Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija - regulirane profesije

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u nadležnosti je Ministarstva znanosti i obrazovanja od 1. srpnja 2013. godine, koje provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija radi pristupa i bavljenja reguliranom profesijom u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015, 70/2019, 47/2020 i 123/2023) i Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/2009 i 110/2021).

Zahtjev podnose osobe koje žele pravo na pristup reguliranoj profesiji, a koje su:
  • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,
  • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama,
  • državljani trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

U području predškolskoga odgoja u dječjim vrtićima te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi regulirane profesije su:
 
a) odgojitelj djece predškolske dobi
b) stručni suradnik u predškolskoj ustanovi: pedagog, logoped
c) učitelj u osnovnoj školi: učitelj razredne, učitelj predmetne nastave
d) nastavnik u srednjoškolskoj ustanovi: nastavnik, strukovni učitelj, suradnik u nastavi i odgajatelj u učeničkom domu
e) stručni suradnik u školskoj ustanovi: pedagog, knjižničar, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (logoped).

Postupak priznavanja

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pokreće kandidat podnošenjem zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na poveznici.

Uz popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o državljanstvu (domovnicu, putovnicu ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu - ovjerenu presliku);

2. potvrda o stručnim kvalifikacijama stečenim u Europskoj uniji koju izdaje nadležno tijelo države članice u kojoj je stečena kvalifikacija;

3. potvrdu da nositelj stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji nema zabranu obavljanja profesije koju izdaje nadležno tijelo
    ili
    javnobilježnički ovjerenu izjavu da nositelj stručne kvalifikacije koju je stekao u trećoj zemlji na području države u kojoj je stekao inozemnu stručnu kvalifikaciju nikada nije radio u reguliranoj profesiji čije priznavanje zahtijeva;

4. dokaz o završenom formalnom obrazovanju (diplomu ili potvrdu preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija - ovjerenu presliku);

5. dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija - ovjerenu presliku), (ako je primjenjivo)
    ili
    potvrdu o položenim ispitima;

6. inozemni studijski program/programi prema kojemu/kojima se podnositelj zahtjeva obrazovao (koji ne mora/ne moraju biti ovjeren/ovjereni kod javnog bilježnika, ali mora/moraju biti na prevedeni na hrvatski jezik);

7. dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je primjenjivo - ovjerenu presliku),

8. dokaz o stručnom iskustvu (ako je primjenjivo),

9. dokaz da podnositelj zahtjeva posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskoga jezika za pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije iz nadležnosti Ministarstva (presliku svjedodžbe iz koje je vidljivo da je kandidat tijekom formalnog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja učio hrvatski jezik)
    ili
    potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika (najmanje B2 razina)

10. dokaz o nekažnjavanju (izvornik).


Dokumentacija pod rednim brojem 2., 3., 4., 5., i 7. podnosi se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik ovlaštenoga sudskog tumača.

Radi potreba spisa predmeta cjelokupnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u jednom neovjerenom primjerku.

Zahtjev, odnosno popunjeni obrazac zahtjeva s potpunom dokumentacijom dostavlja se na adresu:
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Rješavanje zahtjeva i rokovi

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje o tome donosi rješenje.

Ako je zahtjev nepotpun, Ministarstvo će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva zaključkom pozvati kandidata da zahtjev dopuni. Rok za dopunu zahtjeva je 90 dana.

Ako stranka u propisanom roku od 90 dana ne dopuni zahtjev, Ministarstvo će zahtjev odbaciti kao nepotpun.

Ako Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključkom pozove kandidata  na odabir jedne od dopunskih mjera (razdoblje prilagodbe do tri godine ili provjeru kompetentnosti u roku tri godine) - rok za očitovanje o izboru dopunske mjere je 30 dana.

O utvrđivanju dopunske mjere Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi privremeno rješenje u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere.

Rok za donošenje rješenja je tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Navedeni rok se, u slučaju opravdanih razloga, može produžiti za mjesec dana.

Rok za donošenje rješenja nakon provedene dopunske mjere je mjesec dana.

Pravni lijek

Protiv rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnoga Upravnog suda u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
 

Važne napomene
 
U postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pristup i bavljenje reguliranim profesijama u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj provjerava se vjerodostojnost svih dostavljenih dokaza (diploma ili potvrda) o stečenim visokoškolskim kvalifikacijama.

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Osobe kojima je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Osobe koje su svoju kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske, a zapošljavaju se u sustavu odgoja i obrazovanja na radnom mjestu koje nije na popisu reguliranih profesija nisu dužne zatražiti priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

U skladu s napomenom uz Tarifni broj 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/2022) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023. godine, upravna pristojba se ne plaća.
 
Pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija
Uvjet za pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija je da je osoba poslovno nastanjena u državi članici EU, državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj Konfederaciji.
Osoba koja u Republici Hrvatskoj namjerava pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije iz područja predškolskoga odgoja te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi, o tome podnosi izjavu. Izjava se podnosi u obrascu. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na poveznici.

Osoba koja pruža usluge na privremenoj i povremenoj osnovi upisuje se na Listu osoba koje povremeno i privremeno pružaju usluge obavljanjem regulirane profesije iz područja predškolskoga odgoja te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, a Listu vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prvo pružanje usluga

Uz izjavu, prije početka prvog pružanja usluga, prilažu se sljedeći dokumenti:
  1. dokaz o državljanstvu
  2. potvrda da davatelj izjave ima poslovni nastan u državi članici u svrhu obavljanja profesije i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja profesije
  3. dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  4. dokaz o stručnim kvalifikacijama (potvrda iz IMI sustava koju izdaje nadležno tijelo države članice, potvrda o stručnom iskustvu)
  5. dokaz o najmanje jednogodišnjem stručnom iskustvu tijekom prethodnih deset godina u državi poslovnog nastana (u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana)
  6. dokaz o nekažnjavanju
  7. ostala dokumentacija (ako je primjenjivo)

Navedeni dokumenti podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

Dodatne informacije o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi nalaze se na poveznici.

Godišnja obnova prijave

Dokumenti se podnose prije početka prvog pružanja usluga te ih nije potrebno dostavljati u postupku, odnosno uz izjavu o godišnjoj obnovi prijave, osim ako su se okolnosti bitno promijenile.

Pri svakom sljedećem davanju izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, davatelj je, uz izjavu obvezan priložiti dokaz o učestalosti i trajanju pružanja usluge tijekom prethodne godine u Republici Hrvatskoj.