Odgojno-obrazovni programi za Rome

U cilju poduzimanja mjera za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine i njihova uključivanja u društveni i javni život, usporedno s provođenjem Nacionalnog programa za Rome iz 2003., Republika Hrvatska izrazila je spremnost da zajedno s još nekoliko zemalja (Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Srbija i Crna Gora) pristupi Desetljeću za uključivanje Roma 2005. - 2015., koje su pokrenuli Svjetska banka i Institut Otvoreno društvo. Time se ujedno primjenjuju osnovni ciljevi Milenijskog razvoja UN-a i Programa socijalnog uključivanja Europske unije na programu namijenjenom najosjetljivijoj manjinskoj populaciji u Europi, Romima. Republika Hrvatska je kao i ostale države u sklopu Desetljeća za Rome izradila svoj Akcijski plan i time preuzela obvezu za njegovo provođenje tijekom deset godina. Obrazovanje je time postalo sastavni dio Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma i odnosi se na predškolski odgoj pripadnika romske nacionalne manjine, njihovo osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje te opismenjavanje i obrazovanje odraslih.

U studenome 2012. godine donesena je Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. te Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2015. Iz godišnjih izvješća o provedbi mjera vidljivo je kako odgovaraju potrebi osiguravanja pristupa kvalitetnome i uključivome obrazovnom sustavu u ranoj dječjoj dobi koje cilja na smanjenje početnih nejednakosti, eliminiranje diskriminacije, redukciju izazova s kojima se susreću djeca iz ranjivih društvenih skupina te promicanje emocionalnog, socijalnog, psihološkog i fizičkog razvoja sve djece, tj. vidljivo je postizanje značajnih pozitivnih pomaka na području obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine. Praćenje aktivnosti i mjera proizašlih iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020., a time i praćenje mjera koje su bile sastavnice Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015., u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, redovito izvršava Ministarstvo znanosti i obrazovanja o čemu godišnje izvješćuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013. - 2020. te pripadajući akcijski planovi (posljednji za razdoblje od 2019. do 2020. godine) dokumenti su koji su sadržavali mjere i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav te pružanje potpore na svim razinama. Na temelju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020., Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodilo je niz aktivnosti od predškolskog, osnovnoškolskog sustava do visokoškolskog sustava obrazovanja i obrazovanja odraslih. Evaluacija navedene strategije pokazala je kako je u strateškome području obrazovanja postignut najveći napredak u domeni uključenosti romske djece i učenika u odgojno-obrazovni sustav.

Kako bi se osigurao kontinuitet u osiguravanju potpore pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Program potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine od 2021. do 2023. godine. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine, donijela je Odluku o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Narodne novine, broj: 23/2021.). Cilj Programa je pružiti potporu uključivanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav na svim razinama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. On je definiran na temelju iskustava u provedbi spomenutih strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske te analize dostupnih podataka o pokazateljima uključenosti u obrazovni sustav, kao i prema dostupnim podacima o obrazovnim postignućima pripadnika romske nacionalne manjine.