Podaci o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2022./2023. i početak 2023./2024. školske godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
 
KLASA: 016-01/23-01/00663
URBROJ: 533-07-23-0001
Zagreb, 26. listopada 2023.
 
UPRAVNIM ODJELIMA ZA OBRAZOVANJE
U ŽUPANIJAMA
- svima -
 
GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE 
GRADA ZAGREBA
Ilica 25, 10 000 Zagreb
 
 
Predmet: Objedinjeni podaci o predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2022./2023. i početak 2023./2024. školske godine
     - dostava, moli se
 
Poštovani/e,
 
s obzirom na godišnju potrebu dostavljanja redovitih izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao koordinatoru za izradu ujedinjenog izvješća za Vladu RH, a koje se odnosi na provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, na početku i ove školske godine molimo da nam dostavite objedinjene podatke o broju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2022./2023. i početak 2023./2024. školske godine u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju na Vašem području.
 
Slijedom navedenog, u privitku dostavljamo tablice koje po svom sadržaju i strukturi odgovaraju tablicama u kojima ste nam već dostavljali podatke, uz napomenu da molimo upravne odjele za obrazovanje u županijama da s osobitom pozornošću daju podatke o broju pripadnika romske nacionalne manjine, a posebno se to odnosi na podatke o broju učenika pripadnika romske nacionalne manjine, školskih obveznika na početku 2023./2024. školske godine u odnosu na broj učenika romske nacionalne manjine koji su upisali 1. razred. Napominjemo kako je ova baza podataka neovisna o e-matici i ne vodi statistiku po imenu i osobnome identifikacijskom broju, već u skladu s međunarodnim preporukama i politikama nastoji identificirati pripadnike romske zajednice kako bi se što većem broju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine osigurala potrebna potpora u obrazovanju te planirale daljnje aktivnosti i mjere za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine.

Sukladno tome, primijetili smo da se određeni broj djece vodi po pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini u programu predškole, a izostaje njihova brojnost u osnovnoj školi ili određene škole traže potporu za rad s romskim učenicima, a nisu iskazale da imaju učenike Rome.

S obzirom na to da je i u sljedećem razdoblju prioritet hrvatske odgojno-obrazovne politike u skladu sa strateškim okvirom EU-a, a to je završavanje osnovnog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, molimo da se također s pozornošću prikažu podaci o napuštanju školovanja neovisno u kojoj dobi, odnosno je li riječ o prestanku obveze s 15 godina života ili zbog drugih razloga. To se također odnosi i na učenike ponavljače.

Iznimno važnim smatramo podatke o učenicima koji imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja te podatke o poduci učenja hrvatskoga jezika za učenike pripadnike romske nacionalne manjine sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osobito u sredinama u kojima romski učenici ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.  

Kako biste mogli jednoobrazno i jednostavno unijeti podatke, tablice dostavljamo elektronički na adresu upravnog odjela za obrazovanje u županiji, a mogu se također preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzom.gov.hr/).

Pri unošenju podataka potrebno je unijeti točnu šifru škole.
 
Kao i prijašnjih godina, tablice su strukturirane tako da trebaju sadržavati sljedeće podatke:
 
1. Predškolski odgoj:
 
 • broj djece Roma po spolu i po predškolskim ustanovama u programima predškolskog odgoja na kraju 2022./2023. i na početku 2023./2024. pedagoške godine,
 • broj djece Roma po spolu i po ustanovama u programima predškole, tj. programima pripreme za upis u osnovnu školu koji su održani u 2022./2023. i koji se održavaju na početku pedagoške godine 2023./2024. u integriranim i posebnim skupinama,
 • ukupan broj sati trajanja programa predškole, trajanje programa predškole u mjesecima, odnosno datum početka i završetka provedbe programa predškole.
 
2.  Osnovno obrazovanje:
 
 • broj učenika Roma, školskih obveznika na početku 2023./2024. školske godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredima i osnovnim školama na kraju 2022./2023. i početku 2023./2024. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, u produženom boravku, po razredu i osnovnim školama na kraju 2022./2023. i na početku 2023./2024. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i osnovnim školama koji su pali razred na kraju   2022./2023. i učenici koji su ponavljači na početku 2023./2024. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, razredima i osnovnim školama koji su prekinuli osnovno obrazovanje, odnosno napustili školovanje tijekom 2022./2023. šk. godine, 
 • broj učenika Roma i ostalih učenika po razrednim odjelima 1. - 8. razreda te broj razrednih odjela u kojima su:
a) uključeni učenici Romi (mješoviti odjeli)
b) u kojima su samo učenici Romi (romski odjeli)
c) u kojima nisu učenici Romi,
 • broj učenika Roma kojima je osigurana posebna pomoć u učenju hrvatskoga jezika na kraju 2022./2023. i na početku 2023./2024. šk. godine,
 • broj učenika Roma koji se školuju sukladno rješenjima o primjerenom obliku školovanja na kraju 2022./2023. i na početku 2023./2024. šk. godine.
 
3.  Srednjoškolsko obrazovanje:
 
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu, srednjim školama i po programima s obzirom na vrstu i trajanje programa, na kraju 2022./2023. i na početku 2023./2024. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i srednjim školama koji su pali razred na kraju 2022./2023. i učenici ponavljači na početku 2023./2024. šk. godine te koji su prekinuli srednjoškolsko obrazovanje, odnosno napustili školovanje tijekom 2022./2023. šk. godine.
 
Upravne odjele molimo da objedinjene podatke škola i dječjih vrtića s točno popunjenim tablicama isključivo u elektroničkome obliku dostave u roku od 30 dana Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za nacionalne manjine na e-mail adresu: manjine-romi@mzo.hr 
Zahvaljujemo na suradnji!
 
S poštovanjem,
 
DRŽAVNA TAJNICA
doc. dr. sc. Iva Ivanković
 
 
Prilog: tablice (PŠ, OŠ i SŠ, kraj 2022.//2023..šk. god. i početak 2023./2024.šk. god.)


Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalne manjine