Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/20-01/00398
URBROJ: 533-09-20-0001
Zagreb, 30. rujna 2020.

UPRAVNIM ODJELIMA ZA OBRAZOVANJE U ŽUPANIJAMA
GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE GRADA ZAGREBA

                                                                                     

Predmet: Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve upravne odjele za obrazovanje u županijama, kao i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba da će i u pedagoškoj godini 2020./21. sukladno Akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine sufinancirati troškove predškolskog odgoja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

Sufinanciranje se odnosi na mjesečnu cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja na području određene jedinice lokalne uprave, tj. na području osnivača javne ili privatne  predškolske ustanove.

Molimo sve upravne odjele za obrazovanje u županijama i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba da obavijeste sve predškolske ustanove o ovoj mogućnosti.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, javna ili privatna, odnosno dječji vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zahtjev za sufinanciranje roditeljskog udjela u pravilu se podnosi dva puta: 1) za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i 2) za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine te treba sadržavati:

  1. popis djece, obvezno navesti braću ili sestre, polaznika za koje se traži sufinanciranje;
  2. izjavu odgovorne osobe u ustanovi da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udjela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djeca pripadnici romske nacionalne manjine;
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja;
  5. zahtjevu za sufinanciranje obvezno treba priložiti navedenu odluku iz točke 4.

Privatni dječji vrtići koje pohađaju djeca pripadnici romske nacionalne manjine uz navedeno u točkama 1. - 5. prilažu i rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Pretpostavlja se da sve predškolske ustanove koje će podnijeti zahtjev za sufinanciranje cijene roditeljskog udjela u programima predškolskog odgoja, ostvarene prema mjerilima koja se u određenoj ustanovi primjenjuju, poštuju načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine u mješovite skupine djece, sukladno opredjeljenjima odgojno-obrazovne politike, odnosno dokumentima Vlade RH kao što je Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Zahtjevi za sufinanciranje na propisanom obrascu uz dokumentaciju upućuju se poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Ova obavijest te obrazac zahtjeva za sufinanciranje roditeljskog udjela objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, https://mzom.gov.hr

POMOĆNIK MINISTRA
Momir Karin, prof.Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Nacionalne manjine