Obrazovanje nacionalnih manjina


Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog.

Jezici na kojima se izvodi nastava mogu se svrstati u dvije grupe na tzv. teritorijalne ili manjinske jezike i neteritorijalne, a prema Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno Odluci o ratifikaciji Zakona o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina organiziran je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu biti na jeziku i pismu nacionalne manjine i dvojezični, a provode se u odgojno-obrazovnim skupinama određene nacionalne manjine i u predškolskim ustanovama osnovanima za djecu pripadnike nacionalnih manjina.

Dvojezični programi su programi koji se realiziraju na hrvatskom jeziku i materinskom jeziku nacionalne manjine u ravnomjernoj zastupljenosti.

Dio programa predškolskog odgoja na jeziku i pismu nacionalne manjine obvezno se izvodi i na hrvatskome jeziku u trajanju od najmanje 10 sati tjedno po odgojno-obrazovnoj skupini.

Predškolske ustanove za djecu pripadnike nacionalnih manjina osnivaju se pod uvjetima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja.
 
  1. MODEL A - nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina
  2. MODEL B - dvojezična nastava
  3. MODEL C - njegovanje jezika i kulture
  4. Oblik nastave u kojem se jezik nacionalne manjine uči kao jezik sredine
  5. Posebni oblici nastave: ljetna škola, zimska škola, dopisno-konzultativna nastava
  6. Posebni programi za uključivanje učenika romske populacije u odgojno-obrazovni sustav

Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa.

Svi modeli i oblici školovanja u redovitom su odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi Nacionalni program za Rome iz svog djelokruga.