Prosvjetna inspekcija

Slika /slike/Obrazovanje/ProsvjetnaInspekcija.jpg

U provedbi inspekcijskog nadzora, u skladu s posebnim zakonom, provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. Inspekcijski nadzor u sustavu odgoja i obrazovanja provode prosvjetni inspektori u skladu s odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, broj 61/11. i 16/12.).

Inspektori imaju posebnu iskaznicu, kojom se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Inspektori obavljaju nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte te uvjete i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova i drugih pravnih osoba koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost, osim visokih učilišta.

U provedbi nadzora inspektor utvrđuje stanje, a osobito:

 1. obavlja li se djelatnost i poslovanje u skladu s aktom o osnivanju i upisom u sudski registar te u skladu s odobrenjem za početak rada i izvođenje obrazovnog programa,
 2. je li statut donesen u propisanom postupku, uz propisanu suglasnost i je li usklađen sa zakonom i drugim propisom te s aktom o osnivanju,
 3. jesu li drugi opći akti usklađeni sa zakonom, drugim propisom, statutom i aktom o osnivanju,
 4. jesu li odredbe akta o osnivanju, statuta i drugih općih akata kojima se uređuje javna služba učinjene dostupnim javnosti,
 5. je li godišnje planiranje rada nadzirane ustanove te radnika nadzirane ustanove u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktima ustanove te provodi li se rad u skladu s planom,
 6. je li dnevna, tjedna i godišnja organizacija rada provedena u skladu s godišnjim planom rada te sa zakonom i drugim propisom,
 7. primjenjuje li se državni pedagoški standard, odnosno drugi standardi i normativi kojima se uređuje odgojno-obrazovna djelatnost,
 8. provodi li se upis i ispis djece, učenika i drugih polaznika (u daljnjem tekstu: učenici) u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom, natječajem i odobrenjem nadležnog tijela te ostvaruju li se kod upisa i ispisa prava i obveze učenika,
 9. je li broj odjela, odgojnih i odgojno-obrazovnih skupina, te broj učenika u odjelu, odgojnoj i odgojno-obrazovnoj skupini u skladu sa zakonom, drugim propisom i normativom,
 10. jesu li učenici opterećeni nastavom i drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa zakonom, drugim propisom i normativom te s nastavnim planom i programom,
 11. ispunjava li se obveza praćenja rada i napredovanja učenika, obveza redovitog ocjenjivanja u tijeku nastave te izvode li se zaključne ocjene na osnovi podataka o praćenju i ocjenjivanju u tijeku nastave,
 12. provodi li se postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika te izricanja pedagoških mjera u skladu sa zakonom, drugim propisom te statutom, odnosno općim aktom,
 13. odnose li se zaposlene osobe u nadziranoj ustanovi prema učenicima i njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima (u daljnjem tekstu: roditelji) u skladu s obvezama i odgovornostima,
 14. ispunjavaju li se obveze prema roditeljima na suradnju i izvješćivanje o uspjehu, napredovanju i ponašanju učenika,
 15. naplaćuju li se učenicima, odnosno njihovim roditeljima novčana sredstva za propisane svrhe i troše li se ta sredstva namjenski, u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom i godišnjim planom i programom rada,
 16. osnivaju li se učeničke udruge i klubovi u nadziranoj ustanovi u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom,
 17. provodi li se učenička prehrana, prijevoz, učenička ekskurzija, izlet ili druga propisana aktivnost u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom, godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom,
 18. izdaju li se svjedodžbe, učeničke knjižice, potvrde, uvjerenja i druge javne isprave o stečenom obrazovanju i drugim činjenicama u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom,
 19. obavlja li se na osnovi propisanih standarda i normativa, u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom:
  • a) utvrđivanje potrebe za radnikom, pribavljanje suglasnosti, objava oglasa, odnosno natječaja, izbor kandidata, zasnivanje radnog odnosa, raspored na poslove za koje je zasnovan radni odnos te zaduživanje radnim obvezama sukladno s ugovorom o radu,
  • b) utvrđivanje prestanka potrebe za radom radnika, osiguravanje njegovih prava, otkazivanje ugovora o radu i prestanak radnog odnosa,
  • c) zasnivanje radnog odnosa bez oglašavanja, odnosno bez natječaja,
  • d) zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i prestanak radnog odnosa.
 20. ostvaruju li se prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom nadzirane ustanove, a osobito pravo na rad na poslovima za koje je sklopljen ugovor o radu, sukladno uglavcima ugovora, pravo na godišnji odmor, otkazni rok i otpremninu, obveza i odgovornost izvršavanja poslova za koje je sklopljen ugovor o radu te druge obveze i odgovornosti u vezi s tim poslovima,
 21. sadrže li ugovori o radu sve bitne uglavke te postupa li nadzirana ustanova i radnik pri utvrđivanju prava i obveza radnika sukladno uglavcima,
 22. je li imenovanje ravnatelja ili drugog poslovodnog voditelja (u daljnjem tekstu: ravnatelj) te stručnog voditelja provedeno na propisan način i u propisanom postupku,
 23. ispunjava li ravnatelj, odnosno stručni voditelj svoje dužnosti i obveze,
 24. je li sastav, način imenovanja, odnosno izbora i trajanje mandata članova upravnog vijeća ili drugog kolegijalnog tijela koje upravlja nadziranom ustanovom (u daljnjem tekstu: školski odbor) u skladu sa zakonom i drugim propisom, aktom o osnivanju i statutom,
 25. je li osnivanje i sastav stručnih i drugih tijela nadzirane ustanove u skladu sa zakonom i drugim propisom, aktom o osnivanju, statutom i općim aktom,
 26. je li rad ravnatelja i kolegijalnih tijela nadzirane ustanove sukladan s propisima i s godišnjim planom i programom rada te donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa zakonom i drugim propisom, statutom i drugim općim aktom,
 27. vodi li se propisana pedagoška evidencija i dokumentacija te evidencija i dokumentacija na području radnih odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisom,
 28. vodi li se uredsko poslovanje na propisan način,
 29. jesu li u uporabi neodobreni udžbenici, odnosno dopunska nastavna sredstva,
 30. primjenjuje li se zakon kojim se ograničava odnosno zabranjuje uporaba duhanskih proizvoda,
 31. provodi li se u osnovnoj, odnosno srednjoj školi ili učeničkom domu, promidžba i prodaja proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,
 32. jesu li sa zakonom i drugim propisom usklađeni i drugi uvjeti i način rada nadzirane ustanove.

