Samovrednovanje i učenici s teškoćama - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 13. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Dinka Žulić
Samovrednovanje i učenici s teškoćama

Jedan od pristupa vrednovanju je vrednovanje kao učenje. Učenici vrednuju vlastiti rad/uradak procjenjujući kvalitetu strategija učenja koje su primijenjene. Poticanje sposobnosti samovrednovanja u radu s učenicima s intelektualnim teškoćama može pridonijeti razvoju njihove samostalnosti u planiranju i praćenju njihova vlastitog napretka.
U webinaru se prikazuje način uvođenja učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja. U tu svrhu je razrađen program uvođenja učenika u samovrednovanje koji uključuje različite strategije potpore. Neke od metoda koje su pritom korištene su semafor, ljestve uspjeha, krug učenja, lice koje uči, paukova mreža, dnevnik učenja i  učenički portfolio.
Učenicima je pružana potpora u određivanju i primjeni različitih strategija učenja. Prikazat će se primjeri razrađeni i primijenjeni u radu s učenicima koji se školuju po posebnom programu uz individualizirani pristup u dobi od 11 do 14 godina. Metode i aktivnosti mogu se primijeniti i u radu s učenicima na početku školovanja u redovitome odgojno-obrazovnom programu.
Opisuju se oblici i metode rada primijenjeni u poticanju samokritičnosti učenika s ciljem  realnijeg procjenjivanja vlastitih snaga i slabosti ne ugrožavajući pritom njihovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Predavačica: Dinka Žulić, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Webinar će se održati 13. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8616

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum