Početak izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske i doprinos tematskih inovacijskih vijeća

Odlukom Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske iz rujna 2018. i dopunom predmetne Odluke iz siječnja 2019. osnovano je pet tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja se odnose na područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Primarna uloga TIV-ova je osigurati smjernice i strateško upravljanje za tematska prioritetna područja S3, koja uključuju zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hranu i bioekonomiju, a horizontalne S3 teme, ključne napredne tehnologije (KET) i informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) također su pokrivene radom pojedinoga TIV-a.

Nakon isteka dvogodišnjeg mandata članovima, u ožujku 2021. raspisan je novi Javni poziv za iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima. Nakon završetka javnog poziva, Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske donijelo je 11. lipnja 2021. odluke o imenovanju članova TIV-ova za novo dvogodišnje razdoblje. Sjednice TIV-ova s novoimenovanim članovima održane su u srpnju 2021. godine na kojima su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika svih pet TIV-ova, čime su osigurani uvjeti za nastavak rada tematskih inovacijskih vijeća.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu. U tom smislu potrebno je izraditi i donijeti novu Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) za čije su donošenje zaduženi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO). Pametna specijalizacija pristup je gospodarskom razvoju kojemu je cilj razvoj „transformacijskih aktivnosti“ u odabranim prioritetnim područjima. Države članice i regije EU-a usvojile su strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju kako bi usmjerile ulaganja u područja koja najbolje odgovaraju njihovu potencijalu za inovacije, na temelju identificiranih resursa i sposobnosti. Jedna od ključnih značajki koncepta pametne specijalizacije je pristup odozdo prema gore (bottom-up) u procesu poduzetničkog otkrivanja („entrepreneurial discovery process“– EDP). To znači da usporedne prednosti i inovacijski potencijali trebaju biti rezultat zajedničkog napora relevantnih dionika inovacijskog sustava, a osobito rezultat suradnje poslovnog sektora i akademske zajednice. U tom smislu, važnu zadaću za postizanje navedene suradnje imaju upravo TIV-ovi.

Novim članovima TIV-ova predstavljeni su na održanim sjednicama planovi relevantnih tijela državne uprave (MINGOR i MZO) te očekivanja od članova TIV-a vezano uz njihov doprinos izradi nove S3 koja će omogućiti korištenje fondova EU-a u razdoblju 2021. - 2027. tijekom nastavka procesa poduzetničkog otkrivanja. Navedeni proces započet će provedbom upitnika kojim će se prikupljati informacije i podaci od šire zainteresirane zajednice te provedbom niza radionica koje su planirane u rujnu i listopadu 2021. Izrada upitnika i provođenje istraživanja u cilju unapređenja i strateškog usmjerenja postojećih prioritetnih područja u skladu s postojećim trendovima i potrebama poslovnog sektora i znanstveno-istraživačke zajednice predstavlja prvi korak u izradi S3 strategije.

Sastav članova TIV-ova obuhvaća predstavnike poslovnog sektora, akademske zajednice i tijela javne vlasti, a zainteresiranu javnost pozivamo da se aktivno uključi u sukreiranje S3 strategije i to savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću (aplikacija e-Savjetovanja), o čijem ćemo početku pravodobno informirati na mrežnim stranicama.
 

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | EU fondovi