Programi tehničke kulture

Poslovi Ministarstva znanosti i obrazovanja u području tehničke kulture definirani su zakonima i podzakonskim aktima i to:

1. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija (Narodne novine, br. 199/03.) propisano je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području (članak 14. stavak 1. i 5.), kao i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom (članak 14. stavak 6.).

2. Zakonom o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/93.) u čl. 1. utvrđuje se da „djelatnost tehničke kulture obuhvaća: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Temeljni ciljevi djelatnosti su: razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih". 

U članku 2. u smislu ovoga zakona definira se da:

 • „odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina obuhvaća izvannastavno i izvanškolsko djelovanje mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno proizvodno stvaralaštvo, informatičko opismenjivanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, brže usvajanje i razmjenu informacija, te osposobljavanje djelatnika za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada"; 
 • „inventivni rad obuhvaća stvaralačke radnje izravno usmjerene na razvoj i uvođenje novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života"; 
 • „širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjivanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo." 


U članku 3. propisano je: „Djelatnost tehničke kulture obavljaju udruge tehničke kulture, poduzeća i druge pravne osobe te građani samostalnim osobnim radom. Uvjete za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, te stručnu spremu djelatnika koji obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi propisuje ministar." Na temelju ove odredbe donesen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture (Narodne novine, broj 31/94.).  

Na temelju članka 4. „Osnovu financiranja u tehničkoj kulturi čine sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, članarinom, donacijom ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakonom i na osnovi zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi koji predstavljaju javne potrebe, a financiraju se, osim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka, i sredstvima državnog proračuna, proračuna županije, Grada Zagreba, grada i općine. 

Djelatnosti tehničke kulture financiraju se i iz sredstava ostvarenih priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara".

Javne potrebe u području tehničke kulture na razini Republike Hrvatske propisane su u članku 18. Zakona, financiraju se i iz državnog proračuna, a realiziraju ih Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture.

Javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi definirane su u članku 20., a financiraju se i iz proračuna tih jedinica.

Udruge tehničke kulture neprofitne su pravne osobe, a ustrojavaju se i djeluju u skladu sa Zakonom o udrugama (članak 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi).

Zajednice tehničke kulture osnivaju se za područje županije i Grada Zagreba, a mogu se osnovati i za područje grada (članak 25. st. 2. i 3.).

Savezi tehničke kulture osnivaju se na području županije, Grada Zagreba i grada kao strukovni savezi udruga odgovarajućeg područja (grane) tehničke kulture odnosno, za područje RH, kao nacionalni savezi udruga tehničke kulture.

Hrvatska zajednica tehničke kulture je najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u koje se udružuju županijske zajednice tehničke kulture i zajednice tehničke kulture Grada Zagreba i gradske zajednice tehničke kulture, nacionalni savezi tehničke kulture i institucije čija je djelatnost od značenja za promicanje tehničke kulture u Republici Hrvatskoj (članak 30.).

Evidencije u djelatnosti tehničke kulture vode Ministarstvo i Hrvatska zajednica tehničke kulture (članak 33.). 

Nadzor nad stručnim radom u tehničkoj kulturi obavljaju osobe koje određuje Ministarstvo.

Upravni nadzor nad udrugama tehničke kulture provodi upravno tijelo županije, Grada Zagreba, grada odnosno općine nadležno za poslove tehničke kulture.

Upravni nadzor nad radom Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza obavlja Ministarstvo.

3. Podzakonskim aktima temeljenim na Zakonu o tehničkoj kulturi

 • Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture (Narodne novine, broj 31/94.) 
 • Pravilnikom o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 60/94.) 
 • Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić" (Narodne novine, broj 1/94.) 
 • Odlukom ministra prosvjete i športa o okvirnom programu klubova mladih tehničara u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa br. 16/95.), donesenom na temelju Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o srednjem školstvu i Zakona o tehničkoj kulturi, na prijedlog ekspertne skupine Hrvatske zajednice tehničke kulture (sastavni dio Odluke su i Napuci o radu i osnivanju klubova mladih tehničara, Ogledni primjerak Odluke o osnutku kluba mladih tehničara i Ogledni primjerak Pravila o radu kluba mladih tehničara). 


4. Drugim zakonima i podzakonskim aktima:

 • Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, broj 83/02.), članak 10. i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Narodne novine, broj 44/04.).


Poslovi Ministarstva znanosti i obrazovanja u području tehničke kulture koji proizlaze iz navedenih propisa su:

 • praćenje stanja, predlaganje mjera za razvoj i unapređivanje tehničke kulture; 
 • neposredna primjena zakona i drugih propisa koji se odnose na područje tehničke kulture; 
 • priprema nacrta i izrada prijedloga zakona i drugih propisa iz područja tehničke kulture; 
 • priprema stručnih podloga iz područja tehničke kulture za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz drugih područja; 
 • rješavanje u upravnim stvarima i obavljanje drugih upravnih poslova (izdavanje isprava iz područja tehničke kulture propisanih zakonima i drugim propisima, vođenje propisanih i drugih evidencija i očevidnika u području tehničke kulture); 
 • provođenje upravnog nadzora u skladu s posebnim zakonom; 
 • provođenje inspekcijskog nadzora nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture; 
 • organiziranje i provođenje stručnog nadzora; 
 • izrada analiza, elaborata, izvješća i informacija iz područja tehničke kulture; 
 • predlaganje tijelima državne uprave poduzimanje mjera iz područja tehničke kulture; 
 • izrada stručnih podloga i materijala za postupke odlučivanja u tijelima državne uprave; 
 • suradnja, koordinacija i pružanje pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u području tehničke kulture; 
 • organiziranje, vođenje i obavljanje stručnih poslova dodjele Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić"; 
 • praćenje provođenja i ostvarivanja međunarodne suradnje nevladinih asocijacija (Hrvatske zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture) u području tehničke kulture; 
 • valoriziranje programa za obavljanje djelatnosti tehničke kulture i programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladeži i građana u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama; 
 • donošenje programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne poslove u tehničkoj kulturi i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja članova udruga tehničke kulture; 
 • praćenje razvoja i unapređenja tehničke kulture među djecom i mladeži, osobito klubova mladih tehničara i središta tehničke kulture; 
 • praćenje provedbe državnih natjecanja mladih tehničara; 
 • valoriziranje programa, praćenje i nadzor realizacije sredstava iz državnog proračuna za javne potrebe Republike Hrvatske na području tehničke kulture; 
 • praćenje rada Hrvatske zajednice tehničke kulture, nacionalnih saveza tehničke kulture i djelatnosti udruga u području tehničke kulture. 

 Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje