Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-01/18-01/00480
URBROJ: 533-05-18-0001

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s člankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini

I.

Za opremanje školskih knjižnica srednjih škola lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u iznosu od 1.700.000,00 kuna (jedan milijun i sedam stotina tisuća kuna).

II.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110291 Opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, konto 3632 (Narodne novine, broj 124/17. od 13. prosinca 2017. godine).

III.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Školama se dodjeljuju sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u tri kategorije:
 
I. kategorija - škole do 300 učenika - 7.000,00 kuna
II. kategorija - škole do 301 do 600 učenika - 10.000,00 kuna
III. kategorija - škole s više od 600 učenika - 15.000,00 kuna

IV.

Isplata navedenih sredstava izvršit će se na žiro račune škola sukladno Tablici 1. koja je sastavni dio ove odluke.

V.

Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini je ravnatelj škole.

VI.

Nakon izvršene nabave lektire i stručnih knjiga škola je dužna dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Ministarstvu znanosti i obrazovanja - Upravi za odgoj i obrazovanje najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

VII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak


Pisane vijesti | Odluke | Srednje obrazovanje