Prosvjetna inspekcija rješava o žalbama protiv rješenja nadzirane ustanove kojim je izrečena pedagoška mjera isključenja učenika iz škole te drugih rješenja donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo.

Inspektor ima pravo pregledati i pedagošku i drugu dokumentaciju i evidencije, poslovne prostorije i poslovne spise, opremu i nastavna sredstva; pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba zaposlenih u nadziranoj ustanovi te u upravnom postupku saslušati pojedine osobe zaposlene u nadziranoj ustanovi. Ravnatelj nadzirane ustanove dužan je inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora i pružiti mu potrebne podatke i obavijesti. Zaposlenik nadzirane ustanove dužan je na svome području rada osigurati uvjete za obavljanje nadzora i inspektoru pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Prosvjetna inspekcija dužna je razmotriti podneske građana, organa ili tijela državne uprave, tijela lokalne samouprave i uprave ili pravnih osoba koji se odnose na poslove iz djelokruga Prosvjetne inspekcije i izvijestiti podnositelje o poduzetim mjerama.

Ukoliko nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima pravo i obvezu, u skladu sa zakonom i drugim propisima narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, izreći zabranu u skladu s propisom, podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela, odnosno zahtijevati pokretanje prekršajnog postupka, predložiti razrješenje ravnatelja, raspuštanje školskog odbora, odnosno poduzimanje mjera protiv radnika koji krši radne obveze. Ako u provedbi nadzora uoči stručno-pedagoške ili druge stručne propuste, nedostatke ili nepravilnosti, ili ako procijeni da je za utvrđivanje ili ocjenu činjenica važnih za rješavanje stvari iz nadležnosti Prosvjetne inspekcije potrebno stručno-pedagoško ili drugo stručno znanje, inspektor će zatražiti stručno-pedagoški odnosno drugi odgovarajući stručni nadzor. Na osnovi nalaza stručno-pedagoškog nadzornika ili druge osobe ovlaštene za stručno-pedagoški nadzor inspektor može:

- narediti učitelju, nastavniku, stručnom suradniku i drugoj osobi koja obavlja odgoj i obrazovanje da u određenom roku otkloni utvrđene propuste, nedostatke ili nepravilnosti u radu,
- zabraniti obavljanje odgojno-obrazovnih poslova učitelju, nastavniku, stručnom suradniku ili drugoj osobi koja obavlja odgoj i obrazovanje.

O obavljenom nadzoru i utvrđenom stanju inspektor sastavlja zapisnik, a mjere izriče rješenjem. Ako se naređena radnja ne obavi u ostavljenom roku ili ako se postupa protivno naloženoj obvezi, inspektor će izvršenika prisiliti na ispunjenje obveze novčanim kaznama. Za ispunjenje obveze iz rješenja odgovorni su ravnatelj i radnik nadzirane ustanove kojemu je obveza naložena. Ravnatelj je dužan o ispunjenju obveze iz rješenja izvijestiti Prosvjetnu inspekciju u roku od osam dana od isteka roka za ispunjenje obveze.

Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu. Žalbu može izjaviti ravnatelj kao odgovorna osoba ustanove, odnosno radnik kojemu je rješenjem naređena radnja, zabranjen rad ili naložena druga obveza. Žalba odgađa izvršenje rješenja, osim kad se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odgađati. Rješenje se dostavlja u roku od petnaest dana od dana zaključenja zapisnika, odnosno, ako su izrečene hitne mjere u roku od osam dana od dana zaključenja zapisnika. Rješenje s naredbom ili zabranom iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti i u tijeku nadzora čim su činjenice na kojima se utemeljuje rješenje utvrđene ili učinjene vjerojatnim. Naredbe i zabrane iz rješenja moraju se tada unijeti i u zapisnik. U iznimno hitnim slučajevima, kad se radi o poduzimanju mjera radi osiguranja javnoga mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za imovinu, rješenje se može donijeti i usmeno. Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik. Na zahtjev stranke usmeno će se rješenje izdati u pisanome obliku u roku od osam (8) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Naloge, prijedloge, prijave, zahtjeve i izvješća za koje je zakonom ovlašten inspektor podnosi u obliku obrazloženog dopisa.

Prosvjetna je inspekcija ustrojena kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih.

Unutar Sektora ustrojene su četiri Službe i to: