Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2023./2024. na stranim visokoškolskim ustanovama

Rok: 15. lipnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00107
URBROJ: 533-02-23-0002
Zagreb, 23. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti
za akademsku godinu 2023./2024. na stranim visokoškolskim ustanovama u
:
 
 1. Aix-Marseille, Francuska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 2. Katowice, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. Krakow, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. New Delhi, Indija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 5. Padova, Italija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 6. Peking, Kina, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 7. Santiago, Čile, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 8. Sombathely, Mađarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
 9. Temišvar, Rumunjska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 10. Željezno, Gradišće, Austrija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 
Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema općim propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:
 
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike, za rad na francuskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike ili francuskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj, za rad na španjolskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike ili španjolskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj,
 
2. dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice,
 • za rad u Francuskoj potrebno je vladati znanjem francuskoga jezika
 • za rad u Čileu potrebno je vladati znanjem španjolskoga jezika

3. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.
 
U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), grad i državu za koju se pristupnik prijavljuje.
 
Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. presliku diplome uz priloženi ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta;
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je pristupnik radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 5. dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim za pristupnike kojima je strani jezik bio studijska grupa.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnika, pristupnici predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova lektora hrvatskog jezika i književnosti.
 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Pristupnici koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.
 
Pristupnici su dužni pristupiti pismenom testu i razgovoru s provjerom znanja stranog jezika. 
O vremenu i mjestu provođenja pismenog testa i razgovora s provjerom znanja stranog jezika pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najmanje pet (5) dana prije provođenja pismenog ispita i razgovora s provjerom znanja stranog jezika.
 
Pismeni test provodit će se na temelju sljedeće literature: 
 
Hrvatska - zemlja i ljudi. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Zagreb, 2013.
Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika. Šesto izdanje. „Školska knjiga - Zagreb, 2005.
Antun Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2004.
Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske. Četvrto izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2007.
Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 
Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu. 
 
S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2023./2024., s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju. 
 
Pristupnici koji uđu u najuži odabir dužni su pristupiti pripremama koje uključuju hospitiranje na Croaticumu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ogledno predavanje. 
 
Prednost imaju pristupnici koji u inozemstvu mogu provesti najmanje dvije godine zaredom. 
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20),  članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Pristupnici koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Pristupnici koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Pristupnici pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.
 
Za ostale informacije moguće je obratiti se na mrežne stranice Ministarstva mzo.gov.hr.
 
Pristupnici koji ne pristupe pismenom ispitu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Javni natječaj.
 
O rezultatima Javnog natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs