Ponovljeni javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“

Rok: 25. rujna 2017.

Zbog nedostatnog broja prijava procjenitelja traženih kvalifikacija Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ponovno raspisuje Javni poziv za vanjske procjenitelje iz područja biomedicine i zdravstva te područja tehničkih znanosti u polju građevinarstva, a u svrhu ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (OPKK), u sklopu Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Specifičnog cilja 1: Povećana sposobnost sektora za istraživanja, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanja potreba gospodarstva, u sklopu Investicijskoga prioritet 1a: Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I & I) s ciljem razvijanja uspješnosti IRI-ja te promoviranja centara za kompetencije, posebice onih od europskoga interesa i Tematskoga cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkoga razvoja i inovacija.

Cilj ovoga poziva je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Ograničeni poziv „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ namijenjen je prijaviteljima čije projektne prijedloge je odabralo Ministarstvo na javnim pozivima na dostavu projektnih prijedloga „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020.“, odnosno koji se nalaze na Indikativnoj listi zalihe projekata Ministarstva. Svi projekti su u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3. Aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi nakon provedbe projekta su u sklopu jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3.

Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom. Odnosi se na projektne prijedloge s Indikativne liste Ministarstva za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu.

GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture. Odnosi se na projektne prijedloge s Indikativne liste Ministarstva za koje je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Vanjski procjenitelji ocjenjivat će kvalitetu projektnog prijedloga ponajprije na temelju prijavnog obrasca, studije izvodivosti, analize troškova i koristi, tehničke dokumentacije te na temelju drugih dokumenata koji su dostavljeni uz pojedini projektni prijedlog.

Prilikom ocjene kvalitete vanjski procjenitelji će ocjenjivati vrijednost za novac koju projekt nudi, financijsku trajnost projekta, kapacitete projektnog/istraživačkog tima s obzirom na znanstvenu izvrsnost, relevantnost projekta u odnosu na strateške ciljeve te zrelost i dizajn predloženoga projekta. Sukladno navedenome, od potencijalnih vanjskih procjenitelja tražit će se sljedeće:

Potrebne kvalifikacije i kriteriji za odabir procjenitelja

  • završen najmanje poslijediplomski sveučilišni studij (dr. sc.) ili poslijediplomski specijalistički studij (spec.) u području biomedicine i zdravstva i području tehničkih znanosti u polju građevinarstva;
  • iskustvo u pripremi i/ili ocjenjivanju i/ili upravljanju i/ili provedbi i/ili praćenju projekata visokih učilišta ili javnih znanstvenih organizacija koji su financirani iz sredstava EU-a (prednost će imati kandidati s iskustvom na projektima istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)), odnosno iskustvo na infrastrukturnim projektima visokogradnje;
  • znanje hrvatskoga jezika.

Prednost:

  • informiranost o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (od 17. listopada 2014. godine, NN, br. 124/2014.);
(poveznica: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije);
  • informiranost o Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (od 30. ožujka 2016. godine, NN, br. 32/2016.), (u daljnjem tekstu: S3),
(poveznica: Strategija pametne specijalizacije); 
  • informiranost o Planu razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj
(poveznica: Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj);
  • informiranost o Strategiji poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020. (NN, br. 153/2014.),
(poveznica: Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020.);
  • informiranost o Operativnome programu „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“,
(poveznica: Operativni program „Konkurentnost i kohezija).

Ocjenjivanje procjenitelja

Svi procjenitelji koji su odabrani na temelju ranije objavljenoga Javnog poziva za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ ne moraju ponovno slati svoju prijavu jer su odabrani za vanjske procjenitelje.

Kandidati koji pošalju svoju prijavu na ovaj ponovljeni poziv ocjenjivat će se prema navedenim uvjetima. Prijave i životopise razmatrat će predstavnici Ministarstva upoznati s Pozivom „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja te zadržava pravo kontaktirati sve bivše i sadašnje poslodavce kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla kandidat je dužan unijeti i podatke o osobi koju Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je uza životopis dostaviti i potpisanu izjavu kojom potvrđuje istinitost podataka u životopisu. Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovoga poziva.

Oni procjenitelji koji ispunjavaju postavljene kriterije bit će pravodobno obaviješteni o odabiru te će ih službenici Ministarstva kontaktirati radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih projektnih prijedloga i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi.

Naknade

Naknade će se isplaćivati na temelju potpisanoga ugovora s odabranim vanjskim procjeniteljima. Potpisivanjem ugovora vanjski procjenitelj se obvezuje da će ocijeniti sve dodijeljene projektne prijedloge i to u zadanome roku. Iznos naknade za vanjske procjenitelje ovisit će o broju ocijenjenih projektnih prijedloga. Na temelju Odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/11-01/00001, URBROJ: 533-01-14-0007), iznos naknade za jedan ocijenjeni projektni prijedlog iznosi 150,00 kuna neto.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa procjenitelji koji su bili ili su angažirani na pripremi pojedinih projektnih prijedloga prijavljenih na Poziv „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ ili su u poslovnome, privatnome ili emocionalnome odnosu s prijaviteljem, neće se uzimati u obzir za ulogu vanjskoga procjenitelja. O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih projektnih prijedloga vanjski procjenitelji unaprijed će se izjasniti. Također, svi odabrani vanjski procjenitelji potpisat će „Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa“ kojom potvrđuju da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na pristigle projektne prijedloge. Ministarstvo zadržava pravo na neangažiranje vanjskog procjenitelja ako naknadno utvrdi postojanje sukoba interesa.

Molimo sve zainteresirane da svoje životopise na hrvatskome jeziku (obrazac životopisa nalazi se u prilogu ovoga poziva) dostave do 25. rujna 2017. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za programe i projekte Europske unije
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

te na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzo.hr

s naznakom: Javni poziv za vanjske procjenitelje projektnih prijedloga u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.