Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00490
URBROJ: 533-05-23-0001
Zagreb, 30. listopada 2023.
 
Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini
 
I.
 
Za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 238.898,00 eura*/ 1.799.976,83 kuna (dvjesto trideset osam tisuća osamsto devedeset osam eura/ milijun sedamsto devedeset devet tisuća devetsto kuna sedamdeset šest kuna i osamdeset tri lipe).
 
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
 
II.
 
Sredstva za ovu namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110291 - Opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, konto: 3662, 3692 i 3821.
 
III.
 
Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim srednjim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva u skladu s brojem učenika razvrstanih u deset kategorija:
Kategorija prema broju učenika Broj škola Iznos po kategoriji (EUR) Iznos po kategoriji (kn) Ukupan iznos (EUR) Ukupan iznos (kn)
I. do 150 83 371,00 EUR 2.795,30 kn 30.793,00 EUR 232.009,86 kn
II. 151 - 250 60 438,00 EUR 3.300,11 kn 26.280,00 EUR 198.006,66 kn
III. 251 - 350 70 531,00 EUR 4.000,82 kn 37.170,00 EUR 280.057,37 kn
IV. 351 - 450 55 598,00 EUR 4.505,63 kn 32.890,00 EUR 247.809,71 kn
V. 451 - 550 65 663,00 EUR 4.995,37 kn 43.095,00 EUR 324.699,28 kn
VI. 551 - 650 37 797,00 EUR 6.005,00 kn 29.489,00 EUR 222.184,87 kn
VII. 651 - 750 23 929,00 EUR 6.999,55 kn 21.367,00 EUR 160.989,66 kn
VIII. 751 - 850 6 1.065,00 EUR 8.024,24 kn 6.390,00 EUR 48.145,46 kn
IX. 851 - 950 4 1.196,00 EUR 9.011,26 kn 4.784,00 EUR 36.045,05 kn
X. od 950 5 1.328,00 EUR 10.005,82 kn 6.640,00 EUR 50.029,08 kn
  408     238.898,00 EUR 1.799,976,83 kn
 
Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini“, koja je sastavni dio ove odluke.
 
IV. 
 
Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini je ravnatelj škole.
 
Odobrena sredstva bit će uplaćena na žiroračun škole u skladu s člankom 17. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, broj 145/22 i 63/23) odnosno u skladu s dinamikom realizacije aktivnosti i projekata te dospijećem obveza za koje se prenose sredstva, a sukladno načelima dobrog financijskog upravljanja, posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
 
Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručne literature, škola je dužna odmah, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje, s pozivom na navedenu klasifikacijsku oznaku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr ili na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Srednje obrazovanje