Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/20-01/00363
URBROJ: 533-09-20-0002
Zagreb, 21. rujna 2020.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019),  a u vezi s provedbom odredbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, donesene temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 016-02/12-01/14, URBROJ: 50301-04/12-12-2) na sjednici održanoj  29. studenoga 2012. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike
polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine
za školsku godinu 2020./2021. 

I.

Ovom odlukom propisuju se kriteriji i načini ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za školsku godinu 2020./2021.

II.

(1) Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji u školskoj godini 2020./2021.:
 

  • prvi put polaze prvi razred
  • su upisali viši razred srednje škole
  • mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put
  • nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika
  • ponavljaju razred

 
(2) Pravo na stipendiju ne ostvaruju:

  • učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja.

III.

(1) Učenici koji prvi put polaze prvi razred u školskoj godini 2020./2021. potpunu i pravodobnu prijavu podnose na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzom.gov.hr/) te prilažu traženu dokumentaciju putem Javnog poziva polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

(2)  Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i upisali su viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

(3) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija, a u 2020./2021. školskoj godini nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika, Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu, rješenje škole kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

(4) Učenici kojima je ranije dodijeljena stipendija i ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., Ministarstvu dostavljaju presliku svjedodžbe o prethodno nezavršenom razredu, uvjerenje (potvrdu) o upisu učenika u isti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. s navedenim programom obrazovanja i pisanu izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije.

IV.

(1) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., i dostavili su traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. Ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju.

(2) Učenici koji su upisali viši razred srednje škole, a mijenjaju upisani program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2020./2021. te im je ranije dodijeljena stipendija nastavljaju primati stipendiju, ukoliko su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 2. ove Odluke.

(3) Učenici koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u 2020./2021., a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju, ukoliko su dostavili svu dokumentaciju iz točke III. stavka 3. ove Odluke.

(4) Iznimno, učenici koji su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., a ranije im nije dodijeljena stipendija podnose prijavu putem Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.

V.

(1) Učenici koji ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. i dostavili su traženu dokumentaciju iz točke III. stavka 4. ove Odluke, a ranije im je dodijeljena stipendija, nastavljaju primati stipendiju u umanjenom iznosu.

(2) Iznimno, učenici koji ponavljaju isti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., a ranije im nije dodijeljena stipendija podnose prijavu putem Javnog poziva navedenog u točki III. stavku 1. ove Odluke.

VI.

(1) Stipendija učenicima koji prvi put polaze prvi razred ili su upisali viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. iznosi 700,00 HRK mjesečno.

(2) Stipendija učenicima koji ponavljaju razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. iznosi 300,00 HRK mjesečno.

(3) Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine.

(4) Novčani iznos odobrene stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije.

VII.

(1) Učenik (korisnik stipendije) je dužan, u roku od 15 dana, izvijestiti srednju školu o prekidu školovanja, a srednja škola je dužna o tome, u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo.

(2) U slučaju prekida školovanja korisnik stipendije dužan je vratiti iznos stipendije koji je uplaćen za period nakon prekida školovanja.

VIII.

(1) Ministarstvo donosi Odluku o dodijeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj godini 2020./2021., prema točki II. i kriterijima propisanim ovom Odlukom i Javnim pozivom.
 

IX.

Sredstva za isplatu stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u iznosu od 3.500.000,00 kuna (slovima: trimilijunapetstotisućakuna) osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj 117/19) te Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj 58/20.), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost – A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome, Konto 3721 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan FuchsPisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine