Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

Europska komisija usvojila je 11. listopada 2022. godine Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., koji će se financirati iz Europskoga socijalnog fonda plus u ukupnoj vrijednosti oko 2,27 milijardi eura
 
Program se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine (NRS 2030), koja određuje trenutačno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali u obzir su uzeta i izvješća i preporuke za Hrvatsku u sklopu Europskog semestra. Također, imajući u vidu specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava i pridonijet će nacionalnim ciljevima Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava za 2030. godinu.  
 
Programom su predviđena značajna ulaganja u četiri ključna područja:
 
zapošljavanje,
obrazovanje
,
socijalno uključivanje te
zdravstvenu i dugotrajnu skrb.
 
Četiri ključna područja ulaganja koja će se financirati u sklopu Programa podijeljena su na sljedeće prioritete:
 
Prioritet 1: P1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 
Prioritet 2: P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje 
Prioritet 3: P3. Socijalno uključivanje 
Prioritet 4: P4. Zdravstvo 
Prioritet 5: P5. Zapošljavanje mladih 
Prioritet 6: P6. Socijalne inovacije 
Prioritet 7: P7. Materijalna deprivacija
 
Program definira prioritete, specifične ciljeve, ciljne skupine i prihvatljive aktivnosti za financiranje iz Europskoga socijalnog fonda plus. Više informacija o pojedinim prioritetima dostupne su na poveznici
Što je moguće financirati iz ESF+? - Europski socijalni fond.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1 u strukturi upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., nadležno je za provedbu poziva usmjerenih na ostvarenje specifičnih ciljeva iz dvaju prioriteta, P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje i P5. Zapošljavanje mladih. 
 
P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 
Prioritet 2 sastoji se od triju specifičnih ciljeva:
 
  • Specifični cilj e) Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja 
  • Specifični cilj f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom 
  • Specifični cilj g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti 
 
EU sufinanciranje + nacionalno sufinanciranje: 578.000.000 EUR
 
P5. Zapošljavanje mladih 
 
  • Specifični cilj f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom 
 
EU sufinanciranje + nacionalno sufinanciranje: 119.000.000 EUR
 
Ukupno je osigurano 697.000.000 EUR za sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja koje će dovesti do visokokvalificiranih ljudi i radne snage spremne za buduće tržište rada.
 
Koje vrste poziva će se objavljivati?
 
Sve aktivnosti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu P2. i P5. provodit će se postupcima otvorenih i ograničenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ili izravnih dodjela bespovratnih sredstava.
 
Pri odlučivanju o vrsti postupka dodjele bespovratnih sredstava uzimaju se u obzir sva obilježja projekata, posebice specifična priroda projekata i s njima povezanih nositelja, raspoloživa financijska omotnica, procijenjeni broj potencijalnih prijavitelja, broj očekivanih projektnih prijedloga te organizacijska uvjetovanost provedbe postupka dodjele.
 
Otvoreni postupak je vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava u kojemu se otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pokreće javnom objavom Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP), ciljajući na što veći broj potencijalnih prijavitelja.
 
Ograničeni postupak je vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava za operacije za koje su, prije pokretanja samog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odabrani prijavitelji između šireg opsega potencijalnih prijavitelja na temelju određenih kriterija usklađenih s primjenjivim kriterijima odabira specifičnog cilja Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.
 
Izravna dodjela bespovratnih sredstava je postupak koji se može provesti ako se može unaprijed odrediti kao prijavitelja tijelo koje: 
 
  • ima nadležnost u području djelatnosti i/ili zemljopisnom području na koje se odnosi dodjela bespovratnih sredstava sukladno primjenjivim propisima i/ili
  • je navedeno kao tijelo nadležno za provedbu razvojnih ciljeva na temelju strateških dokumenata/planova kojima se utvrđuju nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi sukladni s ciljevima programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., odnosno tijelo koje ima isključivu nadležnost za provedbu određene javne politike.

Svi relevantni dokumenti objavljeni su i dostupni na stranicama Europskoga socijalnog fonda plus


Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi