013, 69/2017 i 46/2018

Pravilnik
 

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravlnik
Pravilnik o udžbeničkom standardu
te članovima stručnih povjerenstva
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
 
Narodne novine br.:
67/2014 i 63/2020
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
112/2010 i 82/2019
Pravilnik
Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju
 
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Narodne novine br.:
102/2018, 59/2019 i 22/2020
 
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
 
Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
34/2014, 40/2014 i 103/2014
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama
 
Narodne novine br.:
102/19
Pravilnik
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 
Narodne novine, br.:
67/2014, 81/2015 i 53/2021
Pravilnik
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
112/2010  i  82/2019
Pravilnik
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku - e-Matici

 
Narodne novine br.:
86/2015 i 76/2019
Pravilnik
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama
 
Narodne novine br.: 
144/2011
Pravilnik
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017, 41/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
 
Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja
tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
41/2009
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca
 
Narodne novine br.:
8/2006
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 
Narodne novine br.:
70/2018
Protokol
Protokol o postupanju prema djeci
odvojenoj od roditelja - stranim državljanima
 
 Vlada RH 2013.

objavljeno
6. veljače 2020.

 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo
Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
194/2003

Odluka
 
Odluka o utvrđivanju Smjernica za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole MZO,
objavljeno 13.7.2023.
Odluka
Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola
 
objavljeno 30.12.2022.
MZO
Odluka
Odluka o dodjeli sredstava
osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci
 
MZO,
objavljeno 25. 9. 2019.
Odluka
Odluka o donošenju Smjernica za izradu
Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
 
MZO, srpanj 2019.
Uredba Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
8/2017, 37/2017,
129/2017 i 18/2019
 
Ostalo
Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture
za tražitelje azila i azilante
 
Narodne novine br.:
129/2009
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu
za učenike osnovne i srednje škole
koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.:
151/2011
Ostalo
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 
Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Odluka
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 
Narodne novine br.:
70/2011, 62/2017 i 86/2018
Ostalo
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
 
Narodne novine br.:
51/2018
Uredba Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama
Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola
u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025.

 
Narodne novine br.: 68/2024
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019

Odluka
 

Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika
u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
72/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluke o donošenju kurikuluma
za nastavne predmete te međupredmetne teme
koji se primjenjuju
od školske godine 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
7/2019, 10/2019, 27/2019,
69/2019 i 81/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
66/2019
Ostalo
Nastavni plan i program za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
102/2006
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o nastavnom planu i programu
mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom
na mađarskom jeziku i pismu
(model A)
 
Narodne novine br.:
29/2010
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
93/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
(Model C)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Talijanski jezik za osnovnu školu i
Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine br.:
81/2019
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)  Narodne novine, broj:
129/2019.
Odluka
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe
Kurikuluma zdravstvenog odgoja
u osnovnim i srednjim školama
 
Narodne novine br.:
17/2013
Odluka
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja
za osnovne i srednje škole
 
Narodne novine br.:
104/2014
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.
83/2020.
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.
83/2020.
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 3. Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:  
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.: 
76/1993, 29/1997,
47/199935/2008, 127/2019 i 151/2022
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016,
64/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2021
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama
Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
 
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju
Narodne novine br.:
30/200925/2018 i
69/2022
 
Zakon Zakon o obrtu
Narodne novine br.: 
143/2013, 127/2019 i 41/2020
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
69/2022
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju
inozemnih stručnih kvalifikacija

Narodne novine br.: 
82/2015, 70/19, 47/20 i 123/2023
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.: 
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Narodne novine br.: 
73/1997
 
Zakon Zakon o knjižnicama i  knjižničnoj djelatnosti
Narodne novine br.:
17/2019, 98/2019 i 114/2022
 
Zakon
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu 
 
Narodne novine br.:
116/2018 i 85/2022
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Narodne novine br.: 
85/2006 i 151/2022
 
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 
24/2010
 
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU
Narodne novine br.: 
121/2017 i 30/2023
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji


Narodne novine br.: 
61/201116/2012,

98/2019 i 52/2021
 

Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.: 
123/2023
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 
Zakon Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Narodne novine br.: 
70/2015127/2017 i 33/2023
 
Zakon Zakon o strancima
Narodne novine br.: 
130/2011, 74/2013,
69/201746/2018, 133/2020,
114/2022 i 151/2022
 
Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja,
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja,
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravilnik
Pravilnik o udžbeničkom standardu te
članovima stručnih povjerenstva za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata
za upis u I. razred srednje škole

Narodne novine br.: 
49/201547/2017 i 
39/2022
 
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju učenika
s teškoćama u razvoju
 
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik
Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku - e-Matici
 
Narodne novine br.:
86/201576/2019 i  38/2020
Pravilnik
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
 

Narodne novine br.:
102/2018, 59/2019 i 22/2020
 
Pravilnik
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
 
Narodne novine br.:  
67/2014 i 63/2020
Pravilnik Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
Narodne novine br.:
90/1993
 
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
Narodne novine br.:
11/1994
 
Pravilnik
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
1/1996 i 80/1999
Pravilnik
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i
stručnih suradnika u osnovnom školstvu i
nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
88/2003
Pravilnik
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama
 
Narodne novine br.:
144/2011
Pravilnik
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i
drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 
Narodne novine br.: 
67/2014, 81/2015 i 53/2021
Pravilnik
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
 
Narodne novine br.:
96/2009
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada Narodne novine br.: 
118/2009
Pravilnik Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi Narodne novine br.: 
94/2010
Pravilnik
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te
administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima
koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
 
Narodne novine br.: 
2/2011
Pravilnik

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
te javnim ispravama u školskim ustanovama

Narodne novine br.:
47/2017, 41/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Narodne novine br.: 
53/2011 i 38/2020
 
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.: 
1/201341/2019, 127/2019, 55/2020, 53/2021, 126/2021 i 19/2023
 
Pravilnik
Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova
 
Narodne novine br.: 
23/2011
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.: 
112/2010 i 82/2019
Pravilnik
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te
o pravima, obvezama, praćenju,
vrednovanju i ocjenjivanju naučnika
 
Narodne novine br.: 
69/2004
Pravilnik Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Narodne novine br.: 
63/2014
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja
u knjižničarskoj struci

Narodne novine br.: 
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.: 
96/2021
 
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju
hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i
kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.: 
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i
provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.: 
89/2008

Pravilnik
 
Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju
nastave u strukovnim školama
 
Narodne novine br.:
140/2009 i 130/2020

Pravilnik
 

Pravilnik o izvođenju nastave
dijela nastavnih predmeta i sadržaja
utvrđenih nastavnim planom i programom
na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi
 
Narodne novine br.:  
116/2016
Pravilnik
Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta
za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji
koju je potrebno priložiti zahtjevu
za odobrenje privremenog boravka
u svrhu srednjoškolskog obrazovanja
kroz program razmjene učenika
 
Narodne novine br.:
99/2018
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Narodne novine br.:
70/2018
 
Protokol Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja - stranim državljanima
 Vlada RH 2013.
 

objavljeno
6. veljače 2020.

 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Narodne novine br.: 
63/2008 i 90/2010
 
Ostalo Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Narodne novine br.:
51/2018
 
Uredba Uredba o nazivima radnih mjesta i
koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama

Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14,
40/14, 51/14, 77/14,
83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015,
83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018,
57/2018

 
Odluka
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola,
učeničkih domova i programa obrazovanja
 
Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola
u učeničke domove
u školskoj godini 2024./2025.

 
Narodne novine br.: 68/2024

Odluka
 
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2023./2024.
Narodne novine br.:
55/2023
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019

Odluka
 

Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Odluka
Odluka o dodjeli sredstava
osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci
 
MZO,
objavljeno 25. 9. 2019.
Odluka Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti
u strukovnom obrazovanju

Narodne novine br.:
45/2018
 
Odluka
Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti
u strukovnom obrazovanju
 
MZO, 2018.
Odluke
Odluke o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija
prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar
prema dualnome modelu obrazovanja
 
Narodne novine br.:
71/2020

Odluka
 
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. Narodne novine br.:
65/2023
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika
u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
72/2020

Odluka
 
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
Narodne novine br.:
62/2019
 
Odluka
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala
za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
66/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe
 
Narodne novine br.:
66/2019

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKONOMIST (060724) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
 
Narodne novine br.:
2/2022

Odluka
 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
 
Narodne novine br.:
2/2022
Odluke
Odluke o donošenju kurikuluma
za nastavne predmete te međupredmetne teme
koji se primjenjuju od školske godine 2019./2020.
 

Narodne novine br.:
7/2019, 10/2019,
27/2019,
69/2019 i 81/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj
 
Narodne novine br.:
54/2021
objavljeno
5. rujna 2019.

Dopisi o svim zakonskim, podzakonskim aktima i kurikulumima te dopis o promjenama u e-dnevniku
 
MZO
Ostalo Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole
MZO, 2015
 
Ostalo Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante
Narodne novine br.: 
129/2009
 
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za
tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom
starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 
100/2012
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu
za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili
nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.: 
151/2011
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine br.:
81/2019
Odluka
Odluka o nastavnom planu i programu
mađarskog jezika za srednje škole s nastavom
na mađarskom jeziku i pismu
(model A)
 
Narodne novine br.: 
29/2010
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
93/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
(Model C)
 
Narodne novine br.:
114/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) 
 
Narodne novine, broj:
129/2019.
Odluka
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe
Kurikuluma zdravstvenog odgoja
u osnovnim i srednjim školama
 
Narodne novine br.: 
17/2013
Odluka
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja
za osnovne i srednje škole
 
Narodne novine br.: 
104/2014
Uredba Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
8/2017, 37/2017,
129/2017 i 18/2019
 
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.
83/2020.
 
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 4. Umjetničko obrazovanje

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o umjetničkom obrazovanju Narodne novine br.:
130/2011
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/1999 i 35/2008
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/2016,
64/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2023
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011, 16/2012
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
158/2003, 198/2003,
138/2006 i 45/2011
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022.
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Narodne novine br.: 
82/2015, 70/19, 47/20 i 123/2023
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Narodne novine br.:
85/2006
 
Zakon Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.:
24/2010
 
Zakon Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU
Narodne novine br.:
107/2007
 
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
 
Pravilnik
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.:
1/2013 i 41/2019
 
Pravilnik
Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
 
Narodne novine br.:
127/2019
Pravilnik Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
Narodne novine br.: 
49/2015 i 47/2017
 
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada Narodne novine br.:
118/2009
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
96/2021
Pravilnik  Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi
Narodne novine br.:
103/2014
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014,
60/2014-ispr. i 47/2017
 
Ostalo Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/200890/2010
Ostalo Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Odluka Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u
učeničke domove u školskoj godini 2024./2025.
Narodne novine br.: 68/2024
Odluka Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2023./2024.
Narodne novine br.:
55/2023
Odluka Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.: 
70/2011, 62/2017 i 86/2018

objavljeno
6. veljače 2020.
 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Ostalo
Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija
srednjoškolskih obrazovnih programa
u svrhu upisa u I. razred srednje škole
 
MZO, 2015
Odluka Odluka o nastavnom Planu i programu za osnovne glazbene i
osnovne plesne škole
Narodne novine br.:
102/2006 i 18/2018
Ostalo Nastavni planovi i programi za srednje glazbene i plesne škole Narodne novine br.:
121/2017 i 18/2018
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 5. Obrazovanje odraslih

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o obrazovanju odraslih Narodne novine br.:
17/2007 i 144/2021
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
133/2020
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, 41/2016.,
U-I-351/201664/2018, 47/2020. i 20/2021.
 
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/199935/2008 i 127/2019.
 
Zakon Zakon o pučkim otvorenim učilištima Narodne novine br.:
54/1997  i 139/2010
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi

Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju
Narodne novine br.: 
30/200925/2018 i
69/2022
 
 
Zakon 
                             
Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon            
Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 
24/2010
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Narodne novine br.: 
61/2011., 16/2012., 98/2019. i 52/2021.
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022
 
Pravilnik  
Pravilnik o načinu provođenja programa i
provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik Pravilnik o polaganju državne mature
Narodne novine br.: 
1/2013 i 41/2019
 
Pravilnik
Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature
 
Narodne novine br.:
127/2019
Pravilnik
Pravilnik o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika
u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.: 
1/1996 i 80/1999
Pravilnik Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Narodne novine br.:  118/2009
 
Pravilnik
Pravilnik o standardima i normativima te
načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
u ustanovama za obrazovanje odraslih
 
Narodne novine br.: 129/2008 i 52/2010
Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i
čuvanja andragoške dokumentacije

Narodne novine br.: 129/2008
 
Pravilnik Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Narodne novine br.: 129/2008
 
Pravilnik Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Narodne novine br.: 129/2008 i 50/2010
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 

Odluke
 

Odluke o uvođenju strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prodavač, staklar, dimnjačar i kozmetičar
prema dualnome modelu obrazovanja
 
Narodne novine br.:
71/2020
Ostalo
Nastavni plan i program hrvatskoga jezika
za tražitelje azila, azilante i strance
pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina
radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i
sustavu obrazovanja odraslih
 
Narodne novine br.: 100/2012
Odluka Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje
Narodne novine br.:
89/2013, 108/2013 i 111/2013-ispr.
 
Ostalo Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih
Narodne novine br.: 136/2003
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 6. Nacionalne manjine

Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
Ustavni zakon
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
 

Narodne novine br.:
155/2002, 47/2010,
80/2010 i 93/2011
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 
Zakon Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 
Zakon Zakon o potvrđivanju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Narodne novine br.:
Međunarodni ugovori 14/1997
Zakon Zakon o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Narodne novine br.:
18/1997
Zakon Zakon o potvrđivanju ugovora između Hrvatske Republike i Talijanske Republike o pravima manjina Narodne novine br.:
15/1997
Zakon
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između
Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore
o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i
srpske i crnogorske manjine u RH
 
Narodne novine br.:
03/2005
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine Narodne novine br.:
76/2019 i 64/2021
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu
s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj (Model A)
 
Narodne novine br.:
93/19
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C) 
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik
za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost
za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine
br.: 81/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.:
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.:
83/2020.
 
Odluka Odluka o donošenju programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine Narodne novine, br.:
23/2021.
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine br.: 1
29/2019
Nacionalni plan Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. - 2027. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Program Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 7. Udžbenici za osnovnu i srednju školu
Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
Zakon Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Narodne novine br.:
116/2018
 
Pravilnik Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Narodne novine br.:
9/2019
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata Narodne novine br.:
73/2014
Naputak Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna Narodne novine br.:
46/2019
Ostalo
Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole od školske godine 2014./2015.
 
MZO, 2014.
Ostalo Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama MZO, 2014.
Ostalo
Konačni rezultati odabira udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020. u osnovnim i srednjima školama na dan 1. srpnja 2019. godine
 
MZO, 2019.
ažurirano 5. 7. 2019.
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 8. Tehnička kultura
Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
Zakon Zakon o tehničkoj kulturi
Narodne novine br.:
76/1993, 11/1994 i 38/2009
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture
Narodne novine br.: 31/1994
 
Pravilnik Pravilnik o državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić
Narodne novine br.: 1/1994
 
Pravilnik
Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje
programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba
Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi
 
Narodne novine br.: 60/1994
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 9. Vjerske zajednice - zakoni i ugovori

Vrsta Naziv Objava
Zakon Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Narodne novine br.:
83/2002

Zakon
Zakon o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske
o suradnji na području odgoja i kulture
 
Narodne novine br.:
Međunarodni ugovori 2/1997
Ugovor
Ugovor o katoličkim osnovnim i srednjim školama
 
Vlada RH, 23. 5. 2011.
Ugovor
Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju
u javnim predškolskim ustanovama
 
Vlada RH, 29. 1. 1999.
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve
u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
 
Narodne novine
br.: 196/2003
 
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
 
Narodne novine br.:
196/2003, 86/2014
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
 
Narodne novine br.:
196/2003
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i
Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj,
Hrvatske starokatoličke crkve i
Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj
 
Narodne novine br.:
196/2003
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i
Evanđeoske (Pentekostne) crkve u Republici Hrvatskoj,
Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj i
Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj
 
Narodne novine
br.: 196/2003
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i
Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj i
Židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj
 
Narodne novine br.:
4/2012
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i
Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj
 
Narodne novine br.:
4/2012
Ugovor
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i
Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i
Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj
o pitanjima od zajedničkog interesa
 
Narodne novine br.:
112/2014
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 10. Udruge

Vrsta Naziv Objava
Zakon Zakon o udrugama
Narodne novine br.:
74/2014
 
Pravilnik
Pravilnik o pomoćnicima
u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
 
Narodne novine br.:
102/18, 59/2019,
22/2020 i 91/2023
Zakon Zakon o igrama na sreću
Narodne novine br.:
87/2009, 35/2013, 158/2013,
41/2014 i 143/2014

 
Uredba Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i
načinu raspodjele dijela prihoda
od igara na sreću

Narodne novine br.:
129/2017
 
Ostalo
Uredba o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 
Narodne novine br.:
26/2015
 
 
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 11. Znanost i visoko obrazovanje

  • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.

zakon Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
119/22
 
 
  • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o akademskim i stručnim nazivima
i akademskom stupnju

 

107/07
 

118/12
 
popis Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva
te njihovih kratica

87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 
58/18
popis Popis stručnih naziva i njihovih kratica
87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 

67/18
 
popis
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
 

45/08
 

87/09
 

88/11
 
 
  • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
151/22
pravilnik
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i
reakreditacije visokih učilišta

 
24/10
pravilnik
Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
 
83/2010
 
  • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon Zakon o
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

22/13
 

64/18
 

20/21
 
pravilnik Pravilnik o Registru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

96/2021
 
 
  • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o potvrđivanju konvencije
o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija
u području Europe

 

9/02
 

15/02
 
zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
158/03
 

198/03
 

138/06
 

45/11
 
zakon


Zakon o priznavanju i vrednovanju
inozemnih obrazovnih kvalifikacija


 

69/2022.
pravilnik


Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja
naknade za troškove postupka priznavanja
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
i razdoblja studija

 


60/05
 

10/08
 
 
  • Ostali propisi
 
vrsta
Naziv
 
Objave u
Narodnim novinama d. d.
pravilnik Pravilnik o Upisniku visokih učilišta
56/23
 

pravilnik
 
Pravilnik o Upisniku studijskih programa 56/23
pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju 
74/23
 

pravilnik
 
Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju 36/23
pravilnik
Pravilnik o Upisniku znanstvenika
 

72/2004
 

82/2010
 
pravilnik Pravilnik o studenskoj ispravi
90/14
 
odluka
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
 
87/18
zakon Zakon o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama

71/07
 
zakon
Zakon o obavljanju studentskih poslova
 
96/18
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na pokriće troškova prehrane studenata

120/13
 

8/14
 

113/2022
 
pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopuni
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata
u redovitom statusu
na subvencionirano stanovanje 
 

NN 77/24

MZOM (.pdf)
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

NN 68/23
 

NN 63/19 (.pdf)
 

53/17
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom
 


NN 114/2023

 
odluka Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2024./2025. MZOM
objavljeno 5. 7. 2024.
odluka Odluka o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2024. do 31. kolovoza 2024. MZOM
objavljeno 5. 7. 2024.

odluka 
 
Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. MZO
objavljeno 14.7.2023.
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
 
70/2023
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
 
114/2023
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 12. EU fondovi

 
Vrsta Naziv Objava
Dokument
EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast
 
MZO
Dokument
Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske
za razdoblje od 2016. - 2020. godine
 
MZO
Zakon
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za
provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Uredba
Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem
»Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
MZO
Uredba
Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda
EFRR i Kohezijskog fonda,
u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
129/2015
Uredba
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda,
EFRR i Kohezijskog fonda,
u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
15/2017
Uredba
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem
»Ulaganje za rast i radna mjesta«
 
Narodne novine br.:
46/2021 
Dokument
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
na engleskome jeziku
 
MZO
(.pdf)
Dokument
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
na hrvatskom jeziku
 
MZO
(.pdf)
Dokument
Priprema programskih dokumenata za
financijsko razdoblje
Europske unije 2014. - 2020.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
MZO
Dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
na engleskom jeziku
 
MZO
Dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
na hrvatskom jeziku
 
MZO
Sporazum
Sporazum o partnerstvu između
Republike Hrvatske i Europske komisije
za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova
za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Sporazum
Sporazum o partnerstvu između
Republike Hrvatske i Europske komisije
 
MZO
(.pdf)
Prilog
Prilozi - Sporazum o partnerstvu
između Republike Hrvatske i Europske komisije
za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova
za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
Pravilnik Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Narodne novine br.:
149/2014
 
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru
Europskog socijalnog fonda
 
Narodne novine br.:
14/2016
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru
Europskog socijalnog fonda
 
Narodne novine br.:
74/2016
Pravilnik
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte
Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija
u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
 
MZO
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 13. Međunarodne konvencije i ugovori

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 
  • 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji (NN MU 12/93)
   

(Izvor: mpudt.gov.hr)