Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini

KLASA: 602-01/18-01/00418
URBROJ: 533-25-18-0001

Zagreb, 17. travnja 2018.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 105/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ministrica znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola
obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini

 
I.

Za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 kuna (tri milijuna i dvije stotine tisuća kuna).
 
II.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110283 - Opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, konto 4241 - Knjige.
 
III.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim osnovnim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Svim školama dodjeljuju se sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u četiri kategorije:
 
I. kategorija - škole do 300 učenika - 2.000.00 kuna
II. kategorija - škole od 301 do 600 učenika - 4.000,00 kuna
III. kategorija - škole od 601 do 900 učenika - 6.000,00 kuna
IV. kategorija - škole s više od 900 učenika - 8.000,00 kuna.

Iznimno, dodatna sredstva dodjeljuju se novoosnovanim osnovnim školama (inicijalni fond) i odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se izvode posebni programi.

Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola 2018.“ koja je sastavni dio ove odluke.
 
IV.

Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini je ravnatelj škole.
 
V.

Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručnih knjiga škola je dužna dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Ministarstvu znanosti i obrazovanja – Upravi za odgoj i obrazovanje najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.
 
VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak


Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje