Odluka o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u RH u 2020. godini


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 016-01/20-01/00041
URBROJ: 533-09-20-0008
Zagreb, 22. rujna 2020.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), provedenog Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj  u 2020. godini (KLASA: 016-01/20-01/00041, URBROJ: 533-09-20-0002 od 21. veljače 2020. godine;  KLASA: 016-01/20-01/00041, 533-09-20-0004 od 19. ožujka 2020. godine) te Zapisnika (KLASA: 016-01/20-01/00041, URBROJ: 533-09-20-0007 od 22. rujna 2020.) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

I.

Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020. godini i za provedbu Javnoga poziva  za posebne oblike nastave (KLASA: 016-01/20-01/00013, URBROJ: 533-09-20-0002 od 15. siječnja 2020.) nakon provedenog prosudbenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje udruga/ustanova nacionalnih manjina koje provode posebne programe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020. godini,
u ukupnom iznosu od 289.706,95 kuna
(slovima:dvjestaosamdesetdevettisućasedamstošestkunaidevedesetpetlipa)

II.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnoga poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj  u 2020. godini i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave (KLASA: 016-01/20-01/00013, URBROJ: 533-09-20-0002 od 15. siječnja 2020.), sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama/ustanovama  nacionalnih manjina kako slijedi:
 

Redni broj
 
Prijavitelj Odgojno-obrazovni program Odobreni iznos u kunama

1.
 

Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“, Vukovar
 
„Festival lijepe riječi Vukovar 2020.“  12.500,00

2.
 


Makedonsko kulturno društvo Ilinden

 

Dani makedonske kulture 2020.
 
15.000,00

Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj 2020.
 
18.500,00

3.
 

Novinsko-izdavačka ustanova Jednota, Daruvar
 

Tiskanje časopisa za djecu „Dječji Kutić“
 
12.450,00

4.
 

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj
 

Stručni skup svih odgojno-obrazovnih radnika češke manjine
 
2.887,27

Zimska škola dramskog stvaralaštva
 
6.999,68

Naše jaro 2020. - Natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu
 
7.800,00

5.
 

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“
 

Svjetski dan Roma
 
20.000,00

Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu
 
20.000,00

Svjetski dan romskog jezika
 
20.000,00

6.
 

Savez Rusina Republike Hrvatske
 
Dan Rusina u Republici Hrvatskoj 20.000,00
7. Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj
Slovenska abecedna bojanka
 
6.620,00

Stručna radionica za učitelje slovenskog jezika i kulture u Hrvatskoj
 
14.250,00

Literarno stvaralaštvo za djecu pripadnike slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
 
2.650,00
8. Slovački centar za kulturu Našice
Kvapky XVI
 
7.000,00

Slovenčina moja 
 
12.500,00
9. Srednja talijanska škola Rijeka  Chi vuol essere milionario? 8.000,00

Kulturna razmjena Srednje talijanske škole Rijeka sa Državnom prirodoslovnom gimnazijom „Michelangelo“ iz Caligarija, Sardinija, Italija
 
12.500,00
10. Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“
Stručno usavršavanje učitelja modela C
 
16.050,00

Festival dječje ilustracije
 
8.000,00

25 godina od pokretanja Ljetne škole srpskog jezika i kulture Pogled u prošlosti i budućnosti
 
9.000,00

Brošura o Ljetnoj školi srpskog jezika i kulture „Sava Mrkalj“
 
15.000,00
11. Zajedničko vijeće općina, Vukovar
Zimski seminar učitelja srpskog jezika
 
10.000,00

Plakat Azbuke
 
12.000,00

Ukupno
 
289.706,95
 
III.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, br. 66/19) te Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, br. 58/20), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti  i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 - Posebni programi obrazovanja  za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 i 3661.

IV.

Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključiti će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja financijskog i pisanog izvješća o provedbi posebnih programa.

Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti opisno i financijsko izvješće najkasnije četrdeset i pet (45) dana po završetku sufinanciranog programa. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrati će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici nenamjenski koriste odobrena financijska sredstva ili ih ne utroše u potpunosti ili se posebni program ne provede, bit će dužni navedena financijska sredstva vratiti u Državni proračun.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

        


 

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine