Ustrojstvo


Kabinet ministra
Kabinet ministra za ministra i državne tajnike obavlja: protokolarne, koordinacijske, stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra i državnih tajnika, poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; poslove u vezi s odnosima s medijima i online komunikacijom; stručne i administrativne poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; poslove vezane uz uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom.
Kabinet ministra izrađuje odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Ministarstva.
Kabinet ministra obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ministar

Državni tajnici
Glavno tajništvo
Glavno tajništvo tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove javne nabave robe i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; brine se o korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad; obavlja poslove prijama i dostave pošte, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe; obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva; obavlja poslove praćenja stanja u svim segmentima djelokruga Ministarstva.
Glavno tajništvo prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, te vodi propisane očevidnike.
Glavno tajništvo osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva i korištenje osiguranih sredstava u državnom proračunu; izrađuje nacrte prijedloga proračuna, ujedinjuje konačni prijedlog državnog proračuna, te koordinira poslove s Ministarstvom financija, sve do konačnog usvajanja proračuna za razdjel Ministarstva; prati izvršenje proračuna, priprema prijedloge rebalansa proračuna, izrađuje periodična izvješća o njegovu ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost znanosti i obrazovanja; obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i osiguravanje potrebnih sredstava za izdatke za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i decentralizirane funkcije; provodi financijski nadzor korisnika državnog proračuna, te koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava kontrola.
Glavno tajništvo obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Glavni tajnik Ministarstva

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
 
 • Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
 • Služba za dokumentacijske i interne poslove
 • Služba za informacijsku infrastrukturu
 • Služba za ljudske potencijale

Sektor za financijske poslove
 
 • Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
  • Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
  • Odjel za rashode za zaposlene u srednjim školama
 • Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
  • Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
  • Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
 • Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
Uprava za znanost i tehnologiju
Uprava za znanost i tehnologiju obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu znanstvenih i inovacijskih javnih politika i strategija; izradu stručnih podloga za pripremu nacrta prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i ostalih akata vezanih uz znanstvenu djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija.
Uprava obavlja poslove vezane uz ulaganja u znanstvenu djelatnost i tehnologijski razvoj iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz poduzimanje mjera za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava te poslove vezane uz ostvarenje ciljeva i politika strategija Europske unije u području istraživanja, razvoja i inovacija.
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje, koordinaciju i praćenje rada znanstvene djelatnosti: javnih znanstvenih instituta, sveučilišta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatskog mjeriteljskog instituta.
Uprava usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj te prati rad Hrvatske zaklade za znanost, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) te ostalih subjekata znanstvene djelatnosti.
U svrhu ostvarenja svoje djelatnosti Uprava surađuje i uspostavlja partnerske odnose s ustanovama, znanstvenim organizacijama i dionicima sustava znanosti i tehnologije te ostalim dionicima zainteresiranima za razvoj znanosti.
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz donošenje i provedbu mjera za primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u skladu s potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, koordinaciju i unaprjeđivanje nacionalnog inovacijskog sustava, vođenje očevidnika i evidencija i provedbu analiza u svrhu unaprjeđenja nacionalnog inovacijskog sustava.
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz pružanje potpore sudjelovanju Republike Hrvatske u programa Europske unije u području znanosti, istraživanja, tehnologije i inovacija, koordinira izradu priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća, obavlja poslove vezane uz sudjelovanje Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama u području znanosti te sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora.
Uprava predlaže prioritete i mjere koji pridonose unaprjeđenju sustava znanosti te priprema dijelove operativnih programa koji se odnose na područje istraživanja i razvoja; obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, provedbu, odabir, financiranje i praćenje projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije u području istraživanja i razvoja.
Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ravnatelj Uprave

Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
 
 • Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
  • Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
  • Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
 • Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika
  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa

Sektor za programe i projekte Europske unije
 
 • Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
  • Odjel za programiranje
  • Odjel za praćenje provedbe programa i projekata
 • Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
  • Odjel za ugovaranje projekata
  • Odjel za financiranje projekata
 • Služba za kontrolu projekata Europske unije
  • Odjel za provjeru nabave i provedbe
  • Odjel za utvrđivanje nepravilnosti
Uprava za visoko obrazovanje
Uprava za visoko obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te provedbu zakona i drugih propisa iz područja visokog obrazovanja, izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti; izradu podloga za donošenje odluka o financiranju visokog obrazovanja, praćenje izdataka za zaposlene i troškove visokih učilišta. Uprava prati popunu radnih mjesta na javnim visokim učilištima; skrbi o razvoju studentskoga standarda, prati i analizira provedbu upisa studenata, uspješnost procesa visokog obrazovanja, angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokih učilišta, a posebno u pogledu zakonom propisanih uvjeta; priprema i predlaže izvješća o uvjetima za početak rada visokih učilišta; priprema izvješća o vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; obavlja poslove vođenja Upisnika visokih učilišta, registra studijskih programa i Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, izrađuje odgovarajuće upute kojima se regulira i unaprjeđuje proces visokog obrazovanja; upravlja bazama podataka o visokom obrazovanju; analizira i provodi isplatu subvencija troškova studija za preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te poslijediplomske sveučilišne studije; obavlja poslove vezane uz studentski standard.
Uprava usko surađuje s Nacionalnim vijećem za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj i Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet, Sveučilišnim računskim centrom - SRCE te prati rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Uprava koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i drugih međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska iz svoga djelokruga.
Uprava vodi i koordinira razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na svim razinama obrazovanja te provodi mjere vezane za unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti studijskih programa u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije.
Uprava razvija, priprema i provodi projekte financirane sredstvima fondova Europske unije, te drugim izvorima.
Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ravnatelj Uprave

Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
 
 • Služba za upravljanje visokim učilištima
  • Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
  • Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
 • Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
  • Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
  • Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima

Sektor za razvoj visokog obrazovanja
 
 • Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
  • Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
  • Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
 • Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
  • Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
  • Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja
Uprava za odgoj i obrazovanje
Uprava za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja odgoja i obrazovanja te izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i prijedloge drugih propisa iz svoje nadležnosti.
Prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje stanja u ranom i predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih.
Uprava obavlja poslove vezane uz planiranje i izvršenje potrebnih sredstava u državnom proračunu, sudjeluje u izradi strateških okvira i programskih dokumenata vezanih uz razvoj sustava odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih.
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga.
Sudjeluje u izradi metodologije te kriterija za izradu i planiranje mreže predškolskih i školskih ustanova i programa.
Prati upisne politike u sustavu ranog, predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te osmišljava, provodi i unaprjeđuje postupak upisa u srednje škole i učeničke domove.
Priprema i prati međuresorne programske okvire, prati i vrednuje programe u okviru sektorske nadležnosti te sudjeluje u izradi analiza i prijedloga javnih politika kojima se uređuje i unaprjeđuje sustav odgoja i obrazovanja.
Uprava priprema i prati provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih strateških dokumenata u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ih usklađuje sa smjernicama međunarodnih strateških dokumenata.
Obavlja stručne i ostale poslove vezane uz provedbu nacionalnih ispita i državne mature.
Obavlja upravne i stručne poslove vezane za osnivanje povjerenstava iz svoga djelokruga te koordiniranje njihova rada.
Uprava obavlja i prati poslove vezane uz priznavanje prava na pristup i rad u reguliranim profesijama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Obavlja i druge poslove vezano uz priznavanje reguliranih profesija za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove.
Uprava predlaže mjere za razvoj i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama odgoja i obrazovanja.
Uprava predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja državnih pedagoških standarda.
Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju vezano uz unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.
Uprava surađuje s predškolskim i školskim ustanovama, osnivačima, nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Uprava.
Uprava sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ravnatelj Uprave

Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
 
 • Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
  • Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
  • Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
  • Odjel za regulirane profesije

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
 
 • Služba za strukovno obrazovanje
  • Odjel za promociju strukovnog obrazovanja
  • Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
 • Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih
  • Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove
  • Odjel za obrazovanje odraslih
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja obavlja upravne i stručne poslove u svom djelokrugu rada.
Obavlja poslove praćenja i nadzora ostvarenja ciljeva i sastavnica nacionalnih kurikulskih dokumenata i školskih kurikula.
Sudjeluje u izradi kurikula vezanih uz rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano za odobravanje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.
Prati i analizira stanje u vezi s odgojem i obrazovanjem darovite djece i učenika te djece i učenika s teškoćama u razvoju.
Obavlja poslove praćenja provedbe mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te izrađuje godišnje izvješće o njihovoj provedbi, kao i smjernice i preporuke za njihovu učinkovitiju provedbu. Izrađuje prijedloge normativa i standarda te obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga.
Razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja te izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete u odgoju i obrazovanju.
Obavlja poslove vezane uz stručno osposobljavanje i usavršavanje te licenciranje odgojno-obrazovnih radnika.
Sudjeluje u razvoju i praćenju sustava stručno-pedagoškog nadzora.
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz razvoj i unaprjeđenje nacionalnih informacijskih infrastruktura u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i poslove vezane uz sudjelovanje u međuresornim inicijativama vezanim uz razvoj i unaprjeđenje informacijske infrastrukture.
Obavlja poslove strateškog planiranja, organiziranja i provođenja razvoja informacijske infrastrukture u sustavu odgoja i obrazovanja te obavlja poslove informatizacije sustava odgoja i obrazovanja.
Obavlja poslove praćenja, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u odgoju i obrazovanju.
Uprava obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava odgoja i obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije.
Obavlja poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije, poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije te poslove međunarodne suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih tijela i organizacija u području odgoja i obrazovanja.
Uprava sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju rada agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencije nadležne za mobilnost i programe Europske unije, agencije nadležne za obavljanje poslova vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima te ustanova nadležnih za obavljanje poslova u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju.
Uprava surađuje s nacionalnim vijećima te socijalnim partnerima, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Uprava.
Uprava sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja.
Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ravnatelj Uprave

Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
 
 • Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja
 • Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama

Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
 
 • Služba za razvoj kurikula i udžbenike
 • Služba za programe i projekte Europske unije
  • Odjel za pripremu programa Europske unije
  • Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
  • Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
Uprava za nacionalne manjine
Uprava za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a u pogledu romske nacionalne manjine, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. (u daljnjem tekstu: Strategija) te pratećem Akcijskom planu za provedbu Strategije, obavlja upravne i stručne poslove vezane za osiguranje provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga.
Obavlja poslove provođenja strateških dokumenata i akcijskih planova, izrađuje izvješća i analize, priprema i planira mjere u području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obavlja poslove vezane za davanje suglasnosti za uvođenje programa zapošljavanja učitelja, inicira poslove koji se tiču stručnog usavršavanja učitelja u programima odgoja i obrazovanja za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te suradnika i njihovog usavršavanja (romskih asistenata u nastavi), sudjeluje u postupku osiguravanja udžbenika i provođenja nacionalnih ispita na jeziku nacionalnih manjina, koordinira zadatke i surađuje s drugim upravama u dijelu koji se odnosi na analitičko-statističke poslove za izvješća o provođenju nacionalnih programa i u dijelu međunarodnih dokumenata koji se odnose na nacionalne manjine, a osobito izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, provođenju Strategije i dr., koordinira međunarodne projekte i korištenje sredstava iz fondova Europske unije i dr. za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, surađuje s uredima državne uprave u županijama te tijelima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove obrazovanja, obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje potrebnih sredstava u državnom proračunu za pojedine aktivnosti (konkretne podstavke), predlaže kriterije za raspodjelu proračunskih sredstava i obavlja uvid u izvješće o utrošenim sredstvima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na upite i podneske.
Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ravnatelj Uprave

Sektor za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Sektor za nacionalne programe, akcijske planove i projekte
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije obavlja inspekcijske poslove vezane uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ustanova i pravnih osoba koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugoga odgovarajućeg akta Ministarstva.
Samostalni sektor obavlja inspekcijske poslove vezane i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pojedinih pitanja u okviru nadležnosti prosvjetne inspekcije te rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju povodom žalbi protiv rješenja nadziranih ustanova donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje u upravnim stvarima nadležno Ministarstvo.
Samostalni sektor prosvjetne inspekcije obavlja inspekcijske poslove iz stavka 1. ovoga članka u službama prosvjetne inspekcije ustrojenima u sjedištu Ministarstva u Zagrebu i područnim službama prosvjetne inspekcije u skladu s posebnim zakonom. Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
 • Služba prosvjetne inspekcije Zagreb I
 • Služba prosvjetne inspekcije Zagreb II

Izvan sjedišta Ministarstva:
 
 • Područna služba prosvjetne inspekcije Split, sa sjedištem u Splitu
 • Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka, sa sjedištem u Rijeci
 • Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek, sa sjedištem u Osijeku
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih podloga koje pripremaju nadležne uprave; upućuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja Ministarstva na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave temeljem mišljenja nadležnih uprava; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti i obrazovanja; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; izrađuje upute, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu postupka procjene učinaka propisa; priprema odgovore na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva temeljem stručnih uputa nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i izrađuje nacrte rješenja vezano za pokretanje zahtjeva za ocjenu sukladnosti sa zakonom osnivačkih akata ustanova koje će obavljati djelatnost nad kojom Ministarstvo obavlja poslove provedbe upravnog nadzora, rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju i izrađuje nacrte rješenja povodom žalbi izjavljenih na rješenja prosvjetne inspekcije te povodom prigovora izjavljenih na obavijesti prosvjetne inspekcije o nepokretanju postupka inspekcijskog nadzora, izrađuje očitovanja u upravnim sporovima temeljem stručnih podloga nadležnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove vezano za sudjelovanje u upravnim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, te pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.
Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva.
Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
 • Služba za opće pravne i normativne poslove
  • Odjel za opće pravne poslove
  • Odjel za normativne poslove
 • Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
  • Odjel za upravne i sudske postupke
  • Odjel za upravni nadzor
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje obavlja poslove koordinacije i izrade stručnih priprema i prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima državne uprave, drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i javnim ustanovama u nadležnosti Ministarstva, za potrebe sudjelovanja u radu tijela Europske unije te međunarodnih inicijativa i organizacija s naglaskom na koordinaciju aktivnosti u području bilateralne i multilateralne znanstvene i obrazovne suradnje.
Obavlja poslove vezane uz komunikaciju s tijelima Europske unije i drugim državama članicama, poslove vezane uz bilateralnu i multilateralnu suradnju, sudjeluje i koordinira postupke sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva te postupke usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva s višestranim međunarodnim ugovorima, sudjeluje u koordinaciji i/ili izradi odgovarajućih izvješća iz djelokruga Ministarstva, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Samostalni sektor obavlja poslove praćenja i analize strateških dokumenata Europske unije.
Priprema i prati međuresorne programske okvire te prati i vrednuje programe i strategije u okviru sektorske nadležnosti.
Samostalni sektor prikuplja i analizira podatke te prati i izvještava o pokazateljima sustava odgoja, obrazovanja i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj prema nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave istraživanjima u području odgoja i obrazovanja te znanosti i istraživanja.
Samostalni sektor obavlja poslove međunarodne obrazovne suradnje, koordinira i obavlja poslove vezane uz hrvatsku nastavu u inozemstvu, koordinira poslovima vezanim uz usavršavanje učitelja hrvatske nastave u inozemstvu te skrbi o obrazovanju pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika.
Koordinira poslove vezane uz poučavanje o holokaustu, poslove vezane uz potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola, poslove vezane uz strane lektore u osnovnim i srednjim školama, kao i poslove vezane za hrvatske lektore u inozemstvu i inozemne lektore u Hrvatskoj.
Obavlja poslove vezane uz izbor, upućivanje i praćenje rada učitelja hrvatske nastave u inozemstvu, kao i druge poslove vezane uz obrazovanje pripadnika hrvatske manjine i hrvatskih iseljenika.
Samostalni sektor surađuje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj sustava odgoja i obrazovanja.
Samostalni sektor surađuje s drugim institucijama, kao i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Samostalnog sektora.
Samostalni sektor sudjeluje u razvoju, pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima fondova Europske unije i kroz druge izvore financiranja.
Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove te koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz izradu, provedbu i praćenje krovnih strateških i provedbenih dokumenata obrazovne i znanstvene politike.
Samostalni sektor koordinira i prati pripadne aktivnosti međuresorne suradnje te koordinira priloge i prati mjere Ministarstva u drugim strategijama i dokumentima javnih politika, pruža podršku koordinaciji aktivnosti te prati provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao i aktivnosti vezane uz krovne europske dokumente u području obrazovanja i znanosti, koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Ministarstva u radu međuresornih tijela te koordinira i prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim tijelima.
Samostalni sektor obavlja upravne i stručne poslove te koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz Europsku uniju i europske poslove, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija, multilateralnu i bilateralnu suradnju, te ostale oblike međunarodne suradnje, koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme stajališta u institucijama i tijelima Europske unije; koordinaciju aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u okviru poslova iz njihovog djelokruga koji su povezani s članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji te pruža analitičku podršku iz svojega djelokruga, koordinira i prati izradu i provedbu bilateralnih i multilateralnih sporazuma te međunarodnih instrumenata i inicijativa u području obrazovanja i znanosti sa zemljama Europske unije i drugim zemljama, koordinira sudjelovanje Ministarstva u aktivnostima međunarodnih organizacija, Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda te Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

Samostalni sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 • Služba za europske poslove
 • Služba za međunarodne poslove
Samostalna služba za unutarnju reviziju
Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i institucije iz nadležnosti koje nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.
Samostalna služba funkcionalno je neovisna o drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju.
Samostalna služba za unutarnju reviziju procjenjuje procese i sustave unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; izrađuje strateške i operativne planove revizije; provodi unutarnje revizije u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja, propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske i metodologijom rada koju utvrđuje ministar financija; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; provodi unutarnje revizije programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati i izvještava o provedbi preporuka prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu; daje mišljenje o sustavu upravljanja i kontrola za revidirana područja u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s Ministarstvom financija - Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Državnim uredom za reviziju, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i drugim institucijama; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju.
Samostalna služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Možda vas zanima i...