Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00345
URBROJ: 533-06-23-0004
Zagreb, 5. prosinca 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20. i 21/23.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i provedenoga Poziva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. (KLASA: 602-01/23-01/00345; URBROJ: 533-06-23-0001 od 26. srpnja 2023. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU 
o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti 
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova 
u školskoj godini 2023./2024.
 
I.
 
Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. (KLASA: 602-01/23-01/00345; URBROJ: 533-06-23-0002 od 23. studenoga 2023. godine), nakon prosudbenoga postupka i uvida u prijavljene projekte predložilo je financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. 
 
Za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 664.462,69 eura.
 
II.
 
Prema prijedlogu Povjerenstva, odobrena sredstva u točki I. ove odluke raspoređuju se osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024., a koji je sastavni dio ove odluke.
 
III.
 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/2022., 63/2023. i 129/2023.), u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A579004 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i na aktivnosti A580003 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
 
IV.
 
Radi nadzora namjenskog korištenja sredstava Korisnici se obvezuju Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
 
a) opis realiziranoga projekta
b) rezultate projekta
c) popis Korisnika projekta (učenika/ica, kao i drugih Korisnika/ca)
d) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
  • za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, pripadajući izvod;
  • za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
  • ostalu dokumentaciju - putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
 
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 31. kolovoza 2024. godine.
 
V.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

Popis odobrenih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. (.pdf)


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje