Proračun


OBVEZA IZRADE I OBJAVE PRORAČUNSKIH DOKUMENATA
 
Prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) svi proračunski korisnici dužni su izraditi Opći i Posebni dio financijskog plana te obrazloženje Općeg i Posebnog dijela financijskog plana. Također, navedene proračunske dokumente korisnici su dužni objaviti na svojim Internet stranicama, a objavljuju ih po donošenju državnog proračuna od Hrvatskog sabora.
 
Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika. 
 
Financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana1.
 
Opći dio financijskog plana2 proračunskog korisnika sadrži:
 
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 
A.1 RAČUN PRIHODA I RASHODA
A.2 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
B.1 RAČUN FINANCIRANJA
 
Posebni dio financijskog plana3 proračunskog korisnika sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
 
Obrazloženje financijskog plana4 proračunskog korisnika sastoji se od :
 
  • OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA i 
  • OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA.

------------------------
Čl.33 Zakona o proračunu
Čl.34 Zakona o proračunu
 Čl.35 Zakona o proračunu
Čl.36 Zakona o proračunu
Financijski plan Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2024. - 2026. godinu (NN 149/23)
Proračun razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za 2024. - 2026. (NN 149/23)
Financijski plan Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. - 2025. godine (NN 145/22)
Proračun razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za 2023. - 2025. (NN 145/22)
Financijski plan Ministarstva


Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnoga proračuna
objavljeno: 3. lipnja 2022.

 

Dokumenti