Provedeno vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i prihvaćanja horizontalnih načela u OPKK

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“ osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja.

Postupcima vrednovanja Ministarstvo prikuplja pouzdane informacije na temelju kojih može ocijeniti djelotvornost provedbe Operativnoga programa i njegovu relevantnost u odnosu na društveno-gospodarske okolnosti kojima može utvrditi postižu li se uloženim sredstvima očekivani ciljevi i rezultati predviđeni Programom.

Uspješnost provedbe Operativnoga programa uvelike ovisi o projektima odabranim za sufinanciranje. Stoga je Ministarstvo, kao jedno od prvih vrednovanja, pokrenulo upravo vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i prihvaćanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava. Vrednovanje je obuhvatilo sve prioritetne osi Operativnoga programa, tj. postupak odabira projekata vrednovan je u svim prioritetnim osima.

Primarni cilj vrednovanja bio je utvrditi osigurava li uspostavljeni sustav odabira projekata, uključujući primjenu odgovarajućih kriterija odabira projekata, da se u sklopu provedbe Operativnoga programa odabiru odgovarajući projekti koji su u skladu s njegovim specifičnim ciljevima i koji na najbolji način pridonose postizanju predviđenih rezultata programa.

Vrednovanje je proveo tim nezavisnih stručnjaka (Zajednica ponuditelja Ecorys Hrvatska d.o.o., Ecorys South East Europe Ltd. i Institut za razvoj i međunarodne odnose) uz korištenje sljedećih najvažnijih metoda i alata: analiza prikupljenih dokumenata, dubinska analiza na uzorku od 34 odabrana poziva, internetska anketa i intervjui s ključnim dionicima.

Ključni kriteriji vrednovanja bili su relevantnost, učinkovitost, djelotvornost i dosljednost sustava odabira projekata.

Rezultate provedenog vrednovanja i pregled ključnih značajki vrednovanja za tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova možete pronaći u dokumentu „Pregled ključnih značajki vrednovanja za tijela u sustavima upravljanja i kontrole“.


 

Stranica | Projekti | EU fondovi