Javni natječaj za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Geologije

Rok: 23. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 011-02/19-01/00053
URBROJ: 533-06-19-0001

Rok: 23. studenoga 2019.

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Cilja 2., Mjere 2.4.2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, ministrica znanosti i obrazovanja, na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu
Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Geologije

I.

Ovim javnim natječajem biraju se članovi Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Geologije.

II.

U Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Geologije izabiru se:

  • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u srednjoj školi
  • dva stručnjaka iz akademske zajednice (znanstvene organizacije i visoka učilišta).

III.

Temeljna je zadaća Radne skupine izrada Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Geologije usklađenog s Koordiniranim metodološkim pristupom izrade kurikularnih dokumenata te njegova dorada po provedenom javnom savjetovanju.

Zadaće članova Radne skupine završavaju po objavi Izvješća o provedenom javnom savjetovanju.

IV.

Uvjeti: Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Radne skupine su:

1) završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se stjecala kvalifikacija koja je posebnim propisima izjednačena s kvalifikacijom magistra struke
2) najmanje petogodišnje iskustvo u području odgoja i obrazovanja i/ ili znanosti stečeno radom u nastavi i/ili radom u odgojno obrazovnim ustanovama i/ ili u istraživanjima u odgoju i obrazovanju i/ili sudjelovanjem u razvojnim projektima usmjerenima na unapređivanje odgojno-obrazovnog i/ ili znanstvenog sustava
3) aktivan radni odnos
4) uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Očekuje se da kandidati imaju sljedeće kompetencije:

5) razvijene digitalne kompetencije
6) znanje stranoga jezika (potrebno za analizu kurikulumskih dokumenata drugih zemalja)
7) visok stupanj razvijenosti komunikacijskih vještina, organiziranosti i profesionalnosti
8) izrazitu sposobnost rada u timu i poštivanje zadanih vremenskih rokova
9) temeljito poznaju sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
10) upoznati su sa metodikom nastavnog predmeta
11) poznaju relevantne dokumente obrazovne politike te su upoznati s konceptom kurikularnog pristupa.

Stručnjak iz znanstvene ustanove mora biti izabran u znanstvenom zvanju u području prirodnih znanosti, polje geologije.

Stručnjak iz visokoškolske ustanove mora biti izabran u znanstveno-nastavnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje geologije.

V.

Kandidati za člana Radne skupine dužni su ispuniti elektronički obrazac prijave objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja https://upitnik.carnet.hr/index.php/223623?lang=hr.

Prijava se smatra potpunom ako su ispunjeni naznačeni obvezni elementi u elektroničkom obrascu prijave i priloženi svi dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni natječaj.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

VI.

O rezultatima Javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu.

VII.

Članove Radne skupine imenuje ministrica nadležna za znanost i obrazovanje na prijedlog Ekspertne radne skupine.

Ako se na natječaju ne izabere dovoljan broj članova, ministrica u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom imenuje dodatne članove koji ispunjavaju uvjete.

VIII.

Uz izabrane članove u Radnu skupinu dodatno se imenuje:

  • predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje na radnom mjestu višeg savjetnika (na prijedlog ravnateljice AZOO-a)
  • član Radne skupine na prijedlog ministrice
  • član Ekspertne radne skupine (na prijedlog Ekspertne radne skupine).

Predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje ujedno je i koordinator Radne skupine.

IX.

Prije početka rada koordinator, izabrani i imenovani članovi obvezni su sudjelovati na radionici o primjeni koordiniranoga metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata.

Zagreb, 6. studenoga 2019.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak