U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a održan online sastanak Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa 26. lipnja 2020.

U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja održan je 26. lipnja redoviti sastanak Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa („Bologna Follow-up Group“) čiji su članovi predstavnici ministarstava obrazovanja četrdeset i osam država koje pripadaju Europskome prostoru visokog obrazovanja („European Higher Education Area”) i konzultativni partneri (Vijeće Europe, UNESCO, EQAR, EUA, EURASHE, ESU, EURODOC i ETUCE). Događaj je predviđen u programu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a te je prvi put okupio sve članove Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa.

Ministrica Divjak podržala je u uvodnom obraćanju prijedloge za ambicioznije ciljeve Europskoga prostora visokog obrazovanja koji se odnose na osnaživanje inkluzije, inovativnosti, poučavanja i učenja temeljenoga na istraživanju te povećanju broja fleksibilnih, kraćih programa osmišljenih prema potrebama polaznika. Naglasila je i mogućnosti koje pruža digitalna transformacija ubrzana pandemijom virusa COVID-19 vezano uz unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja.

Sastankom su supredsjedale Hrvatska i Ukrajina u svojstvu supredsjedatelja Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa. Zamjenik predsjedatelja je Italija u svojstvu države u kojoj se nalazi Tajništvo Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa. Prema tome, konferencija ministara obrazovanja država Europskoga prostora visokog obrazovanja održat će se u Rimu u studenome 2020. godine.

Na paralelnim sesijama raspravljalo se o provedbi triju ključnih ciljeva Bolonjskoga procesa: kvalifikacijskim okvirima, provedbi Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju i osiguravanju kvalitete.

Radne skupine BFUG-a pridonijele su u razdoblju 2018. - 2020. boljem razumijevanju izazova u provedbi ključnih ciljeva i izradile nacrte izvješća (Skupina za koordinaciju provedbe bolonjskih načela, Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, Savjetodavna skupina za učenje i poučavanje i Radna skupina za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa).
Nacrt cjelovitog izvješća dostupan je na mrežnoj stranici Tajništva Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa: http://www.ehea.info/Upload/BFUG_HR_UA_71_5_5_BICG_Draft_Final_Report_V2.pdf

Raspravljalo se o izvješću o spremnosti San Marina za pristupanje Europskome prostoru visokog obrazovanja. Konačnu odluku donijet će ministri obrazovanja na konferenciji u studenome 2020.

Razmijenjena su mišljenja o učincima pandemije virusa COVID-19 na sustave visokog obrazovanja sa stajališta visokih učilišta i studenata. Došlo je do nagloga prijelaza na nove oblike poučavanja i učenja pa posebnu pažnju treba posvetiti osiguravanju kvalitete. Važno je osigurati jednake mogućnosti učenja svim studentima, posebno pripadnicima podzastupljenih i ranjivih skupina, kao i cjelovito priznavanje prekogranične mobilnosti. Posebno se raspravljalo o ulozi ministarstava obrazovanja u prevladavanju negativnih učinaka krize te mjerama koje će omogućiti nastavak studentske mobilnosti i potencijala digitalnih rješenja za učinkovitije administrativne postupke.

Odbor za pripremu Rimskog priopćenja koje će ministri obrazovanja usvojiti u studenome 2020. razmotrio je prijedloge izmjena i dopuna koje su iznijeli članovi Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa. Priopćenje se temelji na osnaživanju inkluzivnosti, inovativnosti i većoj povezanosti sustava visokog obrazovanja država Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Tajništvo Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa izvijestilo je o konačnome datumu i formatu ministarske konferencije. Konferencija će se održati 19. i 20. studenoga 2020. u Rimu u kombiniranome formatu. Fizičko sudjelovanje bit će moguće za tri predstavnika po državi dok će ostali sudjelovati online. Raspravljalo se o opcijama za održavanje „Global Policy Foruma“ koji se obično održava nakon ministarske konferencije i okuplja predstavnike država Europskoga prostora visokog obrazovanja i partnerskih država.

Odlučeno je da se ministrima obrazovanja predloži da nakon Italije Tajništvo Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa preuzme Albanija. Nakon Ukrajine i Hrvatske supredsjedanje preuzimaju Njemačka i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Cjeloviti materijali za sastanak dostupni na mrežnoj stranici Tajništva Skupine za praćenje Bolonjskoga procesa: http://www.ehea.info/page-BFUG-meeting-71.

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a