Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao na sastanku Vijeća ministara obrazovanja EU-a u Bruxellesu 23. studenoga 2023.

Slika \slike\Obrazovanje\visoko\23-11-2023.jpg
Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao je u četvrtak 23. studenoga u Bruxellesu na sastanku Vijeća EU-a za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS).

Na sastanku su usvojeni Zaključci Vijeća o doprinosu obrazovanja i osposobljavanja jačanju zajedničkih europskih vrijednosti i demokratskoga građanstva. U Zaključcima se pozivaju države članice da jačaju promicanje europskih vrijednosti i demokratskoga građanstva na svim razinama i vrstama obrazovanja (formalno, neformalno, informalno obrazovanje); razvijaju kvalitetne, inovativne i inkluzivne smjernice za obrazovanje, sadržaj, metodiku i poučavanje koje će biti prilagođene kontekstu EU-a i karakteristikama svakog obrazovnog sustava te podržavaju obrazovne institucije u stvaranju okruženja koje omogućuje učenje o demokratskom i građanskom sudjelovanju uz praksu.

Također je usvojena Preporuka Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje kojom se preporučuje da države članice poduzmu mjere kojima će se staviti naglasak na razvoj sljedećih ključnih faktora: određivanje strateškog pristupa razvoju digitalnog obrazovanja i vještina; uspostava sinergije i koordinacije na svim razinama javnog upravljanja; promicanje izgradnje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova; provedba redovite procjene učinka politika i prakse u sklopu digitalnog obrazovanja; promicanje ulaganja u digitalno obrazovanje koje je pravedno i usmjereno na učinak.

Dodatno, usvojena je Preporuka Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju. Digitalne vještine i kompetencije ključne su u gotovo svim društvenim i gospodarskim sektorima te čine temelj društvene uključivosti, dobrobiti, aktivnog građanstva, zapošljivosti, produktivnosti, sigurnosti i rasta. Stoga je potrebno snažnije djelovanje u cilju daljnjeg razvoja vještina potrebnih za zelenu i digitalnu preobrazbu uz obrazovanje, osposobljavanje, nadogradnju vještina i stjecanje novih vještina. Osim toga, potrebno je uložiti napore u podizanje razine osnovnih i naprednih digitalnih vještina.

U sklopu rasprave o politikama razmijenjena su mišljenja vezano uz privlačenje talentiranih žena u područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM). Državni tajnik Ivica Šušak istaknuo je kako je nužno razbijati stereotipne podjele na tradicionalno muška i ženska zanimanja te motivirati učenice i učenike da buduća profesionalna usmjerenja - vrste i programe obrazovanja odabiru sukladno vlastitim interesima i sposobnostima, kao što je i cilj Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine. Dodao je kako je od velike važnosti osigurati i financijska sredstva za obrazovanje u području STEM-a. Stoga RH u sklopu državnih stipendija ima posebnu kategoriju za studente u STEM područjima. Ova mjera izravne financijske potpore za studente uvrštena je u Nacionalni plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske do 2027. godine.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje