Kolektivni ugovori


Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

Pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju se neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor.
 
Rani predškolski odgoj i obrazovanje

Kolektivni ugovor za radnike u predškolskom odgoju i obrazovanju potpisuju sindikati i poslodavci (osnivači).

Tri su sindikata radnika u predškolskom odgoju:
  • Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske
  • Sindikat obrazovanja, medija i kulture
  • Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske.
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Dana 15. svibnja 2018. godine Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama sklopili su Vlada Republike Hrvatske i Sindikat hrvatskih učitelja.

1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018.) primjenjuje se od 1. svibnja 2018. godine.

Dokumenti:
2. Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sindikat hrvatskih učitelja donijeli su 18. lipnja 2018. godine Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Dokumenti:
3. Poslovnik o radu i Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju

Na sastanku, održanom 20. lipnja 2018. godine, zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove na razini države donijelo je Poslovnik o radu i Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju.

Poslovnik se primjenjuje i u radu zajedničkih Povjerenstava na razini županija i Grada Zagreba.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju u slučaju zapošljavanja zaposlenika:
a) kojima je prestao ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, odnosno ugovor o radu na neodređeno vrijeme u dijelu radnog vremena, zbog poslovno uvjetovanog otkaza,
b) koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim ustanovama za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokumenti:
Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Dana 15. svibnja 2018. godine Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama sklopili su Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018.) primjenjuje se od 1. svibnja 2018. godine.

Dokumenti:

 
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Vlada RH sklopila je dana 27. prosinca 2018. godine novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 9/2019.) i Dodatak Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 9/2019.), koji se primjenjuje na svim javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u RH, kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnoga proračuna.

Ključne odredbe novoga Kolektivnog ugovora, osim reguliranja materijalnih prava, uz ostalo je da regulira prava zaposlenika u suradničkom, stručnom i nastavnom zvanju i na radnome mjestu na povrat troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije, kao i pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji te prava vezana uz troškove poslijediplomskih doktorskih studija, potiče se i znanstvena izvrsnost jer se prvi put u normi, osim nastavnog vrednuje i znanstveni rad te rad na projektima.

Nadalje, omogućava fleksibilnu podjelu radnog vremena, a dodatkom Kolektivnome ugovoru uređuje se i osigurava dodatak na plaću za radna mjesta s posebnim uvjetima rada u iznosu od 10, 12 ili 15% osnovice za izračun plaće u javnim službama.