Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 604-01/21-01/00012
URBROJ: 533-04-21-0002
Zagreb, 13. listopada 2021.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21) i članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH, 131/17), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
 
NATJEČAJ
za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. 
(sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu 
u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj 
 
I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama
 
E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;
 
D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;
 
P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.
 

II. Opći uvjeti za podnošenje prijave 
 
Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 • hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela), državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
 • osobe koje imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.
 
III. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:
 
 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.);
 • koji su stekli manje od 22,5 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini, a u akademskoj godini prijave na natječaj upisuju drugu godinu diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara;
 • koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su u akademskoj godini 2021./2022. drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini 2021./2022. promijenili studijski program);
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;
 • koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani;
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2021./2022.
 
IV. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E − studenti slabijega socio-ekonomskog statusa:
 
 • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. U izračun prihoda po članu obitelji uzimaju se prihodi ostvareni u 2020. godini;
 • popunjeni podaci o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj koji predstavljaju Izjavu o članovima kućanstva - Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba;
 • podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2020. godinu;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkoga obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva u 2020. godini. Kao dokaz obvezni su dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove kućanstva za 2020. godinu. Za članove kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2020. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH;
 • ako član/ovi kućanstva nema/ju OIB, potrebno je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da član/ovi kućanstva nema/ju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB).
 
V. Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza
 
1. Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 850,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova, od 850,01 do 950,00 kuna priznaje se 1.200 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.800,01 do 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) priznaje se 150 bodova. 
 

2. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:
 
 • popunjena, u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima kućanstva (ako je dijete upisano u tablicu članova kućanstva s OIB-om i ima prebivalište u RH, nije potrebno dostavljati rodni list, već će Ministarstvo podatke preuzeti iz Državne matice); 
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku rodnoga lista djeteta (bez obzira na to ima li dijete upisan OIB ili ne).

3. Za studenta koji je roditelj i kojem je dijete preminulo priznaje se 550 bodova:
 
 • ako je upisan OIB djeteta koje je umrlo i odabrano državljanstvo RH, student ne treba dostavljati potvrdu (smrtni list), već će Ministarstvo podatke preuzeti iz Državne matice; 
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku smrtnog lista djeteta (bez obzira na to ima li dijete upisan OIB ili ne).

4. Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 550 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, priznaje se 1.100 bodova:
 
 • ako je upisan OIB ili JMBG (jednog ili oba) roditelja koji je umro i odabrano državljanstvo je RH, student ne treba dostavljati potvrdu, već će Ministarstvo podatke preuzeti iz Državne matice, u svim ostalim slučajevima potrebno je dostaviti smrti list roditelja;
 • ako je roditelj ili su oba roditelja nestala, student mora dostaviti potvrdu nadležnoga tijela o nestaloj osobi; 
 • studenti koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH, a čiji je roditelj nepoznat, ne trebaju dostavljati potvrdu, već će Ministarstvo podatke preuzeti iz Državne matice, u svim ostalim slučajevima student mora dostaviti potvrdu (izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list studenta iz kojeg je vidljivo da je jedan roditelj nepoznat);
 • student koji je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi mora dostaviti presliku rješenja kojim mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.

5. Za studenta čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se po 300 bodova za svakog brata ili sestru:
 • kao dokaz priložiti presliku rješenja o ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, odnosno rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za pomoć i njegu koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi. 

6. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu, priznaje se 200 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova:
 • podatke o prebivalištu Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave;
 • podatke o smještaju u studentskome domu Ministarstvo preuzima iz podataka koje o studentu vodi visoko učilište u svojemu informatičkom sustavu. Ako su podaci pogrešni, studenti se zbog promjene podataka trebaju obratiti svojoj referadi. Ministarstvo ne može ispraviti te podatke. 

7. Za studenta koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 200 bodova:
 • kao dokaz priložiti presliku rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.

8. Za studenta koji ima jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova, a za studenta koji ima oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova:
 • kao dokaz priložiti presliku rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

9. Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili su u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu:
 • podatke o obrazovanju Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole, odnosno visokog učilišta o upisu u tekuću školsku ili akademsku godinu, za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.

10. Za studenta s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj: 67/17 i 56/18), priznaje se 300 bodova:
 • podatke o najmanje 60% tjelesnom i osjetilnom oštećenju studenta Ministarstvo preuzima iz podataka koje o studentu vodi visoko učilište u svojemu informatičkom sustavu. Ministarstvo ne može ispraviti te podatke;
 • za studenta s najmanje III. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti kao dokaz potrebno je priložiti presliku rješenja nadležne ustanove.
 
11. Za studenta hrvatskog branitelja, studenta pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), studenta koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a priznaje se 200 bodova, a za studenta čija su oba roditelja branitelji iz Domovinskog rata (ili pripadnici HVO-a) priznaje se 400 bodova:
 • za studenta hrvatskog branitelja i studenta koji je dijete hrvatskog branitelja potrebno je priložiti dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 • za studenta pripadnika HVO-a i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a potrebno je  priložiti uvjerenje o pripadnosti postrojbi HVO-a koju izdaje nadležno tijelo Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.
 
12. Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom priznaje se 1100 bodova:
 • za studenta s pravom na azil i studenta korisnika supsidijarne zaštite potrebno je priložiti potvrdu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom.
Ako dva studenta ili više studenata ostvari isti broj bodova na temelju članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 106/21; u daljnjem tekstu Pravilnik), prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E − studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 9. stavku 1. točki 1. Pravilnika. 
 

VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1
 
 • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice (1.995,60 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;
 • priložen dokaz statusa djeteta poginule, umrle i nestale osobe, status djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili status mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu nadležnoga upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba;
 • popunjeni podaci o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj koji predstavljaju Izjavu o članovima kućanstva - Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba;
 • podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2020. godinu;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove kućanstva za 2020. godinu. Za članove kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2020. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkoga obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva u 2020. godini;*
 • ako član/ovi kućanstva nema/ju OIB, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da član/ovi kućanstva nemaju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB).
 
VII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P
 
 • Za studente s invaliditetom:
  • preslika rješenja o utvrđenome postojanju oštećenja organizma ili oštećenja funkcionalnih sposobnosti, koje izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske; 
  • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
  • dokaz da student nije u radnome odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
  • popunjeni podaci o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj koji predstavljaju Izjavu o članovima kućanstva - Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba;
  • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;
  • podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2020. godinu;
  • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove kućanstva za 2020. godinu. Za članove kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2020. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH; 
  • - ako član kućanstva nema OIB, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da član/ovi kućanstva nemaju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB).
 
 • Za studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi
  • preslika rješenja/potvrde nadležne ustanove iz područja socijalne skrbi o priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske;
  • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
  • dokaz da student nije u radnome odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
  • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;
  • podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2020. godinu.
 
VIII. Podnošenje prijava
 
Prijava za E, D-1 i P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:  
 
 1. Za prijavu obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI@EduHR elektroničkog identiteta (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
 2. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb „Pošalji obrazac“, obrazac se jednokratno elektronički šalje u Ministarstvo. Tako poslan obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će na PDF verziji tako završenog obrasca biti vidljiv prijamni štambilj s naznakom klase, urudžbenog broja i datuma primitka u Ministarstvo. Nakon zaprimanja u pisarnici Ministarstva, studentu će na odabranu e-adresu biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave s naznakom klase.
 
Prijava za E, D-1 i P kategoriju stipendija smatra se potpunom nakon što je popunjen elektronički obrazac, učitana popratna dokumentacija (ako je ima) u sustavu i kliknut gumb „Pošalji obrazac“
 

IX. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od srijede, 13. listopada 2021. godine do srijede, 3. studenoga 2021. do 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi koja pristigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati
 

X. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluka o dodjeli državnih stipendija
 
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika. Odluke o dodjeli državnih stipendija donose se sukladno članku 16. - 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluka o dodjeli državnih stipendija. Osobe koje se prijave na natječaj AAI@EduHr elektroničkim identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci i podaci članova kućanstva prikupljaju iz službenih evidencija tijela državne uprave. Osobe koje se prijave na natječaj svojim AAI identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali u ovom natječaju, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i Pravilniku. 
 
Rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljene na mrežnoj stranici Ministarstva te će uz ime i prezime studenta sadržavati: naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.
 
Ako Ministarstvo u natječajnom postupku ne zaprimi dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava natječajne uvjete iz Pravilnika.
 
Studenti koji ostvare pravo na stipendiju i u D1 kategoriji i u E kategoriji stipendija, ostvarit će pravo na stipendiju u kategoriji D-1.
 
Studenti imaju rok od sedam dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva da prihvate uvjete stipendiranja u Sustavu državnih stipendija. Ako student u navedenom roku ne prihvati uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju te će se obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju poslati prvome sljedećem studentu na rang-listi do ispunjenja kvote
 
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu.
 
Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2021. do lipnja 2022. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 16. Pravilnika.
 
Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.
 
Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu: 
drzavne-stipendije@mzo.hr
 
Sukladno članku 12. stavku 4. Pravilnika, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora, uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija jedan je predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te su dva predstavnika Ministarstva.
 
Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija čine: 
 
Ivica Šušak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ivona Filipović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, Rektorski zbor Republike Hrvatske
Lovorka Blažević, univ. spec. oec., Vijeće veleučilišta i visokih škola
Domagoj Šakota, Hrvatski studentski zbor
Nikola Kordić, Hrvatski studentski zbor
Zlatko Lozić, Hrvatski studentski zbor.
 
Sve nejasnoće vezane uz ovaj natječaj rješava Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija.
 
Upute i važne obavijesti za studente koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu državnih stipendija sastavni su dio Natječaja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
                                                                                                       
 
PRILOG 1.
NEOPOREZIVI PRIMICI
KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA
 
SIF_NOP_PRM OPIS
01 Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02 Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
04 Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
22 Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
28 Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa
35 Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
38 Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
41 Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja
42 Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
54 Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa
 
 
* Tečajna lista Hrvatske narodne banke na dan 31. 12. 2020. godine:
 
Zemlja Naziv valute Tečaj kune za jedinicu strane valute
Bosna i Hercegovina Konvertibilna marka 3,853555
EMU Euro 7,536898