Preporuka Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom

„Preporuka Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom" dokument je koji je usvojilo Vijeće Europske unije u formaciji ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2017. godine, a čiji je cilj poboljšati dostupnost podataka o ishodima na tržištu rada osoba s kvalifikacijama stečenima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te u visokom obrazovanju, za razvoj javnih politika temeljenih na podacima i na rezultatima istraživanja.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje