Pravilnik o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 
Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti  (»Narodne novine«, br. 119/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
PRAVILNIK
 O KRITERIJIMA ZA IZBOR NA RADNO MJESTO LEKTORA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U INOZEMSTVU 
 
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima (u daljnjem tekstu: lektori).
 
II. KRITERIJI IZBORA LEKTORA
Članak 2.
 
(1) Za lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima u inozemstvu može biti izabrana osoba koja:

– ima završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij u Republici Hrvatskoj (kroatistika ili doktorski studij iz područja kroatistike), za rad na francuskome govornom području završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika ili doktorski studij iz područja kroatistike) ili francuskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj, te za rad na španjolskome govornom području završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika ili doktorski sveučilišni studij iz područja kroatistike) ili španjolskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj;
 
- ima završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij kroatologije (nastavnički smjer) u Republici Hrvatskoj 
 
– poznavanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice (razina B1);
 
– ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.
 
(2) Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika, položenim stručnim ispitom te stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti.
 
Članak 3.
 
(1) Lektori se biraju na temelju javnog natječaja koji raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Članak 4.
 
(1) Ministarstvo donosi odluku kojom se stranom visokom učilištu u inozemstvu predlažu najviše tri kandidata za lektora hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu iz najužeg odabira između pristupnika koji ispunjavaju uvjete natječaja te su položili pismeni i usmeni dio ispita. 

(2) Pismeni i usmeni dio ispita ne polažu osobe koje su već jednom prošle natječajni postupak te ušle u najuži izbor za lektora hrvatskoga jezika na visokom učilištu u inozemstvu te osobe koje su na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj zaposlene na radnom mjestu lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

(3) Odluku iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo donosi na prijedlog Odbora za lektorate, koji imenuje Ministarstvo, a koji provodi postupak izbora lektora hrvatskog jezika i književnosti u stručnom dijelu te predlaže Ministarstvu najuži odabir.

(4) Dokumentacija predloženika prosljeđuje se diplomatskim putem stranim visokim učilištima koja odabiru jednog od predloženika.

(5) Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo zaprimi od visokog učilišta suglasnost za njegov izbor.
 
Članak 5.
 
(1) Ministarstvo može, bez provođenja natječaja, predložiti stranom visokom učilištu kandidate koji su jednom prošli natječajni postupak i sukladno članku 4. stavku 1. ovog pravilnika ušli u najuži izbor za lektora na stranom visokom učilištu, uz njihovu suglasnost.

(2) Kada za to postoji opravdan i važan razlog, ministar nadležan za obrazovanje može donijeti odluku o predloženiku i bez raspisivanja natječaja.

(3) Predloženik iz stavka 2. ovog članka mora biti osoba koja je već jednom prošla natječajni postupak i koja je obavljala poslove lektora na stranom visokom učilištu u trajanju od najmanje godinu dana.
 
Članak 6.
 
(1) S izabranim lektorom Ministarstvo sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od najviše tri godine.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, a sukladno propisima iz područja rada, lektor se može ponovno prijaviti na novi natječaj za izbor lektora na stranom visokom učilištu. 
 
Članak 7.

(1) Ugovor o radu osobe koja u ustanovi znanosti i obrazovanja ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a izabrana je za lektora hrvatskog jezika i književnosti na visokom učilištu u inozemstvu, na njezin će zahtjev mirovati najdulje do prestanka trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

(2) Ako se radnik i ustanova iz stavka 1. ovog članka drukčije ne sporazumiju, mirovanje će otpočeti danom dostave radnikova zahtjeva ustanovi.

(3) Radnik iz stavka 1. ovog članka ima pravo vratiti se na rad u ustanovu u kojoj je prije radio ako o svojoj namjeri povratka obavijesti ustanovu najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka trajanja izbora iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ako radnik iskoristi pravo iz stavka 1. ovog članka, ima pravo povratka na poslove na kojima je prije radio u roku od sedam dana od dana dostave obavijesti iz stavka 3. ovog članka.

(5) Razdoblje mirovanja ugovora o radu ne ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.
 
Članak 8.

(1) U slučaju ukidanja lektorata hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu, redovito se otkazuje ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen između Ministarstva i lektora u skladu s općim propisima o radu.

(2) U slučaju bolovanja izabranog lektora koje traje dulje od tri mjeseca, do njegova povratka s bolovanja Ministarstvo može bez raspisivanja javnog natječaja zaposliti na određeno vrijeme osobu koja ispunjava uvjete iz natječaja na temelju kojeg je sklopljen ugovor s lektorom kojeg zamjenjuje, pri čemu prednost imaju osobe iz članka 5. ovog pravilnika.
 
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 605-03/23-01/00001
URBROJ: 533-10-23-0001
Zagreb, 23. svibnja 2023.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
 
 


Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Međunarodna suradnja