Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu

Rok: 20. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00292
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 13. lipnja 2023.
 
Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) te članka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 102/18., 59/19. i 22/20.), a na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine (KLASA: 007-03/23-03/00001, URBROJ: 533-06-23-0001 od 20. ožujka 2023.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Narodne novine, broj 31/23.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV 
za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika 
u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s
učenicima s teškoćama u razvoju 
za 2023./2024. školsku godinu
 
 
1. PREDMET JAVNOGA POZIVA, VRSTA I TRAJANJE FINANCIJSKE POTPORE
 
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2023. do 1. srpnja 2024. godine.
 
 
2. OPĆI UVJETI JAVNOGA POZIVA
 
Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv. Udruge mogu prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Pored škole i osnivača škole udruga može prijaviti partnerstvo i s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) na osiguravaju uključivanja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. 
 
Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, sufinancira provedbu projekta.
 
Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovu provedbu i izvještavanje bez obzira na to s koliko partnera će ga provoditi.
 
Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:
 
 • čije je djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
 • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja;
 • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju;
 • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
 • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • koja je na projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.
 
 
3. UDRUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE OVIM POZIVOM
 
Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti:
 
 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nemaju pravnu osobnost (nisu registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske);
 • udruge koje su u stečaju ili su pod sudskom upravom;
 • udruga koja nije registrirana za djelatnost iz područja skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju
 • udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha;
 • udruga koja projektima u prethodnom razdoblju nije ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.
 
 
4. PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA
 
Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:
 
 • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2022./2023., a nije podnesen zahtjev da im se osigura pomoćnik u nastavi odnosno stručni komunikacijski posrednik u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza VI.“ za školsku godinu 2023./2024. koji se provodi u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“ Europskoga socijalnog fonda plus i
 • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,
na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama. 
 
Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2023. do 1. srpnja 2024. godine.
 
Teritorij provedbe projekta obuhvaća područje Republike Hrvatske. Lokacije izvan Republike Hrvatske nisu prihvatljive za provedbu projekta.
 
 
5. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PRIJAVU PROJEKATA
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju ovoga Javnog poziva dodijelit će sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama koja će se obračunavati na temelju satnice iz Prijedloga tjednog zaduženja pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika - Obrazac 2. (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, Narodne novine, br. 22/20.), a prema modelu → broj sati nastave tjedno x 4,65 eura / 35,00 kuna (neto).
 
Ostali prihvatljivi troškovi:
 
1. putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu:
a) troškova javnoga prijevoza - model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 53,09 €/ 400,00 kn;
b) ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus; 
2. dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
3. trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta; 
4. operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta
 
 
6. VISINA FINANCIJSKE POTPORE
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, na temelju Javnoga poziva, dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 4.117.061,00 eura1/31.019.996,10 kuna udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Ukupna planirana vrijednost Javnoga poziva može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Narodne novine, broj 31/23.). 
 
Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se u pet rata, odnosno svaki drugi mjesec tijekom provođenja projekta.
 
Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada za minimalno jednog pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi, a maksimalno za deset pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi
 
 
7. NAČIN PRIJAVE
 
Popunjene obvezne obrasce prijave i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatome (jedan izvornik) i elektroničkome (na CD-u ili USB-u) obliku. 
 
Prijava u papirnatome obliku sadrži obvezne sljedeće obrasce (vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije ):
 
1. Opisni obrazac prijave (obvezan unos podataka, odnosno popis učenika/korisnika) kome će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika -  ovjeren i potpisan ispis obrasca - osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 
2. Obrazac prijave učenika/korisnika kojem će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika s navedenim podacima:
 
(1) ime i prezime učenika,
(2) spol,
(3) škola,
(4) razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina,
(5) školska godina u kojoj je osiguran pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik preko projekta udruge
- ovjeren i potpisan ispis obrasca - osoba ovlaštena za zastupanje udruge, osnivača i škole;
 
3. Obrazac proračuna ovjeren i potpisan – od strane osobe ovlaštena za zastupanje udruge;
 
4. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za učenika/e osnivača - ovjeren i potpisan ispis odluke od strane odgovorne osobe osnivača škole;
 
5. Pomoćnici - 2023. (baza) - Udruge, ovjeren i potpisan ispis baze podataka od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja projekta.
 
Prijava u elektroničkome obliku (na CD-u ili USB-u) mora sadržavati svu propisanu obveznu natječajnu dokumentaciju i neobveznu (ako je udruga posjeduje). 
 
Izvornik prijave šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenome uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnoga poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom:
 
„Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, 
odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika 
u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju 
za 2023./2024. školsku godinu”.
 
Prijave se šalju na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Udruga u obrascu prijave projekta mora odgovoriti na sva pitanja i obvezno navesti RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija. 
 
Sva obvezna dokumentacija mora biti ovjerena i potpisana.
 
Obvezna dokumentacija za prijavu projekta uključuje:
 
 1. OPISNI OBRAZAC PRIJAVE (obvezan unos podataka, odnosno popis učenika odnosno korisnika) kome će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika - ovjeren i potpisan ispis obrasca od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge;
 2. OBRAZAC PRIJAVE UČENIKA/KORISNIKA kojem će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika s navedenim podacima: (1) ime i prezime učenika, (2) spol, (3) škola, (4) razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina, (5) školska godina u kojoj je osiguran pomoćnik u nastavi odnosno stručni komunikacijski posrednik preko projekta udruge –  ovjeren i potpisan ispis obrasca od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge, osnivača i škole;
 3. IZJAVU O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika -  ovjeren i potpisan ispis obrasca od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge;
 4. OBRAZAC PRORAČUNA ovjeren i potpisan ispis obrasca od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge;
 5. OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU (udruge/a, osnivača i škole/škola), ovjeren i potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje svih partnera;
 6. ODLUKU O PRIZNAVANJU PRAVA na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za učenika/e osnivača - ovjeren i potpisan ispis odluke od strane odgovorne osobe osnivača škole;
 7. POMOĆNICI – 2023. (BAZA) – UDRUGE, ovjeren i potpisan ispis baze podataka od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja projekta;
 8. OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE UDRUGE O OBVEZI SKLAPANJA UGOVORA s osobom koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika: 1) da ima stečenu četverogodišnju stručnu spremu; 2) da nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen/a za neko od kaznenih djela; 3) da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učeniku kojem se pruža potpora;
 9. POPIS ZAPOSLENIH U UDRUZI (ako ih ima), odnosno potvrda osobe ovlaštene za zastupanje da nema zaposlenih u udruzi;
 10. KONTROLNU LISTU s popisom dostavljene dokumentacije (od 1. do 9.) te s potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge i pečatom udruge .
 
Neobvezna dokumentacija:
 
Zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.
 
Obvezna dokumentacija nakon završetka projekta
 
 1. Obrazac opisnog izvješća - ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 2. Obrazac financijskog izvješća - ovjeren i potpisan ispis obrasca.
 
 
8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
 
Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 20. srpnja 2023. godine.
 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnome žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (20. srpnja 2023. godine do 23.59 sati). 
 
U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnog vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.
 
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
 
 
9. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PRIJAVA 
 
S obzirom na specifičnost postupka uključivanja pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju, donošenje i objava odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu u Republici Hrvatskoj iz dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu provodit će se sukcesivno, tj. nakon zaprimanja prijava.
 
Odluke će biti objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a svaka udruga koja je prijavila projekt bit će pisanim putem obaviještena o financiranju, odnosno o nefinanciranju prijavljenoga projekta. 
 
 
10. UGOVARANJE
 
Ugovore s Ministarstvom znanosti i obrazovanja udruge su obvezne potpisati u roku od 30 dana od dana objave navedene odluke.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs